เมืองของประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เมืองของญี่ปุ่น)
เขตการปกครองของ
ประเทศญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทโดฟูเก็ง
ระดับกิ่งจังหวัด

ระดับเทศบาล


ระดับต่ำกว่าเทศบาล

เมือง (ญี่ปุ่น: โรมาจิโช หรือ มาจิ) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการปกครองในระดับเทศบาล หน่วยการปกครองที่สูงกว่าเมืองคือจังหวัด ไม่มีหน่วยการปกครองที่ต่ำกว่าอีก ในหนึ่งจังหวัดจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ เทศบาล คือ เทศบาลหมู่บ้าน เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยที่แต่ละเทศบาลเป็นอิสระต่อกัน

เมื่อหมู่บ้านพัฒนาจนมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "เมือง" และเมื่อเมืองพัฒนาและมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "นคร" ทั้งนี้นครที่มีการพัฒนาและมีความสำคัญตลอดจนความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาจจะได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นนครระดับพิเศษที่มีอยู่ 3 ระดับคือ นครอันตั้งขึ้นโดยข้อบังคับ, นครศูนย์กลาง และ นครพิเศษ