โอไมครอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โอไมครอน
Omicron uc lc.svg
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

โอไมครอน หรือ ออมิครอน (omicron, ตัวใหญ่ Ο, ตัวเล็ก ο) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 15 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 70 ความหมายตามพยัญชนะ หมายถึง โอ เล็ก (มิครอน หมายถึง เล็ก ซึ่งตรงข้ามกับ โอเมกา หรือ โอ ใหญ่) เสียงของโอไมครอนในภาษากรีก คล้ายกับเสียงสระ ออ ในภาษาไทย

อักษรโอไมครอนตัวใหญ่ถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของ สัญกรณ์โอใหญ่ (Big O notation)