วัดรมณียาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดรมณียาราม
ที่ตั้งตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดรมณียาราม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 1206 พระนางจามเทวี ได้เสด็จขึ้นเรือมาตามแม่น้ำปิงตามคำเชิญของพระฤๅษีวาสุเทพ เพื่อขึ้นครองเมืองหริภุญชัย เมื่อมาถึงท่าน้ำชื่อ เจียงตอง (ปัจจุบันอาจเป็นอำเภอจอมทอง) พระนางจึงหยุดพักลี้พล ณ.ที่นั้นและได้ตรัสกับนายธนูผู้ขมังเวทย์ให้ยิงธนูเพื่อหาภูมิประเทศที่เป็นชัยภูมิวิเศษที่จะสร้างวัด โดยที่พระนางเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากลูกธนูไปตก ณ.ที่แห่งใดจะให้สร้างองค์มหาเจดีย์ และ วัด ณ.ที่แห่งนั้น

ดังนั้น นายธนูผู้มีพระเวทย์ก็ยิงลูกธนูหันหัวศรมุ่งตรงมาทางทิศเหนือ และ เป็นที่ประหลาดอัศจรรย์ใจเมื่อลูกธนูพุ่งขึ้นสู่อากาศจากจุดที่ยิงจากเจียงตอง ลูกธนูพุ่งมาตามแรงอธิษฐานของพระนางเจ้าจาเทวี ซึ่งเมื่อนายธนูได้ติดตามค้นหาลูกธนูที่ยิงมานั้น ก็ได้พบว่าตกมายัง ณ.จุดที่สร้างองค์เจดีย์กู่ละมัก และ เมื่อได้มีการสร้างองค์เจดีย์เสร็จแล้ว ได้นำเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งนำมาจากกรุงละโว้บรรจุไว้ภายในองค์มหาเจดีย์ และ ให้สร้างวัดไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาของพระสงฆ์ องค์เจ้าและสามเณรที่ได้อาราธนามาจากกรุงละโว้

กล่าวถึงองค์เจดีย์กู่ละมัก ซึ่งพระนางเจ้าจามเทวีได้นำเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ข้างใน และ ยังเอาลูกธนูเสี่ยงทายลูกนั้นบรรจุไว้ด้วย และ ยังได้สร้างพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ขนาดเท่ากับเรือนร่างของพระนางเจ้าบรรจุไว้ข้างในด้วย เพื่อให้เป็นที่กราบไหว้ของผู้คนทั้งหลายและให้เป็นศิริมงคลแก่ผู้เคารพบูชา และ ยังเป็นการนำมาซึ่งความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้คนที่มาเคารพสักการะ

ปัจจุบันวัดรมณียาราม(กู่ละมัก) ตั้งอยู่เลขที่ 222 บ้านศรีย้อย หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา เสนาสนะประกอบด้วย เจดีย์กู่ระมัก วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร ห้องประชุม ศาลาเปรียญ และ โรงครัว ปูชนียสถานประกอบด้วยพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปละโว้ เศียรพระพุทธรูป เศียรพระฤๅษี ศิลปะละโว้ ธรรมาสหลวงที่ใช้สำหรับแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งสร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยและ องค์เจดีย์กู่ละมักที่มองเห็นนี้ เป็นองค์เจดีย์ที่สร้างครอบองค์เดิมโดยบารมีและฝีมือของครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยมีการจัดงานฉลองเสนาสนะ(ปอยหลวง) เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2475 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 เดือน องค์เจดีย์กู่ละมักถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของผู้คนทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ มีพระภิกษุจำพรรษา 4 รูป สามเณร 8 รูป โดยมี พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ เป็นเจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน และยังเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต้นธง เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำตำบลต้นธง

ลำดับเจ้าอาวาสในอดีตถึงปัจจุบัน เท่าที่ทราบนาม

รูปที่ ๑  พระดวงดี  ชุมภู

รูปที่ ๒  พระดี อภินนฺโท

รูปที่ ๓  พระอธิการบุญเป็ง ชุติปญฺโญ

รูปที่ ๔  ครูบาคำมูล  ธมฺมวํโส

รูปที่ ๕  พระอธิการทองดี อนาลโย

รูปที่ ๖  พระบุญธรรม  อุตฺตโม

รูปที่ ๗  พระบุญเป็ง  จนฺทสโร

รูปที่ ๘  พระครูบุญเป็ง จนฺทวโร

รูปที่ ๙  พระประพันธ์ ปภสฺสโร

รูปที่ ๑๐ พระอธิการศุภชัย  สิริธมฺโม พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๓

รูปที่ ๑๑ พระธิติพรรณ  ญาณวีโร พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕

รูปที่ ๑๒ พระอุทัย  ชวนปญฺโญ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๐

รูปที่ ๑๓ พระทองอินทร์  สํวโร พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕

รูปที่ ๑๔ พระครูสุวัตถิ์ธรรมกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖(เจ้าคณะตำบลต้นธง รักษาการเจ้าอาวาส)

รูปที่ ๑๕ พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน