จีเอฟพีที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:GFPT)
ก่อนหน้าบริษัท ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ จำกัด [1]
ก่อตั้ง25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 (41 ปี)
สำนักงานใหญ่312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. [2]
บุคลากรหลัก
ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม(ประธานกรรมการ)
อนันต์ ศิริมงคลเกษม(ประธานกรรมการบริหาร)
วิรัช ศิริมงคลเกษม(รองประธานกรรมการ)
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ไก่สดแช่แข็ง [3]
เว็บไซต์http://www.gfpt.co.th

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:GFPT) [4] ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และของลูกค้า โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร คือ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจโรงฟักไข่และเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และเริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 570 ล้านบาท[5]

ประวัติ[แก้]

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในด้านการผลิตและจำหน่ายไก่สดชำแหละแช่แข็งและแปรรูปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2524 : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย) จำกัด” โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ
  • บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด (ประเทศไทย) ถือหุ้นในสัดส่วน 51%
  • บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จำกัด (ประเทศนิวซีแลนด์) ถือหุ้นในสัดส่วน 34%
  • บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ถือหุ้นในสัดส่วน 15%
 • พ.ศ. 2528 : ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ถอนทุนออกไป โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเครือ ป.เจริญพันธ์รับซื้อหุ้นไว้ทั้งหมด
 • พ.ศ. 2530 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตในการชำแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชั่วโมง
 • พ.ศ. 2532 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อการขยายงานเพิ่มเติมทำให้มีกำลังการผลิตในการชำแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชั่วโมง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ จำกัด” ในเดือนตุลาคม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จีเอฟพีที จำกัด” ในเดือนธันวาคม
 • พ.ศ. 2533 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท เพื่อลงทุนซื้อหุ้น 99.99% ในบริษัทย่อย 2 แห่งเพื่อขยายกิจการให้ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ คือ
  • 1. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพื่อผลิตและจำหน่ายลูกไก่พันธุ์ไข่และลูกไก่พันธุ์เนื้อ
  • 2. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
 • พ.ศ. 2535 : เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาททุนเรียกชำระแล้ว 570 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2536 : ได้ลงทุน 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทุนกับ บริษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น (อเมริกา) จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2537 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” [5]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม 222,795,100 17.77%
2 นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 220,000,000 17.55%
3 นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม 180,000,000 14.36%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,158,370 4.72%
5 NICHIREI FOODS INC. 56,716,050 4.52%

บริษัทในเครือ[แก้]

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) 97.86%
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด 99.99%
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด 99.99%
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด 99.99%
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด 99.99%
บริษัทร่วม สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 49%
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 49%

[7] [5]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติความเป็นมาบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 2. 2.0 2.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 3. ผลิตภัณฑ์บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 4. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. 5.0 5.1 5.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม
 7. ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)