ฐากร ตัณฑสิทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 มกราคม พ.ศ. 2555[1][2]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 กันยายน พ.ศ. 2503 (58 ปี)
จังหวัดกาฬสินธุ์
วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือ เลขาธิการ กทช. คนสุดท้าย และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. คนแรก [3] เป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน กสทช. โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี ต่อมาได้รับการลงมติจาก กสทช. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน[4]

ประวัติ[แก้]

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2503 สำเร็จการศึกษาดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2525
 • ระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2529
 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
 • ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2560

และได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

 • รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 ด้านเทคโนโลยี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2558
 • รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • หลักสูตร “รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑” พ.ศ. ๒๕๕๖
 • โครงการนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCF) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น ๑”[5] พ.ศ. ๒๕๕๕
 • หลักสูตร “เสาหลักของแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ ๑” พ.ศ. ๒๕๕๕
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ ๒๓ [6] พ.ศ. ๒๕๕๓
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น ๕๐ (น.บ.ส. ๕๐) สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า (ป.ร.ม. ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
 • หลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓


ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สมรสกับ นางพรพาณี ตัณฑสิทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน ได้แก่

 • นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์
 • นางสาวอิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์
 • นายกฤตธี ตัณฑสิทธิ์

การทำงาน[แก้]

 • 5 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน เลขาธิการ กสทช. (วาระที่ 2)
 • 5 มกราคม 2555 ถึง 4 มกราคม 2560 เลขาธิการ กสทช.
 • 20 ธันวาคม 2553 ถึง 4 มกราคม 2555 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.
 • 1 ธันวาคม 2552 ถึง 19 ธันวาคม 2553 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช.
 • พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 รองเลขาธิการ สำนักงาน กทช.
 • พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กทช.
 • พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาประธาน คตง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ

การปฏิบัติงานพิเศษในปัจจุบัน[แก้]

 • กรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
 • กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอณาจักร
 • ที่ปรึกษาและอนุกรรมการในอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • คณะทำงานยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้านสื่อสารมวลชน
 • กรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
 • กรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Committee)
 • กรรมการป้องกันและปราบปรามเว็บไซด์หมิ่นสถาบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การปฏิบัติงานพิเศษในอดีต[แก้]

 • กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กรมประชาสัมพันธ์
 • กรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการ การคมนาคมทางบก วุฒิสภา
 • รองประธานในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • อนุกรรมาธิการ รวบรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546
 • รองประธานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์[7]
 • กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้[8]
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [1], คำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/022/64.PDF
 3. [2], คำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 4. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000112191
 5. [3], รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 1
 6. [4], รายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๓]
 7. [5], ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ [นายฐากร ตัณฑสิทธิ์]
 8. [6], ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 9. [7],รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสิทธุ์
 10. [8], ประกาศสำนักนายกรัฐมนตริ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2556