วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าทดลองเขียน! พื้นที่เพื่อทดลองเขียนหรือแก้ไขวิกิพีเดีย ในหน้านี้ คุณสามารถทดลองเขียน แก้ไข จัดรูปแบบและอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ เนื้อหาในหน้านี้จะไม่ถูกเก็บไว้อย่างถาวร แต่จะถูกลบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้หน้านี้เพื่อทดลองเขียนโดยเสมอกัน ทุกคนสามารถลบการทดลองเขียนก่อนหน้าตนได้ทุกเมื่อ

วิธีใช้
 1. กด ที่นี่ หรือแท็บ แก้ไข ตรงแถบด้านบน
 2. พิมพ์ข้อความ
 3. กด บันทึก ที่ด้านล่างของหน้า เพื่อบันทึกการแก้ไข (หรือคลิก ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลการแก้ไขก่อนบันทึก)

หน้าทดลองเขียนอื่น ๆ ดูได้ที่ ทดลองเขียนทดลองแก้ไขทดลองจัดรูปแบบทดลองใส่วิกิพีเดียลิงก์ทดลองใส่แหล่งข้อมูลอื่น

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถสร้างหน้าทดลองเขียนส่วนตัวได้ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม: เริ่มต้นกับวิกิพีเดียสอนการแก้ไข

เว็บย่อ:

ประวัติวัดโสภาวรราราม (หนองกุฏิ) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลบ้านหนองกุฎิ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองกุฏิก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2415 โดยได้แยกจากหมู่บ้านโข้งโดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองกุฏิ ตามคำเล่าบอกกันว่ามีพระธุดงมาพักปฏิบัติธรรมอยู่ริมหนองน้ำระยะหนึ่ง ชาวบ้านหมู่นั้นจึงช่วยกันสร้างกุฏิถวายให้หนึ่งหลังที่ริมหนองน้ำมัน และได้ตั้งชื่อว่า หมู่บ้านหนองกุฏิตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 135 ปี โดยผู้ใหญ่คนแรกชื่อ นายแดง วงษ์กัณหา คนที่ 2 ผู้ใหญ่โล้น โสดา คนที่๓ ผู้ใหญ่พีร์ โสภา คนที่ ๔ ผู้ใหญ่แกว ฆ้องบ้านโข้ง คนที่ ๕ ผู้ใหญ่ช้วน กลับทอง คนที่๖ ผู้ใหญ่ชัย โสภา คนที่ ๗ ผู้ใหญ่ จำลอง สายสังข์ คนที่๘ ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ไล้สุวรรณชาติ - ลักษณะทางภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศทั่วไปของบ้านหนองกุฏิ - ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้าน สภาพบ้านเรือน ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่นา การตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 4 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 9 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง 2) เส้นทางคมนาคม ระยะทางจากหมู่บ้านไปยังอำเภอ ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นถนนดินระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที 1.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านหนองกุฏิ 1. ดิน พื้นดินมีสภาพเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะทำนา และพืชผักทั่วไป 2. น้ำ มีแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานจึงทำให้มีการเพาะปลูกผลหลากหลายชนิด ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 1.1.4 ประชากรในหมู่บ้าน บ้านหนองกุฏิ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง จำนวน 197 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 843 คน แยกเป็นชาย 418 คน หญิง 425 คน แยกตามช่วงอายุได้ดังนี้ ช่วงอายุประชากร จำนวนเพศชาย (คน) จำนวนเพศหญิง (คน) จำนวนรวม (คน) น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 2 2 4 1 ปีเต็ม – 2 ปี 4 4 8 3 ปีเต็ม – 5 ปี 16 20 36 6 ปีเต็ม – 11 ปี 39 31 70 12 ปีเต็ม – 14 ปี 16 22 38 15 ปีเต็ม – 17 ปี 23 16 39 18 ปีเต็ม – 49 ปี 205 193 398 50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 56 66 122 มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 57 71 125 รวมทั้งหมด 418 425 843 ข้อมูลจาการสำรวจ จปฐ. ปี 2551 1.1.5 สภาพเศรษฐกิจของหมู่บ้าน 1) การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผัก รับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ย 60,259 บาท/คน/ปี 2) การใช้ทรัพยากรในการผลิต ในหมู่บ้านมีพื้นที่กินและอยู่อาศัย มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินประเภทโฉนด การใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนใหญ่ ใช้ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผัก และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เพราะสภาพดินเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก น้ำที่ใช้ในการอุปโภค คือ คลองชลประทาน น้ำประปา น้ำบาดาล 3) การใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในหมู่บ้าน เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผัก การใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำไร่อ้อย เช่น รถไถนา เครื่องสูบน้ำ รถเกี่ยวข้าว 4) จำนวนร้านค้าในหมู่บ้าน มีร้านค้าขายของชำ ของเบ็ดเตล็ด และผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง 5) กองทุนต่างๆ ของหมู่บ้าน มีกองทุน 1 กองทุน คือ กองทุนหมู่บ้าน สมาชิกทั้งหมด 186 คนเงินทุน(บัญชี) 1,272,486.19 บาท ปล่อยกู้ 140 ราย จำนวน 1,192,000 บาท 1.1.6 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 1) ไฟฟ้า ประชากรในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน รวม 197 ครัวเรือน 2) ประปา บาดาล ในหมู่บ้านมีระบบน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง มีถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 แห่ง ชาวบ้านมีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี รวม 197 ครัวเรือน 3) การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม - หอกระจายข่าว 1 แห่ง - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง - โทรศัพท์มือถือ จำนวน 197 ครัวเรือน - การคมนาคมสะดวก มีถนนที่สามารถใช้ใช้เดินทางจากหมู่บ้านถึงอำเภอจำนวน 1 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 20 กิโลเมตร 1.1.7 การสาธารณสุข ในหมู่บ้านมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 16 คน ให้บริการชาวบ้านด้านสาธารณสุข 1.1.8 การศึกษา มีโรงเรียนในหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน จบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระบบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4, ปีที่ 7, ปีที่ 6(ป.4, ป.7, ป.6) และการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีในปัจจุบัน 1.1.9 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่กลางหมู่บ้าน เป็นที่เคารพศรัทธาของทุกคนในหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง คือ วัดโสภาวราราม - ประเพณีสำคัญ เช่น ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ การทำบุญวันเข้าพรรษามีการแห่เทียนพรรษา การทำบุญวันออกพรรษา การตักบาตรเทโว เป็นต้น - วิถีชีวิต ประชากรส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตแบบเครือญาติ มีบ้านเรือนอาศัยเป็นกลุ่มใกล้เคียงกัน มีการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน

1.1.10 ระบบสังคมและการเมืองการปกครองของหมู่บ้าน การปกครองในหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้นำและเป็นผู้ดูแลหมู่บ้าน โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 คน และมีสมาชิก อบต.ที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 2 คน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และมีการร่วมกันวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง โดยการร่วมในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน มีความรักความสามัคคีกัน ไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรงในหมู่บ้าน หรือหากมีความขัดแย้งกันบ้าน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนก็สามารถแก้ไข ไกล่เกลี่ยได้ 1.1.11 ข้อมูลอื่นๆ 1) ผู้นำชุมชน 1. นาย ประสิทธิ์ ไล้สุวรรณชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 2. นายสังกา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

    2. นายใจเพชร    หงษ์เวียงจันทร์         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
       4.นายสุบรร หงษ์เวียงจันทร์         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

5. นายชอบ เพลินสุข ส.อบต. 6. นายจำลอง สายสังข์ ส.อบต. ประวัติสร้างวัด

        วัดโสภาวราราม (หนองกุฏิ) เลขที่วัด ๖๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพลับพลาไชย  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๓๘๓๔๙๘๗ สถานที่วัดห่างจากที่ตั้งอำเภออู่ทองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ ๒๑ กิโลเมตร  เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (ประเดิม ฐิตปุญโญ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๔๘ เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ พระอธิการสายันต์ ชยธมฺโม (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐) เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ พระสมุห์ขวัญชัย  ขนฺติโก (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
      พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์เจ้าอาวาสรูปแรกได้นำพาประชาชน เริ่มสร้างวัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองกุฏิ อดีตหมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างกุฏิ ศุกร์ที่ ๖ เมษายน  พ.ศ. ๒๔๙๙ ปีมะแม (แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๕) พระราชทานวิสุงคามสีมา  ๘ ส.ค.๒๕๓๒
     ต่อมากรมศาสนาอนุญาตให้สร้างวัดวันที่ ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ดินตั้งวัด ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา  โฉนดเลขที่ ๒๐๑๙ – เลขที่ ๓๖๑๕๙  เลขที่ ๓๐๔๙๔ - เลขที่ ๑๗๐๒๕ – เลขที่ ๑๖๖๗๙ รวม ๕ แปลง พื้นที่ติดกัน 

ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา ๑๕ รูป สามเณร ๒ ศิษย์วัด ๕ คน