เดลตา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เดลตา
Delta uc lc.svg
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร
บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เดลตา (แก้ความกำกวม)

เดลตา[1] (delta, ตัวใหญ่ Δ, ตัวเล็ก δ) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 4 และมีค่าของเลขกรีกเท่ากับ 4 ใช้แทนตัวอักษร d เมื่อมีการใช้งานแทนแล้ว

การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่[แก้]

  • ใช้ในการแทนตัวแปรค่าความเปลี่ยนแปลงใดๆในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น Q = mcΔt} (คิว เท่ากับ เอ็ม-ซี-เดลตา-ที) Δt ในที่นี้หมายถึงค่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สันนิษฐานมาจากคำว่า "difference" ในภาษาอังกฤษ

อ้างอิงและเชิงอรรถ[แก้]

  1. เทียบกับศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน เช่น epsilon-delta notation = สัญกรณ์เอปไซลอน-เดลตา