ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม ค.ศ.2021
ก่อนหน้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
มุขนายกมิสซังนครราชสีมา
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน ค.ศ.2006
ก่อนหน้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (68 ปี)
ราชบุรี
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
 • มานิต สิริสุทธิ์ (บิดา)
 • สวัสดิ์ สิริสุทธิ์ (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังนครราชสีมา
เว็บไซต์http://www.diokorat.in.th

พระคุณเจ้า ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นมุขนายกองค์ที่ 3 แห่งเขตมิสซังนครราชสีมา พื้นเพเป็นชาวราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกเขตมิสซังนครราชสีมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006[1]

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ได้รับอภิเษกเป็นมุขนายกโดยพระคุณเจ้ายออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกกิตติคุณ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ค.ศ.1965    ปีที่ 4 จากโรงเรียนดรุณานุเคราะห์
 • ค.ศ.1973    จบชั้น ม.ศ. 5 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • ค.ศ.1979    ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญาและศาสนา ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
 • ค.ศ.1982    ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ค.ศ.1985    ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ค.ศ.1990    ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เอกเทววิทยา จากเมรี่โนลล์ สกูล ออฟ ทีโอยี รัฐนิวยอร์ก สหรัฐ
 • ค.ศ.1996    จบหลักสูตรบริหารการศึกษา (MMED) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ค.ศ.2001    ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MA และ STL)  เหรียญเงินจากมหาวิทยาลัยซางโตโทมัส ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน[แก้]

งานอภิบาลประจำโบสถ์คาทอลิก[2][แก้]

 • ค.ศ. 1988             อธิการโบสถ์แม่พระมหาทุกข์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ค.ศ. 1991-1995     อธิการโบสถ์แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
 • ค.ศ. 1997             อธิการโบสถ์แม่พระราชินีแห่งสากลโลก จังหวัดกาญจนบุรี  

งานโรงเรียน[แก้]

 • ค.ศ.1984              ครูใหญ่โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ค.ศ.1987              ครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ค.ศ.1988              อธิการและผู้จัดการโรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ค.ศ.1991-1995      อธิการ ผู้จัดการครูใหญ่โรงเรียนธีรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี และประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน อำเภอบ้านโป่ง
 • ค.ศ.1996-1997      อธิการและผู้จัดการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี

งานระดับเขตมุขมณฑล[แก้]

 • ค.ศ. 1998-2000     รองเลขาธิการเขตมิสซังราชบุรีและเหรัญญิก (ดูแลที่ดิน)

งานระดับชาติ[แก้]

 • ค.ศ.1995              เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ.1996-2000      ประธานอนุกรรมการการนำวัฒนธรรมเข้าสู่พิธีกรรม สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานของสภาฯ กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ค.ศ.1999-2000      เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ. 2007             สมาชิกคณะกรรมาธิการการศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ค.ศ.2007 (พ.ศ. 2550) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ[3]

กระแสเรียกสู่ชีวิตนักบวช[แก้]

กระแสเรียกของท่านเริ่มต้นด้วยการเข้าเซมินารี ท่านได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง ในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.1984  โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ต่อมาท่านได้รับการประกาศแต่งตั้งจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ให้เป็นมุขนายกเขตปกครองมุขมณฑลนครราชสีมา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 และมีพิธีอภิเษกเป็นมุขนายกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา โดยมุขนายกกิตติคุณ พระคุณเจ้า ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นประธานและเป็นผู้อภิเษก

เส้นทางของกระแสเรียกก็มาลงเอยในลักษณะ เช่นนี้ หลายคนคงไม่รู้เหมือนกันหรอกว่า คำพูดของตนเองกลายเป็นเสียงที่พระใช้เรียก ใช้สอน ใช้บอกใช้เตือน ดังตัวอย่างกระแสเรียกการเป็นพระสังฆราชของผม ซึ่งมาจากบางคนที่เป็นฆราวาสธรรมดาหรือจากซิสเตอร์ พระสงฆ์ ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ให้การอบรม ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ตอบแทน แต่อย่างใด แต่ก็เป็นถ้อยคำที่มาจากความจริง เหมือนท่านผู้เฒ่าซีเมโอนและนางอันนาผู้เผยพระวจนะหญิงของพระเจ้าที่ได้มาพบพระกุมารในพระวิหาร ท่านทั้งสองได้กล่าวสรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้าและกล่าวคำพยากรณ์สำหรับทารกผู้นี้ ซึ่งต้องทำให้บิดามารดาของพระเยซูเจ้ารู้สึกประหลาดใจและเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจ (ลก.2:21-38) อย่างไรก็ตาม แม้ชีวิตนี้จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว สุขหรือทุกข์ ก็ขอให้ทุกกิจการที่จะกระทำเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสมอไป AD GLORIAM DEI

— พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประกาศแต่งตั้งมุขนายกเขตมิสซังนครราชสีมา[แก้]

สำนักเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งบาทหลวงยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นมุขนายก เขตปกครองมุขมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006

หลายคนถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับการเป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลนครราชสีมา จะบอกว่าผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายนัก หลายคนที่เคยรู้จักเป็นญาติ เป็นเพื่อน ผู้ร่วมงานหรือเป็นสัตบุรุษดูจะมีความยินดีมากกว่าผมซะอีก (เพราะผมไม่แสวงหา อยากได้ อยากเป็นพระสังฆราช) เพราะดูแล้วจะมีภารกิจมากกว่ามีเกียรติ ต้องทำงานหนักกว่าที่เคยทำ เป็นเป้าหมายให้ถูกวิจารณ์มากกว่าเป็นพระสงฆ์ ผมคิดเพียงว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนหน้าที่ ท่านสมณทูตบอกว่าเราต้องช่วยเหลือกัน เราเป็นพระศาสนจักรเดียวกัน ดังนั้น จะทำหน้าที่ที่ราชบุรีหรือที่โคราชก็เท่ากับว่าช่วยงานให้พระศาสนจักรเหมือนกัน หลักการที่ผมมีจิตใจตอบรับคำเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ในช่วงวันแรก ก็คือนบนอบผู้ใหญ่ ตอนเป็นเณรผมทำตามที่ผู้ใหญ่บอก ตอนเป็นพระสงฆ์ผมทำงานตามที่พระสังฆราชสั่งเสมอมาถึงครั้งนี้ผมก็ขอทำตามที่สมเด็จพระสันตะปาปา เชื้อเชิญ ชีวิตก็ง่ายๆ แบบนี้แหละ สังฆมณฑลนครราชสีมาแม้ไม่ใหญ่โต แต่ก็สงบสุข มีความเป็นปึกแผ่น พระสังฆราชพเยาว์ ก็ยังอยู่ช่วยผมต่อไป ผมมีเวลาศึกษาหาข้อมูล ซึ่งคงใช้เวลาไม่นานนัก แล้วก็คงเดินหรือวิ่งสู่เป้าหมายในอนาคต

— พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ตราประจำตำแหน่ง และคติพจน์[แก้]

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง[แก้]

ดาว หมายถึง พระนางมารีย์พรหมจารี

ช่อซ่อนกลิ่น อันเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระคุณเจ้าชูศักดิ์

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก หมายถึง สันติภาพ ศาสนสัมพันธ์

พระคัมภีร์และศีลมหาสนิท เพราะปีที่ได้รับการอภิเษกเป็นปีพระวาจา

คติพจน์[แก้]

“AD GLORIAM DEI”  แปลว่า “เพื่อพระสิริของพระเจ้า”

บทบาทด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ประจักษ์ต่อสังคม[3][แก้]

 • ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาเครือข่ายเครือข่ายคาทอลิก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดำเนินการปลูกฝังด้านคุณธรรมจนเกิดเป็นรูปธรรม และขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
 • ร่วมจัดเวทีประชุมหารือการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
 • ร่วมขยายผลโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่างจำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยการนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมารีอานุสรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาทิเช่น การค้นหาอัตลักษณ์ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง ขยายผลให้กลุ่มรักกางเขนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ โรงเรียน
 • ร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างศาสนาต่างๆด้วยการอบรม บรรยาย เสวนา และสัมมนาในงานประชุมทางวิชาการต่างๆ อีกทั้งยังมีบทบาทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนศาสนิกสัมพันธ์ด้วย
 • ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม[แก้]

 • เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาคริสต์และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-08. สืบค้นเมื่อ 2019-05-08.
 2. http://www.catholic.or.th/bishopkorat/nakhonratchasima/history/history.html
 3. 3.0 3.1 "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-08. สืบค้นเมื่อ 2019-05-08.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ถัดไป
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(1 ตุลาคม ค.ศ.2021 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง
ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครราชสีมา
(ค.ศ.2007 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง