ผู้ใช้:Sunday2544ss/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์หรือที่ เรียวกว่า สภาอัจฉราลัย หรือในนามสภานักเรียนระดับประเทศประจำปีการศึกษา2556 ได้สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีท่านรองอรสา รอดบำรุง เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาให้กับสภานักเรียนโดยมีท่านนายกจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

วิสัยทัศน์[แก้]

" นักเรียนนำ    ครูหนุน     ชุมชนส่งเสริม "

ปรัชญา[แก้]

" องค์กรของนักเรียน    โดยนักเรียน    และเพื่อนักเรียน "

พันธกิจ[แก้]

  1. เรียนรู้และสร้างกิจกรรมตามพระราชประสงค์ของพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. พัฒนาบทบาทของนักเรียนให้สามารถเป็นผู้นำ ที่ดีได้ในประชาคมอาเซียน
  3. พัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
  4. พัฒนากระบวนเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริง

ประวัติ[แก้]

โดยหลักของการเลือกตัวแทนคือห้องละ 2 คน เป็นชายเหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ตามหลักความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งในการเลือกของแต่ละห้องจะต้องแต่งตั้ง กกต. ประจำห้อง 3 คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง โรงเรียนเรามีห้องเรียนทั้งหมด 75 ห้องจึงมี สส.สน. หรือสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ทั้งหมด 150 คนเรามีกำหนดการในการเลือกตั้ง คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งปีนี้เราก็มีสภามาแล้วทั้งหมด 5 รุ่นเมื่อได้ตัวแทนมาแล้วเราจะมีการจัดตั้งพรรคนักเรียนขึ้น เพื่อทำการเลือกตั้ง คณะบริหารสภานักเรียน หรือ คนร. ซึ่งมีทั้งหมด 25 คน มีกรรมาธิการ 16 คณะซึ่งแต่ละกรรมาธิการจะมีหน้าที่แต่งต่างกันไป แต่หากมีงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากหรือเป็นกิจกรรมใหญ่เราจะมีทีมเฉพาะ กิจขึ้นมา เรียนกว่า กรรมาธิการวิสามัญ การทำงานของสภานักเรียนจะมีวาระหนึ่งปีการศึกษาเมื่อหมดวาระก็จะมีการเลือก ตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

  1. เปลี่ยนทาง สภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ทำเนียบ คณะบริหารสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์[แก้]

ลำดับ รายนาม ปีการศึกษา
1 พ.ศ. 2554
2 นางสาว ศุภกานต์ วินิจสร พ.ศ. 2555
3 พ.ศ. 2556
4 นาย อนาวิน ดอกบัว พ.ศ. 2557
5 นาย กฤษดา บุญทอง พ.ศ. 2558
6 นางสาว สุรีรัตน์ ร่มรื่น พ.ศ. 2559

ทำเทียบ คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ปีการศึกษา2559[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง วาระ
1 นางสาวสุรีรัตน์ ร่มรื่น ประธานสภานักเรียน
2 นาย วีรภัทร วงษ์ซีวะสกุล รองประธานมัธยมตอนปลาย
3 เด็กชาย สุทิวัส ศรีนุช รองประธานมัธยมตอนต้น
4 เด็กชาย ปภาวิน เขียนเขียว เลขานุการสภานักเรียน
5 เด็กหญิง พัชรฎา เทศนีย์ โฆษกสภานักเรียน
6 นางสาว วรวลัญช์ พานรอง เหรัญญิกสภานักเรียน
7 เด็กหญิง ภัทรินทร์ ครพิรุณ ปฏิคมสภานักเรียน
8 นาย เก้าศรัณย์ แก้วนิล นายทะเบียนสภานักเรียน
9 นางสาว วิชญาพร บุตรโท ผู้ตรวจการสภานักเรียน
10 นางสาว พัชญา คำลือ รองประธานกรรมาธิการความคิดสร้างสรรค์
11 เด็กหญิง สุดารัตน์ เหลืองวิเศษกุล รองประธานกรรมาธิการพฤติกรรมประชาธิปไตย
12 เด็กชาย วัชรพล เรืองขำ ประธานกรรมาธิการความเป็นเลิศด้านวิชาการ
13 เด็กหญิง วาสิตา โรงอ่อน ประธานกรรมาธิการบรรยากาศการเรียนการสอน
14 นายกรรณกร ศรีรัตนลิ้ม ประธานกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม
15 เด็กชาย ธีรภัทร คะเชนทรภักดิ์ ประธานกรรมาธิการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง
16 นางสาว พรพรรณ สายทอง   ประธานกรรมาธิการพฤติกรรมประชาธิปไตย
17 นาย จิรเมธ มาเทศ ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 นาย ธนวัฒน์  ชัยรุจรูญ ประธานกรรมาธิการสวัดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
19 นาย ถิราวุฒิ อัฑฒะฐิติ ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจพอเพียง
20 เด็กหญิง ณัฐวดี จีนจิตรแก้ว ประธานกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม
21 เด็กชาย กฤษณ์ดนัย ประทุมชัย รองประธานกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม
22 นางสาว สิณีณัฎฐ์ อินทวงศ์ ประธานกรรมาธิการสุขภาพ
23 นาย ติณณภพ ประชาเลิศชัย ประธานกรรมาธิการความคิดสร้างสรรค์
24 นางสาว ชนากานต์ เกตุทิม รองประธานกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม
25 นาย กัณฐกะ ไทยเจริญ รองประธานกรรมาธิการความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์ทางการ

เพลง "มาร์ชสตรีนครสวรรค์ "

มาร์ชสตรีนครสวรรค์ เป็นเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประพันธ์ขึ้นในช่วงก่อน พ.ศ. 2540 โดยมี นางสุนทรี บัวใบ เป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลง และทำนอง เรียบเรียงเสียงประสานโดย นางสุนทรี บัวใบ และวิชัย เจตน์ประยุกต์

เพลงนี้ใช้บรรเลงในงานพิธีการเกี่ยวกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เช่น การเคารพธงโรงเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง วันปัจฉิมอำลาสถาบันของรุ่นพี่ชั้นม.6 และเป็นเพลงบรรเลงบอกสัญญาณการเลิกทำกิจกรรมต่างๆ และพร้อมก่อนเพลงโรงเรียนจบในการเข้าแถวเคารพธงชาติ ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ (เวลา 07.50 น.) และการทำพิธีลดธงโรงเรียน ในการปิดกีฬาสีภายใน อัจฉราลัยเกมส์58 (เริ่มกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนเป็นปีแรก) (เวลา 16.00 น.) รวมถึงใช้เป็นเพลงในจังหวะการเดินแถวในงานกีฬาสี งานเดินขบวนวันพิธีทางศาสนา วันสำคัญของจังหวัด และพิธีการของโรงเรียนเนื่องในโอกาสพิเศษ

เนื้อร้องเพลง มาร์ชสตรีนครสวรรค์[แก้]

คำร้อง สุนทรี บัวใบ[แก้]

ทำนอง สุนทรี บัวใบ - วิชัย เจตน์ประยุกต์[แก้]

นามนี้หรือคือสตรีนครสวรรค์

ช่วยปลุกปั้นเยาวชนจนมีชื่อ

การเรียนดีกีฬาเด่นเช่นเลื่องลือ

เลือดเราคือน้ำเงินเหลืองประเทืองนาม

นามนี้หรือคือสตรีนครสวรรค์

แหล่งผูกพันรวมน้ำใจในน้องพี่

รวมพลังรวมวิญญาสามัคคี

เทอดความดี มีวินัย ใฝ่ใจเพียร

เราทั้งผองปองใจรักสมัครมั่น

สถาบันประทับใจไม่ลืมแน่

จวบจากจรจิตอาวรณ์ในดวงแด

เปี่ยมใจแท้ไม่แปรผันนิรันดร

เนื้อเพลงจากหลังปกสมุดโรงเรียน

มัลติมีเดีย และทำนองเพลง[แก้]