AGROVOC

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

AGROVOC ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1980 โดยเป็นอรรถาภิธานศัพท์พหุภาษาแบบมีโครงสร้าง ในด้านการเกษตร วนศาสตร์ การประมง อาหาร โภชนาการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น สิ่งแวดล้อม) อรรถาภิธานนี้เป็นคำศัพท์มาตรฐานที่กำหนดคำดรรชนีให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การสืบค้นสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และยังช่วยขยายผลการสืบค้นสารสนเทศให้มีความครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้น ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา AGROVOC เป็นเครื่องมือที่ให้องค์กรต่างๆ ใส่องค์ความรู้ และพัฒนาออนโทโลยี เพื่อให้มีความสามารถในการสืบค้นได้ แต่ในปัจจุบัน AGROVOC ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นแม่ข่ายทางมโนทัศน์ (Concept Server) ซึ่งเปรียบเสมือนอรรถาภิธานคำศัพท์ (Term-based thesaurus)

AGROVOC ได้ถูกใช้งานโดยกลุ่มคนทั่วโลก เช่นนักวิจัย บรรณารักษ์ ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำดรรชนี การค้นคืน และการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในด้านสารสนเทศทางการเกษตร สิ่งสำคัญก็คือการทำให้การอธิบายเชิงความหมายมีมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อทำให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานประสานกันได้ และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้กว้างขึ้น

อรรถาภิธานศัพท์เกษตร AGROVOC ประกอบด้วยคำศัพท์ใน 6 ภาษาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย และได้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีก ได้แก่ ภาษาเช็ก ภาษาเปอร์เซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาฮินดี ภาษาฮังการี ภาษาอิตาลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาลาว ภาษาโปแลนด์ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสโลวัก และภาษาไทย สำหรับคำศัพท์ในภาษามลายู ภาษามอลโดวา ภาษาเตลูกู ภาษาตุรกี และภาษายูเครน

The AGROVOC Concept Server[แก้]

ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยน AGROVOC จากอรรถาภิธานคำศัพท์ (Term-based thesaurus) ซึ่งมีชนิดของความสัมพันธ์แบบเก่า (BT, NT, RT และ UF) ให้มาเป็น Concept-based System ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า AGROVOC Concept Server (CS) โดยที่ AGROVOC Concept Server นี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มชนิดของความสัมพันธ์ใหม่ได้เช่น ความสัมพันธ์แบบเฉพาะระหว่างมโนทัศน์ หรือความสัมพันธ์ในแบบหลายภาษา เช่น คำเหมือน (has synonym) คำแปล (has translation) โดยที่ทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างทรัพยากรและคำศัทพ์ทางการเกษตรที่เป็นมาตรฐาน สำหรับผู้ใช้ที่หลากหลายและระบบที่แตกต่างกันทั่วโลก

The Concept Server Workbench[แก้]

Concept Server Workbench มีสภาพแวดล้อมทำงานบบเว็บ เพื่อที่จะจัดเก็บ AGROVOC Concept Server เครื่องมือนี้สนับสนุนการบำรุงรักษาข้อมูลแม่ข่ายมโนทัศน์ (Concept Server) โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบ คำ (Term) และมโนทัศน์ (Concept)ได้ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือมโนทัศน์เหล่านั้นในสภาวะแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันจากต่างสถานที่ โดยเครื่องมือนี้มีระบบจัดการผู้ใช้งาน และมีคุณสมบัติการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ขั้นตอนการบำรุงรักษา การตรวจสอบความถูกต้อง การส่งออกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มข้อมูล (เช่น ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล)

ระบบนี้สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้บริการด้านกลุ่มมโนทัศน์ (Concept) ทางการเกษตร และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาออนโทโลยีในกลุ่มโดเมนเฉพาะด้าน

รูปแบบ[แก้]

อรรถาภิธานศัพท์เกษตร AGROVOC สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยฐานข้อมูลคำศัพท์มีให้เลือกในหลายรูปแบบ ได้แก่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]