ตำบลของญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทะโดฟุเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครโดยข้อบัญญัติ
政令指定都市 เซเรชิเตโทะชิ
designated city

นครศูนย์กลาง
中核市 ชูกะกุชิ
core city


นครพิเศษ
特例市 โทะกุเรชิ
special city


นคร
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทะกุเบะสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มะชิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มุระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
เขต
กุ
ward

ตำบล (ญี่ปุ่น:  โช หรือ มะชิ ?) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการปกครองในระดับเทศบาล หน่วยการปกครองที่สูงกว่าตำบลคือจังหวัด ไม่มีหน่วยการปกครองที่ต่ำกว่าอีก ในหนึ่งจังหวัดจะประกอบไปด้วยหลายๆเทศบาล คือเทศบาลหมู่บ้าน, เทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง โดยที่แต่ละเทศบาลเป็นอิสระต่อกัน

เมื่อหมู่บ้านพัฒนาจนมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "ตำบล" และเมื่อตำบลพัฒนาและมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "เมือง" ทั้งนี้เมืองที่มีการพัฒนาและมีความสำคัญตลอดจนความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาจจะได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นเมืองระดับพิเศษที่มีอยู่ 3 ระดับคือ เมืองอันตั้งขึ้นโดยข้อบังคับ, เมืองศูนย์กลาง และ เมืองพิเศษ