การบริหารงานยุติธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การบริหารงานยุติธรรม (อังกฤษ: Justice Administration (JA)) เป็นการบริหารจัดการงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม ได้แก่ องค์กรตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ โดยเฉพาะเรื่องหลักการบริหาร การบังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหาการกระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารเพื่อความปลอดภัยภายในองค์กรเอกชน

1. ในภาคเอกชน ทำงานบริษัทเอกชนในแผนกานบริหารความสงบและความปลอดภัย เกี่ยวกับบุคลากรและกิจกาของบริษัทโดยทั่วไป แผนกวิจัยและการวางแผน

2. ในภาครัฐบาล

  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผนกสวัสดิภาพเยาวชน พนักงานสอบสวน กองการเจ้าหน้าที่ แผนกวินัยและวางแผนพัฒนา
  • กรมราชทัณฑ์ ทำงานหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ประจำทุกเรือนและทัณฑสถาน ทำงานในกองต่างๆได้ทุกกอง เช่น กองทัณฑวิทยา กองคุมประพฤติ กองพักการลงโทษ กองฝึกอบรม เป็นต้น
  • กรมพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่พัฒนากรประจำเขตต่างๆ
  • กรมการปกครอง ทำหน้าที่ปลัดอำเภอ
  • กระทรวงยุติธรรม
  • กรมคุมประพฤติ ทำหน้าที่พนักงานคุมประพฤติประจำศาลทุกจังหวัด
  • ศาลเยาวชนและครอบครัว ทำหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอยู่ทุกศาล
  • กรมบังคับคดี ทำหน้าที่ประสานงานติดตามคดี
  • ศาลทุกศาล ทำหน้าที่เป็นจ่าศาล ดูแลกิจการกระบวนการยุติธรรมและธุรการทั่วไป
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ทำหน้าที่เป็นนักวิชาการ ดำเนินงานและประสานงานในการจัดฝึกอบรม และวางแผนพัฒนางานของศาลโดยทั่วไป

3. ในภาครัฐวิสาหกิจและธนาคาร ทำงานแผนกบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมและรักษาไว้ซึ่งระเบียบ กฎ ข้อบังคับและอื่นๆ เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในกรณีมีปัญหาพิพาทและการใช้กฎหมายโดยทั่วไป รวมทั้งทำงานแผนกวางแผนและพัฒนา

การศึกษาต่อในประเทศไทย[แก้]

ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทย ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์