ธรรมเนียมพระยศและบรรดาศักดิ์ในราชวงศ์โชซ็อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในช่วงสมัยราชวงศ์โชซ็อนยศของราชวงศ์และราชทินนาม (ตำแหน่ง) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีความซับซ้อน ยศของกษัตริย์คือ วัง (wang, 왕, 王) จนถึงสมัยพระเจ้าโกจงได้เปลี่ยนเป็น ฮวังเจ (hwangje, 황제) หรือจักรพรรดิ และยศที่ได้รับอนุญาตจากจักรพรรดิจีน[1] ยศแบบทางการจะมีตำแหน่งอยู่ด้วย โดยจะเป็นการบอกถึงตำแหน่งของบุคคลนั้น ๆ

ราชวงศ์[แก้]

การตั้งชื่อ[แก้]

ผู้ปกครองในเกาหลี มีชื่อหลายชื่อ และจะมีการเปลี่ยนแปลงยศของพวกเขา โอรสจะได้รับการตั้งชื่อ และเมื่อพวกเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์ชายรัชทายาท พวกเขาจะได้รับชื่อแบบผู้ใหญ่และมีชื่อเฉพาะขององค์ชายรัชทายาท เมื่อพวกเขากลายเป็นกษัตริย์พวกเขาจะได้ตำแหน่งอีกชื่อ ทำให้ชื่อส่วนตัวไม่ได้ใช้ หลังจากการตายของพระมหากษัตริย์ พวกเขาก็จะได้รับอีกหลายชื่อ

ยศและรูปแบบ[แก้]

รูปแบบคือจะมีตำแหน่งรวมกับชื่อ ยศ หรือทั้งสองอย่าง ตัวอย่างเช่น:

[9]
ยศ การเรียกขาน คำอธิบาย
ไทย RR ฮันกึล ฮันจา ไทย RR ฮันกึล ฮันจา
คงจู Gongju 공주[2] 公主 อากีชี
มามา
Agissi
Mama
아기씨
마마

媽媽
ยศและตำแหน่งของพระธิดา ประสูติแต่พระราชากับพระมเหสี
องจู Ongju 옹주[3] 翁主 อากีชี
มามา
Agissi
Mama
아기씨
마마

媽媽
ยศและตำแหน่งของพระธิดา ประสูติแต่พระราชากับพระสนม
แทกุน Daegun 대군[4] 大君 แทกัม Daegam 대감 大監 ยศและตำแหน่งของพระราชโอรส ประสูติแต่พระราชากับพระมเหสี
พูบูอิน Bubuin 부부인[5] 府夫人 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาขององค์ชายยศแทกุน
คุน
วังจา
Gun
Wangja
[6]
왕자

王子
แทกัม Daegam 대감 大監 ยศและตำแหน่งของพระโอรส ประสูติแต่พระราชากับพระสนม หรือพระโอรสในองค์ชายยศแทกุน
คุนบูอิน Gunbuin 군부인[7] 郡夫人 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาในองค์ชายที่มียศคุน
คูนวี Gunwi 군위 君尉 พูมา Buma 부마[8] 駙馬 ยศและตำแหน่งของราชบุตรเขย
แทวอนกุน Daewongun 대원군[10] 大院君 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระราชชนก(บิดา)ของพระราชาองค์ปัจจุบัน และไม่เคยขึ้นครองราชย์
พูแดบูอิน Budaebuin 부대부인[11] 府大夫人 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาของ แทวอนกุน
พูว็อนกุน Buwongun 부원군[12] 府院君 แทกัม Daegam 대감 大監 ยศและตำแหน่งของพระบิดาของพระมเหสี
ซังวัง Sangwang 상왕[13] 上王 ช็อนฮา Jeonha 전하 殿下 ยศและตำแหน่งของอดีตพระราขาที่สละราชสมบัติให้พระโอรส
ซ็อนแดวัง Seondaewang 선대왕[14] 先大王 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของอดีตพระราชาที่สิ้นพระชนม์แล้ว
แทบี Daebi 대비[15] 大妃 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาองค์ก่อน ๆ เป็นการพูดแบบรวม ๆ ไม่เจาะจงว่าหมายถึงคนไหน
แทซังวัง Taesangwang 태상왕[16] 太上王 ช็อนฮา Jeonha 전하 殿下 ยศและตำแหน่งของพระราชาที่สละราชสมบัติก่อนซังวัง
แทซังวังบี Taesangwangbi 태상왕비[16] 太上王妃 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาของแทซังวัง
แทวัง Daewang 대왕[17] 大王 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระราชาที่ทรงคุณงามความดีแก่แผ่นดิน ได้รับเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว (มหาราช)
แทวังแดบี Daewangdaebi 대왕대비[18] 大王大妃 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาของอดีตพระราชาไปอีก 2 ขั้น หรือพระปัยยิกา (ย่าทวด) ของพระราชาองค์ปัจจุบัน
วัง
ชูซัง
อิมกึม
นารันนิม
คูกวัง
คึมซัง
ซังกัม
แทจ็อน
ควาอิน
Wang[19]
Jusang[20]
Imgeum[19]
Narannim[21]
Gukwang[22]
Geumsang[23]
Sanggam[24]
Daejeon[25]
Gwain[26]

주상
임금
나랏님
국왕
금상
상감
대전
과인

下上


國王
今上
上監
大殿
寡人
ช็อนฮา Jeonha 전하 殿下 ยศและตำแหน่งของพระราชาองค์ปัจจุบัน พระนามที่ได้นี้จะขึ้นอยู่แล้วแต่การแต่งตั้ง
วังบี
ชุงจ็อน
Wangbi
Jungjeon
왕비[27]
중전[28]
王妃
中殿
มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระมเหสีของพระราชาองค์ปัจจุบัน
วังฮู Wanghu 왕후[29] 王后 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระมเหสีที่สิ้นพระชนม์แล้ว
วังแดบี Wangdaebi 왕대비[30] 王大妃 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาของอดีตพระราชานับไป 1 ขั้น
วังเซจา
เซจา
ทงกุง
Wangseja
Seja
Donggung[31]
왕세자[32]
세자[32]
동궁[33]
王世子
世子
東宮
ชอฮา
ชอฮา
มามา
Jeoha
Jeoha
Mama
저하
저하
마마
邸下
邸下
媽媽
ยศและตำแหน่งขององค์ชายรัชทายาท
วังเซจาบิน
เซจาบิน
พินกุง
Wangsejabin
Sejabin
Bingung
왕세자빈[34]
세자빈[34]
빈궁[35]
王世子嬪
世子嬪
嬪宮
มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของพระชายาขององค์ชายรัชทายาท
วังเซเจ Wangseje 왕세제[36] 王世弟 ชอฮา Jeoha 저하 邸下 ยศและตำแหน่งของพระอนุชา (น้องชาย) ของพระราชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาท กรณีพระราชาไม่มีพระโอรส
วันเซซน Wangseson 왕세손[37] 王世孫 ฮาพา Hapha 합하 閤下 ยศและตำแหน่งของพระโอรสขององค์ชายรัชทายาท
ว็อนจา Wonja 원자[38] 元子 มามา Mama 마마 媽媽 ยศและตำแหน่งของลูกชายคนโตของพระราชา ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นองค์ชายรัชทายาท

พระมเหสีและพระสนม[แก้]

พระมเหสีและพระสนมของพระราชา (hugung, 후궁/後宮) มีลำดับตามยศและตำแหน่งที่พวกเขาเป็นยศมาพร้อมกับตำแหน่ง มามา (mama, 마마/媽媽)

อันดับเริ่มจากพระอัครมเหสี:

Thai ฮันกึล ฮันจา RR Rank
พระอัครมเหสี
จักรพรรดินี 황후 皇后 hwanghu ตำแหน่งสูงที่สุดในฝ่ายใน
สมเด็จพระราชินี 왕비 王妃 wangbi
พระชายา (เฉพาะจักรพรรดิที่จะสามารถมีพระชายา)
ว็อนบี (พระชายาขั้นพิเศษ) 원비 元妃 Wonbi ช็องอิลพุม (정1품)[39]
ควีบี (พระชายาขั้นที่ 1) 귀비 貴妃 Gwibi
ซุกบี (พระชายาขั้นที่ 2) 숙비 淑妃 Sukbi
ท็อกบี (พระชายาขั้นที่ 3) 덕비 德妃 Deokbi
ฮย็อนบี (พระชายาขั้นที่ 4) 현비 賢妃 Hyeonbi
พระสนมเอก
พิน (ตั้งชื่อตามราชทินนาม) Bin[40] ช็องอิลพุม (정1품)
พระสนม
ควีอิน 귀인 貴人 Gwiin ชงอิลพุม (종1품)
โซอึย 소의 昭儀 So-ui ช็องอีพุม (정2품)
ซูกึย 숙의 淑儀 Sugui ชงอีพุม (종2품)
โซยง 소용 昭容 Soyong ช็องซัมพุม (정3품)
ซู-กยง 숙용 淑容 Sugyong ชงซัมพุม (종3품)
โซว็อน 소원 昭媛 Sowon ช็องซาพุม (정4품)
ซู-กว็อน 숙원 淑媛 Sugwon ชงซาพุม (종4품)
พระสนมในองค์ชายรัชทายาท
ยังเจ 양제 良娣 Yangje ชงอีพุม (종2품)
ยังว็อน 양원 良媛 Yangwon ชงซัมพุม (종3품)
ซึงฮวี 승휘 承徽 Seunghwi ชงซาพุม (종4품)
โซฮุน 소훈 昭訓 Sohun ชงโอพุม (종5품)

ราชสำนัก[แก้]

ซังกุง (นางกำนัล)
Thai ฮันกึล ฮันจา RR Rank
นางกำนัล (กุงนยอ, Gungnyeo, 궁녀)[41]
ซังกุง 상궁 尙宮 Sanggung senior 5 (정5품)
ซังอี 상의 尙儀 Sangui
ซังพก 상복 尙服 Sangbok junior 5 (종5품)
ซังซิก 상식 尙食 Sangsik
ซังชิม 상침 尙寢 Sangchim senior 6 (정6품)
ซังกง 상공 尙功 Sanggong
ซังจอง 상정 尙正 Sangjeong junior 6 (종6품)
ซังคี 상기 尙記 Sanggi
ช็อนบิน 전빈 典賓 Jeonbin senior 7 (정7품)
ชอนี 전의 典衣 Jeoni
ช็อนซ็อน 전선 典膳 Jeonseon
ช็อนซ็อล 전설 典設 Jeonseol junior 7 (종7품)
ช็องเจ 전제 典製 Jeongje
ชอน็อน 전언 典言 Jeoneon
ช็อนชาน 전찬 典贊 Jeonchan senior 8 (정8품)
ช็อนชิก 전식 典飾 Jeonshik
ช็อนยัก 전약 典藥 Jeonyak
ช็อนทึง 전등 典燈 Jeondeung junior 8 (종8품)
ช็อนเช 전채 典彩 Jeonchae
ช็อนช็อง 전정 典正 Jeonjeong
ชูกุง 주궁 奏宮 Jugung senior 9 (정9품)
ชูซัง 주상 奏商 Jusang
ชูคั๊ก 주각 奏角 Jugak
ชูพย็อนจิง 주변징 奏變徵 Jubyeonjing junior 9 (종9품)
ชูชิง 주징 主徵 Jujing
ชูอู 주우 奏羽 Juu
ชูพย็อนกุง 주변궁 奏變宮 Jubyeongung
ขันที (เนซี, naesi, 내시)[42]
ซังซ็อน 상선 尙膳 Sangseon junior 2 (종2품)
ซังอน 상온 尙醞 Sangon senior 3 (정3품)
ซังทา 상다 尙茶 Sangda
ซังยัก 상약 尙藥 Sangyak junior 3 (종3품)
ซังช็อน 상전 尙傳 Sangjeon senior 4 (정4품)
ซังเช็ค 상책 尙冊) Sangchaek junior 4 (종4품)
ซังโฮ 상호 尙弧 Sangho senior 5 (정5품)
ซังทัง 상탕 尙帑 Sangtang junior 5 (종5품)
ซังเซ 상세 尙洗 Sangse senior 6 (정6품)
ซังช็ก 상촉 尙燭 Sangchok junior 6 (종6품)
ซังฮเว 상훼 尙煊 Sanghwe senior 7 (정7품)
ซังซ็อล 상설 尙設 Sangseol junior 7 (종7품)
ซังเช 상제 尙除 Sangje senior 8 (정8품)
ซังมุน 상문 尙門 Sangmun junior 8 (종8품)
ซังคย็อง 상경 尙更 Sanggyeong senior 9 (정9품)
ซังว็อน 상원 尙苑 Sangwon junior 9 (종9품)

อ้างอิง[แก้]

 1. Ian Mladjov. "KOREA (HANGUK/JOSEON)" (pdf). University of Michigan. สืบค้นเมื่อ 2014-04-01.
 2. "공주" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 3. "옹주" (ภาษาเกาหลี). Britannica Korea. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-03. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 4. "대군" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 5. "부부인" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 6. "군" (ภาษาเกาหลี). Britannica Korea. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-03. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 7. "군부인" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 8. "부마" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 9. "옹주" (ภาษาเกาหลี). Britannica Korea. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-03. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 10. "대원군" (ภาษาเกาหลี และ อังกฤษ). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-01.
 11. "부대부인" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 12. "부원군" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 13. "상왕" (ภาษาเกาหลี). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 14. "선대왕" (ภาษาเกาหลี). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 15. "대비" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 16. 16.0 16.1 "태상왕" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 17. "대왕" (ภาษาเกาหลี และ อังกฤษ). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-01.
 18. "대왕대비" (ภาษาเกาหลี). National Institute of Korean History. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 19. 19.0 19.1 "왕" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 20. "주상" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 21. "나랏님" (ภาษาเกาหลี). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-01.
 22. "국왕" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 23. "금상" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 24. "상감" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 25. "대전" (ภาษาเกาหลี). Britannica Korea. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-02. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 26. The king used to address himself this way. "과인" (ภาษาเกาหลี). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 27. "왕비" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 28. "중전" (ภาษาเกาหลี). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 29. "왕후" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 30. "왕대비" (ภาษาอังกฤษ). National Institute of Korean History. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 31. Could only be used by older relatives
 32. 32.0 32.1 "왕세자" (ภาษาเกาหลี). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 33. "동궁" (ภาษาเกาหลี). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-02.
 34. 34.0 34.1 "왕세자빈" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 35. "빈궁" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 36. "왕세제" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2015-12-10.
 37. "왕세손" (ภาษาเกาหลี). Naver Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-03.
 38. "원자" (ภาษาเกาหลี และ อังกฤษ). Daum Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2014-04-01.
 39. "정일품" (ภาษาเกาหลี). Academy of Korean Studies. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-16. สืบค้นเมื่อ 2014-04-15.
 40. Had several different versions, like 희빈 (Huibin) / 숙빈 (Sukbin) / 경빈 (Gyeongbin) / 창빈 (Changbin) / 선빈 (Seonbin) etc.
 41. "궁녀" (ภาษาเกาหลี). Britannica Korea via Daum. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-15. สืบค้นเมื่อ 2014-04-15.
 42. "내시부" (ภาษาเกาหลี). Britannica Korea via Daum. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-04-15. สืบค้นเมื่อ 2014-04-15.