วัดโพธิ์เย็น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดโพธิ์เย็น
พระพุทธมหามงคลบพิตรศากยมุนี วัดโพธิ์เย็นจ.สุรินทร์
อุโบสถวัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน
ชื่อวัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน
ที่ตั้งหมู่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
ประเภทวัดราษฎร์มหานิกาย
นิกายเถรวาท/มหานิกาย
พระประธานพระพุทธมหามงคลบพิตรศากยมุนี
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธมหามงคลบพิตรศากยมุนี
เจ้าอาวาสพระอธิการอ่อนศรี ธนปาโล
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน [1] ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๑ สังกัดมหาเถรสมาคม เป็นวัดในพระพุทธศาสนา รหัสวัด 3208015 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช 2462 และได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช 2489 [2]


วัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา

วัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน ตำบลสนมปัจจุบันแบ่งเขตปกครองท้องที่ให้ตำบลโพนโก อำเภอรัตนบุรีปัจจุบันแบ่งเขตปกครองท้องที่ให้อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เรื่องประกาศ พระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลที่ 9 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๓ ตอนที่ ๑๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ หน้า ๘๑ และบัญชีรายชื่อวัดที่ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดโพธิ์เย็น ตำบลสนมปัจจุบันแบ่งเขตปกครองท้องที่ให้ตำบลโพนโก อำเภอรัตนบุรีปัจจุบันแบ่งเขตปกครองท้องที่ให้อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๓ ตอนที่ ๑๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ หน้า๘๗[3]


รายนาม/ราชทินนามเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน

 • ไม่ปรากฏรายนามเจ้าอาวาสรูปแรกชื่ออะไรพึ่งมาปรากฏในยุคหลังๆ
 1. พระสมบูรณ์ ธมฺมจารี (พ.ศ. 2480-พ.ศ. 2484)
 2. พระสำเภา กลฺลยาโณ (พ.ศ. 2485-พ.ศ. 2486)
 3. พระสร้อย กวิวํโส (พ.ศ. 2494-พ.ศ. 2496)
 4. พระยา เตชธมฺโม (พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2500)
 5. พระมหาชรินทร์ เทวมินฺโท (พ.ศ. 2501-พ.ศ. 2508)
 6. พระพูน ปสุโต (พ.ศ. 2509-พ.ศ. 2512)
 7. พระครูโพธิปัญญาโสภณ (อินทร์ อินทปญฺโญ) (พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2544)
 8. พระอธิการอ่อนศรี ธนปาโล[4] ( พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน)

รายการสิ่งก่อสร้างวัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน

 • อุโบสถ์ ก่อสร้างตั้ง พ.ศ. 2478 ก่อสร้างด้วยความเรียบง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายของคนในยุคนั่นและฉาบเปลือกห้อยตำละเอียด (บูรณะใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2555)
 • หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร
 • กุฏิใหญ่ไม้ 2 ชั้น กว้าง 24 เมตร ยาว 35 เมตร[5] ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 เวลาประมาณ 15.00 น. ไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
 • กุฏิน้อย 1 หลัง
 • เมรุ 1 หลัง

อ้างอิง[แก้]

 • ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 16,กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศาสนา ก.ท.ม.,พ.ศ. 2540
 1. http://www.watsurin.com/index_view_watsurin.php?Id=642
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/011/81.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/011/81.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๓ ตอนที่ ๑๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ หน้า ๘๑ , ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๖๓ ตอนที่ ๑๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ หน้า ๘๗
 4. http://songsurin.org/data/06/sn003.pdf
 5. http://srn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=476:2012-09-06-05-20-35&catid=41:2008-10-29-14-40-50&Itemid=75