ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
AN → SRP
(AN → SRP)
* ตามนโยบายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล ก่อนจะมีการตรวจสอบผู้ใช้ใด ๆ ตามคำขอของอีกผู้ใช้หนึ่ง ให้แจ้งผู้ใช้ที่จะถูกตรวจสอบทราบ และให้เวลาในการยอมรับหรือปฎิเสธความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ทันที เช่น การก่อกวนที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด และ/หรือผู้ใช้หลายคนแสดงพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน
* ไม่รับการตรวจสอบซึ่งจะนำไปสู่การเปิดเผยไอพี (เช่น การตรวจสอบผู้ใช้กับไอพี) เนื่องจากเป็นการละเมิดนโยบายสิทธิส่วนบุคคล
* คำขอตรวจสอบผู้ใช้จะต้องกระทำโดยผ่านทางระบบวิกิพีเดียเท่านั้น เช่น ผ่านทางหน้าพูดคุยของผู้ตรวจสอบ ผ่านทางผู้ดูแลระบบจากหน้า[[WP:ANSRP|แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบหุ่นเชิด]] หรือผ่านทางฟังก์ชันส่งอีเมลหาผู้ใช้
 
=== นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ===
 
== ติดต่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ==
โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบผู้ใช้เป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการรับมือกับกรณีที่ละเอียดอ่อน กรณีเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล และกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ หากต้องการให้มีการตรวจสอบผู้ใช้ กรุณาแจ้งเรื่องไว้ที่ [[WP:ANSRP|หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบหุ่นเชิด]] เพื่อให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ดี กรณีที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ๆ อาจสามารถติดต่อกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้
* ติดต่อผู้ตรวจสอบเป็นรายคน ผู้ตรวจสอบอาจให้คำแนะนำ ช่วยจัดการกรณีดังกล่าว หรือส่งเรื่องไปพิจารณากับผู้ตรวจสอบคนอื่น
* ติดต่อกับคณะผู้ตรวจสอบทั้งหมด วิธีนี้มักเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะได้รับคำตอบจากผู้ตรวจสอบ เป็นการให้ผู้ตรวจสอบรู้โดยทั่วกัน หรืออาจใช้ในกรณีที่ไม่รู้จักผู้ตรวจสอบเป็นการส่วนตัวและไม่อาจพิจารณาได้ว่าจะติดต่อผู้ใด หากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีละเอียดอ่อนที่สุด อาจใช้วิธีติดต่อกับคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือรายบุคคลก็ได้
=== กระบวนการการขอตรวจสอบ ===
การขอตรวจสอบผู้ใช้จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ดูแลระบบมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้หลาย ๆ บัญชีในทางที่ผิดเท่านั้น สำหรับขั้นตอนตามกระบวนการปกติมีดังต่อไปนี้
# ให้ผู้ใช้แจ้งตรวจสอบผู้ใช้ในหน้าพูดคุยของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (ดูข้างล่างนี้) หรือแจ้งที่หน้า [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบหุ่นเชิด]] เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเปิดเผย เว้นแต่กรณีเร่งด่วนหรือกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อนุญาตให้ใช้การส่งอีเมลหาผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้โดยอนุโลม
# ผู้ขอตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ใช้ทั่วไป (กล่าวคือมีบัญชีผู้ใช้ 4 วันนับจากวันที่แก้ไขครั้งแรก และมีการแก้ไขรวม 10 การแก้ไขขึ้นไป) เท่านั้น การตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้เท่านั้น จะไม่ตรวจสอบระหว่างไอพีกับผู้ใช้เป็นอันขาด และจะไม่รับคำขอตรวจสอบจากไอพีไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
# ผู้ขอตรวจสอบต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่ชัดเจนว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้ในทางที่ผิด เช่น แสดงลิงก์การแก้ไขแต่ละรุ่นที่แสดงว่าผู้ใช้มีความเกี่ยวข้องกัน แสดงลักษณะการแก้ไขที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

รายการนำทางไซต์