พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวัชรสารบัณฑิต

(ประสาร จนฺทสาโร)
คำนำหน้าชื่อพระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณ
ชื่ออื่นท่านเจ้าคุณประสาร,รศ.,ดร.
ส่วนบุคคล
เกิด15 ตุลาคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม),ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.,ดร. นามเดิม ประสาร หนองพร้าว ฉายา จนฺทสาโร[1][2] เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[3] และดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชาตภูมิ[แก้]

พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร. มีนามเดิมว่า ประสาร หนองพร้าว เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2512 บ้านโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

 • สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
 • พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Doctor of Philosophy Program Public Administration Graduate College of Management Sripatum University)

การปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[4]

งานด้านการศึกษา[แก้]

งานสาธารณะสงเคราะห์[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1512243579027077&set=a.1488930401358395.1073741828.100007243488665&type=1&theater
 2. http://www.mcukk.com/detail.php?id=112
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-15. สืบค้นเมื่อ 2014-08-18.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-15. สืบค้นเมื่อ 2014-08-18.
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-08-18.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-26. สืบค้นเมื่อ 2014-08-18.
 7. https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_2359055
 8. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-07-09.
 9. http://khonkaen.mcu.ac.th/En/news_in.php?group_id=1&NEWSID=3996[ลิงก์เสีย]
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 9
 11. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม 139,ตอนที่ 48ข,15 พฤศจิกายน 2565,หน้า6