กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่ทำการ
บ้านพิบูลธรรม เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 6 มกราคม พ.ศ. 2496 (68 ปี)
สืบทอดจาก การพลังงานแห่งชาติ (2496-2514)
สำนักงานพลังงานแห่งชาติ (2514-2535)
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (2535-2545)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ, อธิบดี
นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล, รองอธิบดี
โกมล บัวเกตุ, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงพลังงาน
เว็บไซต์
www.dede.go.th

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนราชการระดับกรมของ กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน[1]

ประวัติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: พลังงานในประเทศไทย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แต่เดิมคือ การพลังงานแห่งชาติ โดยจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2476 โดยมีที่มาจาก คณะกรรมการไฟฟ้าและพลังงานแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากธนาคารโลก โดยที่ควรจะมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบด้านพลังงานโดยเฉพาะ[2] ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติขึ้น[3] โดยมีหน้าที่ในการจัดหา การค้นคว้า วิจัย และสำรวจแหล่งที่มาพลังงาน รวมไปถึงการวางนโยบายและส่งเสริมการใช้พลังงาน[3] โดยเป็นส่วนราชการใน สำนักนายกรัฐมนตรี และมี บุญรอด บิณฑสันต์ เป็นเลขาธิการการพลังงานแห่งชาติคนแรก โดยในระยะแรก ได้ใช้ที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ย้ายมาที่ศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวัง

ต่อมา เมื่อมีการจัดตั้ง กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ขึ้นในปี 2506 การพลังงานแห่งชาติ ก็เป็นส่วนราชการหนึ่งของกระทรวง และในปี 2514 ก็ได้มีการเปลื่ยนชื่อเป็น สำนักงานพลังงานแห่งชาติ และกลับสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

ปี 2522 เมื่อมีการจัดตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน จึงได้รับโอน สำนักงานพลังงานแห่งชาติ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงด้วย[4] และต่อมาได้มีการแยกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายพลังงาน ไปจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกรม คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี[5] พร้อมกับการเปลื่ยนชื่อหน่วยงานเป็น กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ในปี 2535[6]

และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน จึงได้เข้าสังกัด และเป็นส่วนหนึ่งของ กระทรวงพลังงาน พร้อมกับเปลื่ยนชื่อเป็น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จนถึงปัจจุบัน[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.dede.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=105 วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  2. http://tene.eppo.go.th/pdf_files/rak_no79.pdf วารสาร 'รักพลังงาน ีที่ 10 ฉบับที่ 79 เดือนมกราคม 2556
  3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๖, เล่ม 70, ตอนที่ 3, วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2496, หน้า 1
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๒๔, เล่ม 98, ตอนที่ 131 ฉบับพิเศษ, วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2524, หน้า 38
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕, เล่ม 108, ตอนที่ 9, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535, หน้า 21
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติโอนหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและการพลังงาน ไปเป็นของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕, เล่ม 109, ตอนที่ 9, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535, หน้า 19
  7. http://www.dede.go.th/ebook_print.php?ebook_id=B0160 วารสาร 'รักพลังงาน ฉบับพิเศษ 62 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]