วัดสว่างบึงทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสว่างบึงทอง
ไฟล์:วัดสว่างบึงทอง จ.กาฬสินธุ์.JPG
วัดสว่างบึงทอง
Map
ชื่อสามัญวัดสว่างบึงทอง
ที่ตั้งหมู่ 7 บ้านคำโพนทอง ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูประโชติธรรมวงค์
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสว่างบึงทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2472 [1]

ประวัติ[แก้]

ประวัติ[แก้]

"วัดสว่างบึงทอง" ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2537 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 5.25 เมตร ยาว 14.20 เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านคำโพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ 3508 อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก จดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา น.ส. 3 ก.เลขที่ 3509 อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 กว้าง 5.25 เมตร ยาว 14.20 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ปูชนียวัตถุมีพระประธาน 3 องค์ กุฎิสงฆ์ 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ตึก 3 หลัง

วัดสว่างบึงทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 เดิมวัดตั้งอยู่ในที่แห่งหนึ่ง โดยมี พระบุญโฮม และนายธรรม ตาลชัย ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ต่อมาได้ย้ายมาตั้งในที่ปัจจุบัน โดยมี นายมา และนายแวง สีทอง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ร่วมกันส้างวัดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่หนึ่ง พระบุญมา ยสวณฺโณ พ.ศ. 2476 - 2486 รูปที่สอง พระสีลา สุตฺตธมฺโม พ.ศ. 2486 - 2537 รูปที่สาม พระอธิการพรหมา สุมิตฺโต พ.ศ. 2537 - 2542 รูปที่สี่ พระครูประโชติธรรมวงค์ พ.ศ. 2542 - จนถึงปัจจุบัน การบริหารการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512 ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2476

ศาสนวัตถุ[แก้]

  1. มี พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ประดิษฐ์สถานอยู่ 2 องค์
  2. อุโบสถ กว้าง 5.25 เมตร ยาว 14.20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536
  3. ศาลาการเปรียญ กว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
  4. กุฎิสงฆ์ 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 ตึก3 หลัง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสว่างบึงทอง ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระบุญมา ยสวณฺโณ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2486 มรณภาพ
2 หลวงปู่สีลา สุตฺตธมฺโม เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลนาขาม พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2537 มรณภาพ
3 พระอธิการพรหมา สุมิตฺโต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2542 มรณภาพ
4 พระครูประโชติธรรมวงค์ (ชื่อ) เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลนาขาม พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ 189 เล่ม 13 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.