เมืองของญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทะโดฟุเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครโดยข้อบัญญัติ
政令指定都市 เซเรชิเตโทะชิ
designated city

เมืองศูนย์กลาง
中核市 ชูกะกุชิ
core city


เมืองพิเศษ
特例市 โทะกุเรชิ
special city


เมือง
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทะกุเบะสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มะชิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มุระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
เขต
กุ
ward

เมือง (ญี่ปุ่น:  ชิ ?) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการบริหารงานของรัฐ โดยที่เมืองในญี่ปุ่นจะอยู่ในระดับเดียวกับตำบล (ญี่ปุ่น:  มะชิ ?) และหมู่บ้าน (ญี่ปุ่น:  มุระ ?) หรือกล่าวคือ แต่ละเมือง ,ตำบล และ หมู่บ้าน จะมีการพื้นที่และการบริหารงานแยกส่วนกันอย่างเป็นเอกเทศ ไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่น พ.ศ. 2490

สถานะของเมือง[แก้]

มาตรา 8 ของกฎหมายจัดการตนเองของท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ที่เทศบาลจะถูกกำหนดให้เป็นเมือง:

  • ต้องมีประชากรโดยทั่วไปเท่ากับ 50,000 คนหรือมากกว่า
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องอยู่ในใจกลางพื้นที่เขตเมือง
  • อย่างน้อย 60% ของครัวเรือนจะต้องได้รับการว่าจ้างในการพาณิชย์, อุตสาหกรรม หรืออาชีพอื่นๆ ภายในเมือง
  • เงื่อนไขอื่นใดที่ถูกกำหนดในพระราชกฤษฎีกาจังหวัดจะต้องได้รับความพึงพอใจ

การยกฐานะหน่วยการบริหารจะได้รับการอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน

แผนที่แสดงที่ตั้งของเขตเมืองในประเทศญี่ปุ่น