ข้ามไปเนื้อหา

โมลิทวารุสคิคฮ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โมลิทวารุสคิคฮ์
Молитва русских
Molitva russkikh

เพลงชาติเดิมของรัสเซีย
เนื้อร้องวาซิลี จูคอฟสกี
ทำนองทำนองของก็อดเซฟเดอะควีน
รับไปใช้ค.ศ. 1816
เลิกใช้ค.ศ. 1833
ก่อนหน้า"ขอให้สายฟ้าแห่งชัยชนะจงฟาดลงมา!"
ถัดไป"พระเจ้าทรงคุ้มครองซาร์!"
ตัวอย่างเสียง
คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย

โมลิทวารุสคิคฮ์ (รัสเซีย: Молитва русских, อักษรโรมัน: Molitva russkikh, สัทอักษรสากล: [mɐˈlʲitvə ˈruskʲɪx]) หรือ คำภาวนาแห่งชาวรัสเซีย (อังกฤษ: The Prayer of Russians) เป็นเพลงชาติของจักรวรรดิรัสเซีย โดยใช้ทำนองของเพลงชาติอังกฤษ ก็อดเซฟเดอะคิง โดยประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2359 ถึง พ.ศ. 2376 แล้วเปลี่ยนมาใช้ โบเช ซาร์ยาครานี

เนื้อร้อง[แก้]

รัสเซีย อักขรวิธีก่อน ค.ศ. 1917 ทับศัพท์ แปลอังกฤษ

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
𝄆 Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю—
Всё ниспошли! 𝄇

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
𝄆 Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всѣхъ утѣшителю—
Всё ниспошли! 𝄇

Bozhe, tsarya khrani!
Slavnomu dolgi dni
Day na zemli!
𝄆 Gordykh smiritelyu,
Slabykh khranitelyu,
Vsekh uteshitelyu—
Vsyo nisposhli! 𝄇

God, save the Tsar!
To the glorious one, long days
Give on this earth!
𝄆 To the subduer of the proud,
To the keeper of the weak
To the comforter of everyone,
Grant everything! 𝄇

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
𝄆 Царство ей стройное,
В силе спокойное!
Всё ж недостойное
Прочь отжени! 𝄇

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
𝄆 Царство ей стройное,
Въ силѣ спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени! 𝄇

Pervoderzhavnuyu
Rus' pravoslavnuyu
Bozhe, khrani!
𝄆 Tsarstvo yey stroynoye!
V sile spokoynoye!
Vsyo-zh nedostoynoye
Proch' otzheni! 𝄇

The land of the first throne,
Orthodox Russia,
God, do save!
𝄆 A harmonious reign for her,
Calm in strength;
And everything unworthy
Drive away! 𝄇

ท่อนที่ไม่ค่อยใช้

Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни!
𝄆 Воинам мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям
Долгие дни! 𝄇

Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни!
𝄆 Воинамъ мстителямъ,
Чести спасителямъ,
Миротворителямъ
Долгіе дни! 𝄇

Voinstvo brannoye,
Slavoy izbrannoye,
Bozhe, khrani!
𝄆 Voinam mstiteyam,
Chesti spasitelyam,
Mirotvoritelyam
Dolgiye dni! 𝄇

The warriors' host,
Chosen by glory,
God, do save (them)!
𝄆 Avengers of war,
Saviors of honor,
Keepers of the peace
(May they be granted) long days! 𝄇

Мирных воителей
Правды блюстителей
Боже, храни!
𝄆 Жизнь их примерную
Нелицемерную,
Доблестям верную
Ты помяни! 𝄇

Мирныхъ воителей
Правды блюстителей
Боже, храни!
𝄆 Жизнь ихъ примѣрную
Нелицемѣрную,
Доблестямъ вѣрную
Ты помяни! 𝄇

Mirnykh voiteley,
Pravdy blyustiteley,
Bozhe, khrani!
𝄆 Zhizn' ikh primernuyu,
Nelitsemernuyu,
Doblestyam vernuyu,
Ty pomyani! 𝄇

(For our) warriors of peace,
The guardians of truth,
God, do save (them)!
𝄆 Their exemplary lives,
Unfeigned (lives),
(Lives) true to valour
May you remember! 𝄇

О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли!
𝄆 К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли! 𝄇

О, Провидѣніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
𝄆 Къ благу стремленіе,
Въ счастьѣ смиреніе,
Въ скорби терпѣніе
Дай на земли! 𝄇

O, Provideniye!
Blagosloveniye
Nam nisposhli!
𝄆 K blagu stremleniye,
V schast'ye smireniye,
V skorbi terpeniye
Day na zemli! 𝄇

O, Providence!
Blessing
Grant to us!
𝄆 Aspiration to good,
Humility in happiness,
Patience in sorrow
Give on this earth! 𝄇

Будь нам заступником,
Верным сопутником
Нас провожай!
𝄆 Светло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу известная,
сердцу сияй! 𝄇

Будь намъ заступникомъ,
Вѣрнымъ сопутникомъ
Насъ провожай!
𝄆 Свѣтло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу извѣстная,
сердцу сіяй! 𝄇

Bud' nam zastupnikom,
Vernym soputnikom,
Nas provozhai!
𝄆 Svetlo-prelestnaya,
Zhizn' podnebesnaya,
Serdtsu izvestnaya,
Serdtsu siyai! 𝄇

Be our protector,
Our faithful companion,
See us off!
𝄆 Bright and charming,
Life under skies,
Known to our hearts,
Shine in our hearts! 𝄇

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]