วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
Hatyai Commercial Technological College
ที่ตั้ง
4 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม (ใกล้สามแยกคอหงส์) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ก.ญ.
ประเภทเอกชน
คำขวัญเรียนดี กีฬาเด่น
เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคัง
สถาปนาพ.ศ. 2522
ผู้ก่อตั้งนายลั่น สาระวิโรจน์
(ผู้รับใบอนุญาต)
รหัส1190100109
ผู้อำนวยการร.ต.จรินทร์ ธรรมรักษ์
ระดับปีที่จัดการศึกษาหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา
สีฟ้า███ - ขาว███
เพลงมาร์ชพณิชยการหาดใหญ่
ต้นไม้ดอกเข็ม
เว็บไซต์www.panithatyai.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ (อังกฤษ: Hatyai Commercial Technological College; อักษรย่อ: พ.ก.ญ.) เป็นโรงเรียนเอกชนใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมีนายลั่น สาระวิโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายไพศาล มั่นใจ เป็นผู้จัดการ นางสาวจินตนา บัวโชติ เป็นครูใหญ่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรกรมอาชีวศึกษาสาขาพณิชยกรรมแผนกการบัญชีและการขาย รับนักเรียนได้ไม่เกิน 255 คน

 • พ.ศ. 2527 นายลั่น สาระวิโรจน์ ได้เข้ามาดำเนินการบริหารโรงเรียนเองในฐานะผู้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นเจ้าของโดยตรงและได้แต่งตั้งให้ นายโสภณ สาระวิโรจน์ เป็นผู้จัดการ นางสาวจันทร์เพ็ญ กาญจนรังษี เป็นครูใหญ่ ในช่วงปีนี้โรงเรียนได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน 1ชั้น 9 ห้องเรียน โรงอาหาร สนามฟุตบอล บรรยากาศร่วมรื่นมากขึ้น
 • พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สายบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด หลักสูตรอาชีวศึกษาและได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพรอบบ่ายมีอาคารเรียน 3 หลัง
 • พ.ศ. 2530 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบบ่าย
 • พ.ศ. 2531 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหลักสูตรที่เปิดสอนจากกรมอาชีวศึกษามาเป็นหลักสูตรของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายบริหารธุรกิจ 4 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการขาย สาขาเลขานุการ และสาขาภาษาต่างประเทศ และจัดทำห้อง Sound Lab 1 ห้อง ห้องเรียนวิชาคำนวณเลข 1 ห้อง
 • พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 20 ห้องเรียน 7 ห้องประกอบการ ในปีการศึกษานี้นายโสภณ สาระวิโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
 • พ.ศ. 2533 ได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น และขออนุญาตใช้เป็นทางการ และในปีการศึกษา 2533 ทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง นางสาววันดี ปรีชารักษ์ เป็นครูใหญ่ เนื่องจาก นางสาวเพ็ญจันทร์ กาญจนรังษี ได้ขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจ
 • พ.ศ. 2534 ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีสาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชามัคคุเทศก์
 • พ.ศ. 2535 โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิครอบบ่าย สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการโรงแรม ในปีการศึกษานี้โรงเรียน ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เป็นโรงเรียนนำร่องของภาคใต้ พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทบริหารธุรกิจ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง โดยรื้อถอนอาคารเรียนกึ่งถาวรชั้นเดียวออก สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 25 ห้องเรียน แทนที่อาคารเดิมและสร้างหอพักหญิง เป็นอาคารคอนกรีตเริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 30 ห้องพัก ในปีการศึกษานี้มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,403 คน คณะครู-อาจารย์ 74 คน
 • พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกรมอาชีวศึกษา โดยใช้เวลาเรียน 3 ปี ในปีการศึกษานี้นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 1,952 คน คณะครู-อาจารย์ 78 คน และโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจากอาคาร 5 ชั้น เดิมต่อไปอีก 5 ชั้น 25 ห้องเรียน (ในพื้นที่อาคารกึ่งชั้นเดียว) รวมเป็นอาคารตึก 5 ชั้น ชั้นละ 10 ห้องเรียน มีทั้งหมด 50 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2538 สร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้น จำนวน 50 ห้องเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งได้ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานห้องประกอบการให้สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นและปีการศึกษานี้มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 3,369 คน ครู-อาจารย์118 คน โรงเรียนกำลังดำเนินการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • พ.ศ. 2539 ต่อเติมอาคาร 5 ชั้น จำนวน 20 ห้องเรียน พร้อมทั้งได้ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงาน เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง 40 เครื่องและเครื่องพิมพ์ดีด 2 ห้อง 100 เครื่องขึ้น และปีการศึกษานี้มีนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 4,250 คน ครู-อาจารย์ 139 คน และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา
 • พ.ศ. 2540 ได้ปรับเปลี่ยนสนามฟุตบอล 4 สนาม และบาสเกตบอล 4 สนามสนามวอลเลย์บอล 4 สนาม และสนามตะกร้อจำนวน 4 สนาม ปรับเปลี่ยนสถานที่เคารพธงชาติใหม่ อาคารเรียน 5 (อาคาร 5 ชั้น ) สร้างเสร็จสมบูรณ์ และขออนุญาตให้เป็นทางการในปลายปีได้จัดห้องประกอบการเพิ่มเติมดังนี้ สำนักงานวิชาการ 1 ห้อง ขนาด 3 ห้องเรียนรวมกัน ห้องเรียนปฏิบัติสำนักงาน 1 ห้องเรียน ห้องประชุมเล็ก 1ห้อง
 • พ.ศ. 2541 ปลายปีนี้โรงเรียนขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยการ กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2542
 • พ.ศ. 2543 ในปีนี้โรงเรียนได้ให้นโยบายในเรื่องการปฏิรูปครู-อาจารย์ ให้มีศักยภาพในการสอน โดยเน้นการสอนแบบเด็กเป็นศูนย์กลางและให้นำเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการสอนและนำแฟ้มสะสมผลงานเข้ามาประเมินผล นักเรียน นักศึกษา มีการจัดสถานที่พักผ่อนให้นักศึกษามากขึ้น พัฒนาอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมจากเดิมเป็น 3 ห้อง ได้เตรียมการขอเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2546 นี้
 • พ.ศ. 2544 ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้แต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ ธรรมรักษ์ เป็นครูใหญ่ เนื่องจากท่าน นางสาววันดี ปรีชารักษ์ ครูใหญ่คนเก่าได้ขอลาออก เพื่อไปดูแลมารดา ในวัย 82 ปี และขณะนี้โรงเรียน อยู่ในช่วงดำเนินการเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเตรียมการเพื่อขอรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (ภายนอก) ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีระบบอินเทอร์เน็ต แบบ Leased-line จำนวน 64 KBPS และจัดทำwebsite และอีเมลล์ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
 • พ.ศ. 2545 ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกจำนวน 120 เครื่องรวมทั้งหมด ขณะนี้มี 370 เครื่อง และทางโรงเรียนได้แต่งตั้ง คุณอรุณี ลิ่มสกุล (ลาออกจากข้าราชการ) มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการโรงเรียน มาดูแลงานทั่วไป ของโรงเรียนและในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ผ่านการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2546 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลังเป็นอาคารเรียน 7 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และรองรับการขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต และในปีการศึกษา 2546 นี้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษาเป็นปีที่สองที่โรงเรียนได้รับรางวัลดังกล่าว
 • พ.ศ. 2547 ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้ดำเนินการให้ผู้บริหารและครูผู้สอนทำการขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
 • พ.ศ. 2548 ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารส่วนหน้า เพื่อเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวในภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฏีและปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของหมวดวิชาพลศึกษา และดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนคลื่นความถี่ 88.50 เมกะเฮิร์ท (HCC SPORT STATION) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาและข้อมูลทางด้านกีฬาแก่ชุมชนในเขตการให้บริการเป็นหลัก
 • พ.ศ. 2549 ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินผ่านในระดับดีมาก และในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ ได้ดำเนินการสร้างอาคาร 7 ชั้น เป็นอาคารที่ทันสมัย มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และห้องประชุมที่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีพร้อมที่จะส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนใช้เป็นสถานที่บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในอนาคตและในปีการศึกษา 2549 นี้ นักศึกษาของโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของจังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2550 ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก จำนวน 200 เครื่อง รวมทั้งหมดขณะนี้มีประมาณ 600 เครื่อง และได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ มีการติดผ้าม่าน และเครื่องปรับอากาศอย่างดีที่อาคารเรียน 7 ชั้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ปรับปรุงห้องประชุมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตลอดจนจัดสวนหย่อมเพื่อความร่มรื่นให้กับนักเรียน นักศึกษา อย่างสวยงาม
 • พ.ศ. 2551 ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ลงนามสัญญากับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้มีการเปิดใช้ อาคารเรียน 7 ชั้น และอาคารเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 5 กับอาคาร 7 อย่างถาวร เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อันทันสมัย และห้องเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคาร 7 และดำเนินการจัดสร้างโรงอาหาร แห่งที่ 2 (HCS Food Court) ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้พระราชบัญญัติการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้แต่งตั้ง นางศิริพร สาระวิโรจน์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน โดยมีนายโสภณ สาระวิโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมี ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ ธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2552 ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามสัญญากับโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ เปิดการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 3 หลักสูตร 4 สาขา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนในภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) เปิดสอนในภาคค่ำ (จันทร์-พุธ-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 17.30 - 21.50 น. มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 420 คน

ดูเพิ่ม[แก้]