พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเดชพระคุณ
พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร)
เจ้าคุณประสาร
Phra Meteedhammajarn.jpg
เกิด15 ตุลาคม พ.ศ. 2512
อายุ52
วัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

รองศาสตรจารย์ ดร. พระเมธีธรรมาจารย์ นามเดิม ประสาร หนองพร้าว ฉายา จนฺทสาโร[1][2] เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[3] และดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชาตภูมิ[แก้]

พระเมธีธรรมาจารย์ มีนามเดิมว่า ประสาร หนองพร้าว เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2512 บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

 • สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
 • พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Doctor of Philosophy Program Public Administration Graduate College of Management Sripatum University)

การปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[4]

งานด้านการศึกษา[แก้]

 • ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[5]
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์[6] คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานพิเศษ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1512243579027077&set=a.1488930401358395.1073741828.100007243488665&type=1&theater
 2. http://www.mcukk.com/detail.php?id=112
 3. http://www.mahathera.org/detail.php?module=news&id=44&title=02
 4. http://www.mahathera.org/detail.php?module=news&id=44&title=02
 5. http://khonkaen.mcu.ac.th/En/news_in.php?group_id=1&NEWSID=11096
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-02-26. สืบค้นเมื่อ 2014-08-18.
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-07-09.
 8. http://khonkaen.mcu.ac.th/En/news_in.php?group_id=1&NEWSID=3996
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 9