โรงเรียนมารีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมารีวิทยา
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมารีวิทยา
ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Marywitthaya School
อักษรย่อ ม.ว. (M.R.)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
ก่อตั้ง 5 มีนาคม พ.ศ. 2503
ผู้ก่อตั้ง บาทหลวงสุเทพ นามวงศ์
รหัส 25100003
เว็บไซต์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - พญาสัตบรรณ
ดอกไม้ประจำโรงเรียน - กล้วยไม้

โรงเรียนมารีวิทยา (อังกฤษ: Marywitthaya School, ย่อ: ม.ว., M.V.) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยบาทหลวงสุเทพ นามวงศ์ โรงเรียนเอกชน สายสามัญศึกษาประเภทสหศึกษาสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ขึ้นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตร Mini English Program ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรุ่นแรกจบปีการศึกษา 2555 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรี ติดกับวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ตรงข้ามกับโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปัจจุบัน ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมารีวิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 โดยบาทหลวงสุเทพ นามวงศ์ อธิการโบสถ์อัครเทวดามีคาแอลในขณะนั้น โดยอัญเชิญพระนามของพระนางมารีย์พรหมจารี องค์พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้ามาเป็นชื่อของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนเมืองปราจีนบุรี มีสถานที่สำหรับให้บุตรหลานของคริสตชนและชนชาวพุทธอื่นได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาควิชาการ และมีสถานที่สำหรับอบรมบ่มนิสัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เมื่อแรกเริมมีบาทหลวงสุเทพ นางวงศ์ และซิสเตอร์เกษร กิจทำ รับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

เมื่อแรกเริ่มก่อตั้ง โรงเรียนมารีวิทยา มีอาคารเรียนเพียง 1 หลัง แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน เปิดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีนักเรียนทั้งที่เป็นลูกหลานชาวคริสต์และชาวพุทธเพียง 80 คน เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยคุณภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะซิสเตอร์และคณะครูผู้สอนทุกคน ทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมารีวิทยาได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากผู้ปกครองทั้งในชุมชนเมืองปราจีนบุรี และชุมชนใกล้เคียง นำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2505 โรงเรียนเปิดสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 270 คน ในปี พ.ศ. 2506 ต้องสร้างอาคารไม้เพิ่มอีกหนึ่งหลัง เพื่อให้เพียงพอรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นถึง 350 คน และในปี พ.ศ. 2507 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น อีกหนึ่งหลัง และในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับรองวิทยฐานะโรงเรียนมารีวิทยา ให้มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนมารีวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,215 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง เพื่อเข้าเรียนในระดับอนุบาลได้

โรงเรียนมารีวิทยา ภายใต้การบริหารของคณะนักบวชหญิงของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ในปี พ.ศ. 2529 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้นอีกหนึ่งหลัง ใช้ชื่ออาคารว่า อาคาร 25 ปี ในปี พ.ศ. 2543 อันเป็นปีที่ครบรอบ 40 ปี สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้คืนพื้นที่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ซึ่งมีอายุเกือบ 40 ปี แก่โบสถ์อัครเทวดามีคาแอลเพื่อสร้างโบสถ์ใหม่ และได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น ใช้ชื่อว่า อาคารเซนต์โยเซฟ ในปี พ.ศ. 2547 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ใช้ชื่อว่าอาคารเซนต์เมรี่ และเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program (MEP) เป็นปีแรกในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีที่ 45 ของการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนมารีวิทยาได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสายศิลปศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง และได้มีการสอนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรกอีกด้วย

ปัจจุบัน[แก้]

ในปัจจุบัน โรงเรียนมารีวิทยา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 25 ปี และอาคารเซนต์โยเซฟ ซึ่งภายในอาคารทั้งสองจะประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ แล้ว ยังมีห้องประชุม ห้องสมุด โรงอาหาร ลานเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารโรงเรียน และห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นอกจากนี้ยังมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น อีก 1 หลัง คือ อาคารเซนต์เมรี่ สำหรับเป็นอาคารอำนวยการ และใช้เป็นห้องเรียน ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนในหลักสูตร MEP เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวไทย ชาวอังกฤษ และชาวฟิลิปปินส์ที่เชี่ยวชาญ และมีการจัดการสอนภาษาจีนกลางโดยครูชาวจีน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 3 รุ่น และสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ทุกคน

ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าจึงได้ร่วมจัดงานฉลอง 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมารีวิทยา ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยในช่วงเช้า มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และช่วงเย็นมีงานฉลองสังสรรค์ภายใต้ชื่องานว่า "50 ปี เพื่อการศึกษา ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสังคม" โดยนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการฉายภาพยนตร์ฉลอง 50 ปีมารีวิทยา การแสดงจากนักเรียน และพิธีกตัญญุตาต่อบูรพาจารย์ของศิษย์เก่า และในปีนี้ คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี ได้มีการปรับย้ายผู้บริหารคณะใหม่ โดยให้ ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี และให้ ซิสเตอร์ อัจฉรา สุขพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

รายนามผู้บริหารโรงเรียนมารีวิทยา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวเกษร กิจทำ พ.ศ. 2503-2509
2 นางสาวเพชรัตน์ เซ็ดเจริญ พ.ศ. 2510-2512
3 นางสาวปราณีต นามประดิษฐ์ พ.ศ. 2513
4 นางสาวมาลา ทัดมาลี พ.ศ. 2513-2515
5 นางสาวศรีไพร กระทอง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2516-2517
6 นางสาวบุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2518-2519
7 นางสาวศรีไพร กระทอง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2520-2523
8 นางสาวมลิวัลย์ กู้ชาติ พ.ศ. 2524-2525
9 นางสาวบุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2526-2527 (ครึ่งปีแรก)
10 นางสาวจำรัส อานามนารถ พ.ศ. 2527 (ครึ่งปีหลัง)
11 นางสาวพนิดา สุขสำราญ พ.ศ. 2528-2537
12 นางสาวสาลี่ ตันติกุล พ.ศ. 2538
13 นางสาววันทนา อโศกสกุล พ.ศ. 2539-2540
14 นางสาวศรีไพร กระทอง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2541-2542
15 นางสาวลำยงค์ อุ้นวุ้น พ.ศ. 2543-2552
16 นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่จบจากโรงเรียนมารีวิทยา[แก้]

วงการบันเทิง[แก้]


อ้างอิง[แก้]

  • วารสารร่มพญาสัตบรรณ ฉบับพิเศษ "๔๕ ปี มารีวิทยา" ปีที่ ๑๒ ฉบับพิเศษที่ ๑๒ เดือนมกราคม ๒๕๔๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]