รองปลัดกระทรวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รองปลัดกระทรวง (อังกฤษ: Deputy Permanent Secretary หรือ Deputy Permanent Under-Secretary of State) เป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของข้าราชการประจำ โดยเป็นตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการทหาร รองจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวง


รองปลัดกระทรวงฝ่ายพลเรือน (หมายความรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีและทบวง)[แก้]

ในส่วนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการในกระทรวงฝ่ายพลเรือนนั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง เป็นตำแหน่งระดับ 10 ประเภทนักบริหาร หรือนักบริหาร 10 การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนั้น ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งบรรจุและให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ยกเลิกระบบ C หรือ Common Level ทำให้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลายเป็นตำแหน่งประเภท"บริหารระดับสูง"แทน

รองปลัดกระทรวงกลาโหม[แก้]

ในส่วนของข้าราชการทหาร หรือกระทรวงกลาโหมนั้น ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นตำแหน่งข้าราชการทหารสัญญาบัตรชั้นยศพลเอก พลเรือเอก หรือพลอากาศเอก อัตราจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ

อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง[แก้]

1. อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นั้น กำหนดให้ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง มี 3 ข้อคือ (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ กำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

2. อำนาจหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นั้น กำหนดให้ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง โดยในกลุ่มภารกิจเดียวกัน รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจมีอำนาจให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงาน ทั่วไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอื่นภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้