ประคอง พลหาญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประคอง พลหาญ

นายประคอง พลหาญ (7 พฤศจิกายน 2478 - ) นายกสมาคมนักเรียนเก่ารัสเซีย[1] อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม[2] และนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย[3] วิศวกรปิโตรเลียมและนักธรณีวิทยาชาวไทย และเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมอสโก (Lomonosov Moscow State University)[4][5] ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย[6]

การศึกษา[แก้]

นายประคอง พลหาญ สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านธรณีวิทยาและการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม และในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาเอก) ด้านการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมด้วยวิธีทางธรณีเคมี (Geochemical Methods of Prospecting and Exploration for Petroleum and Natural Gas) จากมหาวิทยาลัยมอสโก (Lomonosov Moscow State University) ประเทศรัสเซีย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 31[7]

การทำงาน[แก้]

ด้านการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม[แก้]

นายประคอง พลหาญ เป็นผู้ทำงานด้านการปิโตรเลียมของไทยมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่มีการค้นพบปิโตรเลียมในอ่าวไทย[8] และได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศให้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “โชติช่วงชัชวาล” ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้มากขึ้น รวมทั้งยังทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ตามมา เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น โดย นายประคอง พลหาญ มีบทบาทสำคัญในการ (1) เสนอแนะและดำเนินการต่างๆ จนทำให้มีการเปิดให้สัมปทานในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย (2) กำหนดแปลงสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จำนวนทั้งสิ้น 19 แปลง และ (3) ชักชวนบริษัทเอกชนต่างชาติที่มีศักยภาพมาลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยได้สำเร็จ

การจัดตั้งหน่วยงานด้านปิโตรเลียม[แก้]

นายประคอง พลหาญ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย (กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน) และได้ร่วมกับ นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานรับซื้อปิโตรเลียมจากบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย (ต่อมาพัฒนาเป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพด้านธรณีวิทยา[แก้]

นายประคอง พลหาญ เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (The Geological Society of Thailand)[9] เพื่อเพิ่มพูนความรู้และยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพธรณีวิทยา และสนับสนุนวิชาการเกี่ยวกับธรณีวิทยา โดยได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมระหว่างปี 2531 - 2533 รวมทั้งได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ทำการสอนเรื่องการปิโตรเลียมและธรณีวิทยาที่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[8]

ด้านกฎหมายปิโตรเลียม[แก้]

นายประคอง พลหาญ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่างกฎหมายปิโตรเลียมที่สำคัญของไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และยังได้ร่วมให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดังกล่าว ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญด้านพลังงานของรัฐสภาหลายคณะ[10]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นายประคอง พลหาญ สมรสกับ พลตรีหญิงโสภาทิวัตถ์ พลหาญ มีบุตร 2 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]