สมเด็จพระญาณสังวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระญาณสังวร เป็นราชทินนามที่พระราชทานแก่พระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะ ซึ่งในสมัยกรุมรัตนโกสินทร์มีเพียง 2 องค์