วัดไทยนอร์เวย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดไทยนอร์เวย์
Watthai Norway.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ถนนวิโฮลาสติงกูร ซอย 21 ออสโล นอรเวย์
ประเภท วัดไทย
นิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาส พระครูวิเทศธรรมวิทิต (สำรวจ กมโล)
การถ่ายภาพ Norway.jpg

วัดไทยนอรเวย์ เป็นวัดของคณะสงฆ์เถรวาทไทย สังกัดมหานิกาย ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับชุมชนชาวพุทธในประเทศนอร์เวย์ ทั้งชุมชนชาวไทย ศรีลังกา จีน กัมพูชา ลาว หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา

ที่ตั้ง[แก้]

วัดไทยนอรเวย์ (Den Thailandske Buddhistforening) ตั้งอยู่ที่ Trondheimsvegen 582 2016 Frogner Norway [1]

ประวัติ[แก้]

วัดไทยนอร์เวย์ ได้เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวของชาวพุทธ ในรูปของสมาคม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2534 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมชาวพุทธไทย” ที่มีรูปวงล้อธรรมจักรเป็นตราสัญลักษณ์ สมาชิกเริ่มต้นในวันจดทะเบียน 16 คน [2] การบริหารดำเนินของสมาคม ฯ มีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วพอสมควร ได้รับการยอมรับส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในประเทศนอรเวย์ ที่ประสงค์อยากให้มีวัดไทยเกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ อีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ ตามอัตราส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ถาวรในประเทศนอร์เวย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสมาคม ฯ เพื่อนำเสนอขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามสิทธิ์ทางกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 3,300 คน

ลำดับเจ้าอาวาส/พระธรรมทูต[แก้]

  1. พระครูวิทิตธรรมวิเทศ (สำรวจ กมโล) [3] (ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

  1. กองวิเทศสัมพันธ์,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 15 = Overseas Going Buddhist Missionary Monks,Class XV.(กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พร้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2552),หน้า 356.
  2. คณะการการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป [ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี บรรณาธิการ],แผนพัฒนา ประวัติวัด ผลงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ,(นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์,2555),หน้า 253-255].
  3. ก่อนที่จะเดินทางมาเป็นพระธรรมทูตที่ประเทศนอร์เวย์ ท่านเคยเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก และวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ดูรายละเอียดใน สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดไทยในต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2548), หน้า 181-183.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]