ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระคุณเจ้า
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม ค.ศ.2021
ก่อนหน้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
มุขนายกมิสซังนครราชสีมา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน ค.ศ.2006
ก่อนหน้า ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (66 ปี)
ราชบุรี
เชื้อชาติ ไทย
บิดา มานิต สิริสุทธิ์
มารดา สวัสดิ์ สิริสุทธิ์
ที่อยู่ สำนักมิสซังนครราชสีมา
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์ http://www.diokorat.in.th
Coat of arms of Joseph Chusak Sirisut.svg

พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นมุขนายกองค์ที่ 3 แห่งเขตมิสซังนครราชสีมา พื้นเพเป็นชาวราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกเขตมิสซังนครราชสีมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006[1]

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ได้รับอภิเษกเป็นมุขนายกโดยพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกกิตติคุณ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ค.ศ.1965    ปีที่ 4 จากโรงเรียนดรุณานุเคราะห์
 • ค.ศ.1973    จบชั้น ม.ศ. 5 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • ค.ศ.1979    ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญาและศาสนา ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
 • ค.ศ.1982    ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ.1985    ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ค.ศ.1990    ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เอกเทววิทยา จากเมรี่โนลล์ สกูล ออฟ ทีโอยี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐ
 • ค.ศ.1996    จบหลักสูตรบริหารการศึกษา (MMED) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ค.ศ.2001    ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MA และ STL)  เหรียญเงินจากมหาวิทยาลัยซางโตโทมัส ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน[แก้]

งานอภิบาลประจำโบสถ์คาทอลิก[2][แก้]

 • ค.ศ. 1988             อธิการโบสถ์แม่พระมหาทุกข์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ค.ศ. 1991-1995     อธิการโบสถ์แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
 • ค.ศ. 1997             อธิการโบสถ์แม่พระราชินีแห่งสากลโลก จังหวัดกาญจนบุรี  

งานโรงเรียน[แก้]

 • ค.ศ.1984              ครูใหญ่โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ค.ศ.1987              ครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ค.ศ.1988              อธิการและผู้จัดการโรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ค.ศ.1991-1995      อธิการ ผู้จัดการครูใหญ่โรงเรียนธีรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี และประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน อำเภอบ้านโป่ง
 • ค.ศ.1996-1997      อธิการและผู้จัดการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี

งานระดับเขตมุขมณฑล[แก้]

 • ค.ศ. 1998-2000     รองเลขาธิการเขตมิสซังราชบุรีและเหรัญญิก (ดูแลที่ดิน)

งานระดับชาติ[แก้]

 • ค.ศ.1995              เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ.1996-2000      ประธานอนุกรรมการการนำวัฒนธรรมเข้าสู่พิธีกรรม สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานของสภาฯ กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ค.ศ.1999-2000      เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ. 2007             สมาชิกคณะกรรมาธิการการศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ค.ศ.2007 (พ.ศ. 2550) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ[3]

กระแสเรียกสู่ชีวิตนักบวช[แก้]

กระแสเรียกของท่านเริ่มต้นด้วยการเข้าเซมินารี ท่านได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง ในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.1984  โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ต่อมาท่านได้รับการประกาศแต่งตั้งจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ให้เป็นมุขนายกเขตปกครองมุขมณฑลนครราชสีมา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 และมีพิธีอภิเษกเป็นมุขนายกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา โดยมุขนายกกิตติคุณ พระคุณเจ้า ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นประธานและเป็นผู้อภิเษก

เส้นทางของกระแสเรียกก็มาลงเอยในลักษณะ เช่นนี้ หลายคนคงไม่รู้เหมือนกันหรอกว่า คำพูดของตนเองกลายเป็นเสียงที่พระใช้เรียก ใช้สอน ใช้บอกใช้เตือน ดังตัวอย่างกระแสเรียกการเป็นพระสังฆราชของผม ซึ่งมาจากบางคนที่เป็นฆราวาสธรรมดาหรือจากซิสเตอร์ พระสงฆ์ ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ให้การอบรม ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ตอบแทน แต่อย่างใด แต่ก็เป็นถ้อยคำที่มาจากความจริง เหมือนท่านผู้เฒ่าซีเมโอนและนางอันนาผู้เผยพระวจนะหญิงของพระเจ้าที่ได้มาพบพระกุมารในพระวิหาร ท่านทั้งสองได้กล่าวสรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้าและกล่าวคำพยากรณ์สำหรับทารกผู้นี้ ซึ่งต้องทำให้บิดามารดาของพระเยซูเจ้ารู้สึกประหลาดใจและเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจ (ลก.2:21-38) อย่างไรก็ตาม แม้ชีวิตนี้จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว สุขหรือทุกข์ ก็ขอให้ทุกกิจการที่จะกระทำเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสมอไป AD GLORIAM DEI

— พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประกาศแต่งตั้งมุขนายกเขตมิสซังนครราชสีมา[แก้]

สำนักเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งบาทหลวงยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นมุขนายก เขตปกครองมุขมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006

หลายคนถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับการเป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลนครราชสีมา จะบอกว่าผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายนัก หลายคนที่เคยรู้จักเป็นญาติ เป็นเพื่อน ผู้ร่วมงานหรือเป็นสัตบุรุษดูจะมีความยินดีมากกว่าผมซะอีก (เพราะผมไม่แสวงหา อยากได้ อยากเป็นพระสังฆราช) เพราะดูแล้วจะมีภารกิจมากกว่ามีเกียรติ ต้องทำงานหนักกว่าที่เคยทำ เป็นเป้าหมายให้ถูกวิจารณ์มากกว่าเป็นพระสงฆ์ ผมคิดเพียงว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนหน้าที่ ท่านสมณทูตบอกว่าเราต้องช่วยเหลือกัน เราเป็นพระศาสนจักรเดียวกัน ดังนั้น จะทำหน้าที่ที่ราชบุรีหรือที่โคราชก็เท่ากับว่าช่วยงานให้พระศาสนจักรเหมือนกัน หลักการที่ผมมีจิตใจตอบรับคำเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ในช่วงวันแรก ก็คือนบนอบผู้ใหญ่ ตอนเป็นเณรผมทำตามที่ผู้ใหญ่บอก ตอนเป็นพระสงฆ์ผมทำงานตามที่พระสังฆราชสั่งเสมอมาถึงครั้งนี้ผมก็ขอทำตามที่สมเด็จพระสันตะปาปา เชื้อเชิญ ชีวิตก็ง่ายๆ แบบนี้แหละ สังฆมณฑลนครราชสีมาแม้ไม่ใหญ่โต แต่ก็สงบสุข มีความเป็นปึกแผ่น พระสังฆราชพเยาว์ ก็ยังอยู่ช่วยผมต่อไป ผมมีเวลาศึกษาหาข้อมูล ซึ่งคงใช้เวลาไม่นานนัก แล้วก็คงเดินหรือวิ่งสู่เป้าหมายในอนาคต

— พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ตราประจำตำแหน่ง และคติพจน์[แก้]

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง[แก้]

ดาว หมายถึง พระนางมารีย์พรหมจารี

ช่อซ่อนกลิ่น อันเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระคุณเจ้าชูศักดิ์

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก หมายถึง สันติภาพ ศาสนสัมพันธ์

พระคัมภีร์และศีลมหาสนิท เพราะปีที่ได้รับการอภิเษกเป็นปีพระวาจา

คติพจน์[แก้]

“AD GLORIAM DEI”  แปลว่า “เพื่อพระสิริของพระเจ้า”

บทบาทด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ประจักษ์ต่อสังคม[3][แก้]

 • ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเครือข่ายเครือข่ายคาทอลิก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดำเนินการปลูกฝังด้านคุณธรรมจนเกิดเป็นรูปธรรม และขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
 • ร่วมจัดเวทีประชุมหารือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
 • ร่วมขยายผลโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่างจำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยการนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมารีอานุสรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาทิเช่น การค้นหาอัตลักษณ์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง ขยายผลให้กลุ่มรักกางเขนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ โรงเรียน
 • ร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างศาสนาต่างๆด้วยการอบรม บรรยาย เสวนา และสัมมนาในงานประชุมทางวิชาการต่างๆ อีกทั้งยังมีบทบาทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนศาสนิกสัมพันธ์ด้วย
 • ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม[แก้]

 • เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาคริสต์และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-08. สืบค้นเมื่อ 2019-05-08.
 2. http://www.catholic.or.th/bishopkorat/nakhonratchasima/history/history.html
 3. 3.0 3.1 "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-08. สืบค้นเมื่อ 2019-05-08.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ถัดไป
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 2leftarrow.png ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(1 ตุลาคม ค.ศ.2021 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ 2leftarrow.png มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครราชสีมา
(ค.ศ.2007 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง