เวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เวา
Digamma uc lc.svg
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร
บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ดูที่ ฟังก์ชันไดแกมมา

เวา (wau หรือ fau, ตัวใหญ่ Ϝ, ตัวเล็ก ϝ) หรือไดแกมมา (digamma) เป็นอักษรกรีกที่เคยใช้ในเลขกรีกซึ่งมีค่าเท่ากับ 6 ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]