วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าทดลองเขียน! พื้นที่เพื่อทดลองเขียนหรือแก้ไขวิกิพีเดีย ในหน้านี้ คุณสามารถทดลองเขียน แก้ไข จัดรูปแบบและอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ เนื้อหาในหน้านี้จะไม่ถูกเก็บไว้อย่างถาวร แต่จะถูกลบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้หน้านี้เพื่อทดลองเขียนโดยเสมอกัน ทุกคนสามารถลบการทดลองเขียนก่อนหน้าตนได้ทุกเมื่อ

วิธีใช้
  1. กด ที่นี่ หรือแท็บ แก้ไข ตรงแถบด้านบน
  2. พิมพ์ข้อความ
  3. กด บันทึก ที่ด้านล่างของหน้า เพื่อบันทึกการแก้ไข (หรือคลิก ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลการแก้ไขก่อนบันทึก)

หน้าทดลองเขียนอื่น ๆ ดูได้ที่ ทดลองเขียนทดลองแก้ไขทดลองจัดรูปแบบทดลองใส่วิกิพีเดียลิงก์ทดลองใส่แหล่งข้อมูลอื่น

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถสร้างหน้าทดลองเขียนส่วนตัวได้ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม: เริ่มต้นกับวิกิพีเดียสอนการแก้ไข

เว็บย่อ:

สวัสดีครับ

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (พ.ศ. 2536-2556)
ประเภท ละครโทรทัศน์
สร้างโดย ดูมันดี
เขียนโดย น้ำผึ้งเดือน8
กำกับโดย อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
แสดงนำ กันตพงศ์ บำรุงรักษ์
เซฟฟานี่ อาวะนิค
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
ธันย์ชนก ฤทธินาคา
ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
อาริษา วิลล์
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับ ไทย ไทย
จำนวนตอน 1x ตอน
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่อง BBTVChannel7 LogoHD.png
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศครั้งแรก 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ต่อจากละคร เจ้านาง
การออกอากาศแรก 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2558
เรต รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางการเกษตร จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในสาขาดังกล่าว และเนื่องจากการเกษตรได้มีบทบาทต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้เป็น 4 ประการ ประการที่ 4 คือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานที่จะดูแลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ มีประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เห็นได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเกษตร ท้ายที่สุดความคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมก็มาบรรจบกันเกิดเป็นสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และระหว่าง พ.ศ. 2534-2535 เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองศุภวาระที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ขอจัดตั้งสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย

[แก้]

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานดังนี้

1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการสะสม รวบรวมรักษาและจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร พืช สัตว์ วัตถุทางธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการเกษตรของชาติ รวมทั้งการจัดแสดงถึงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อันจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย

2. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร บุคคลสำคัญทางการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร หลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า วิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด และภูมิปัญญาชาวบ้าน อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรและประชาชนคนไทยทั้งมวล

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ อันจะทำให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทย อีกทั้งได้เห็นความหลากหลายและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรม

5. เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ในการศึกษาวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

6. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา

รายชื่อนักแสดง[แก้]

ปี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2558
ออกอากาศทาง ช่อง 5 ช่อง 7
ผู้ผลิต กันตนา กันตนา
ผู้กำกับการแสดง อดุลย์ บุญบุตร เอกภพ ตันหยงมาศกุล
บทละครโทรทัศน์ คม ขาวทอง คม ขาวทอง ตอนที่ 1
ภาคย์รพี ตอนที่ 2 - ตอนจบ
เจ้านางละอองคำ / มนต์ทิพย์ กวินนา สุวรรณประทีป อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
บุญสลัก จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ ธนพล นิ่มทัยสุข
เจ้าราบฟ้า อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ธนพล นิ่มทัยสุข
ฉัตร ปริญญ์ วิกรานต์ รพีภัทร เอกพันธ์กุล
เจ้านางปิ่นเมือง ณัฐสิมา คุปตะวาทิน ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
รุ้งแก้ว ครองขวัญ ยุทธชัย ณธิดา ภัทรชาญไชย
โฉม - อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์
อัปสร พรสุดา ต่ายเนาว์คง อุษณีย์ วัฒฐานะ
เขมิกา รักษ์สุดา สินวัฒนา ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
ปอบผีเจ้า - อำภา ภูษิต
แฟรงค์ อนิรุทธิ์ เถรว่อง ฐปนัท สัตยานุรักษ์
ธวัช - ทศพร แย้มสมจิตร
จำแลง - ธัญนพ ตระกูลโชคดี
พวงคราม คนางค์ ดำรงหัด มณีนุช เสมรสุต
แม่ชีน้อม กิ่งดาว ดารณี จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
สมาน - พงศ์ประยูร ราชอาภัย
ซ่อนกลิ่น - รสริน จันทรา
แม่ชีรุ้งแก้ว - ดวงใจ หทัยกาญจน์
โฉม (วัยชรา) - อรสา พรหมประทาน
พักตร์พริ้ง ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ สุดารัตน์ เดชากุล
คณิต เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ -
เจ้าฟ้าเมืองนาย มานพ อัศวเทพ ทนงศักดิ์ ศุภการ
พรเทพ - สัจจากาจ จิตรพึงธรรม
นมผ่อง - นภาพร หงสกุล
เพทาย - ณัฐชา วิทยากาศ
ฝน - กาญศิริ ศิริมาตย์
แหวน - อุ่นเรือน ราโชติ
ฟอง - ฉัตรพร ติดชัยภูมิ

เรตติ้ง[แก้]

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามตามชื่อหน่วยงานว่ากลุ่มอาคาร “สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร” เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ในบุษบกมาลาเหนือสระน้ำใหญ่หน้ากลุ่มอาคารด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 และทรงเปิดอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540

เพลงประกอบละคร[แก้]

  • ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีดังนี้

1. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล 3 มกราคม 2537-12 มกราคม 2541 2. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล 13 มกราคม 2541-12 มกราคม 2545 3. รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์ 13 มกราคม 2545-12 มกราคม 2549 4. อาจารย์อรไท ผลดี 13 มกราคม 2549-12 มกราคม 2453 5. อาจารย์อรไท ผลดี 13 มกราคม 2553-12 มกราคม 2457 6. ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล 13 มกราคม 2557- พฤศจิกายน 2557

อ้างอิง[แก้]

ลำดับรายการโทรทัศน์[แก้]

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันจันทร์ - อังคาร 20.20 - 22.30 น.
ก่อนหน้า เจ้านาง ถัดไป
เพื่อน-แพง เพลิงตะวัน