จังหวัดทหารบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดทหารบก เป็นการจัดแบ่งเขตการปกครองทางทหารบก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจการทางทหาร เช่น การเรียกพล การระดมพล การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

ภารกิจ[แก้]

ภารกิจของจังหวัดทหารบก เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

 • การบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
 • รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
 • ดำเนินการระดมสรรพกำลังในพื้นที่
 • สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศ

ขีดความสามารถ[แก้]

 1. รักษาระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทหารภายนอกที่ตั้งหน่วยทหาร และมีอำนาจสั่งการแก่หน่วยทหารในเขตพื้นที่ในกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
 2. ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งการแก่หน่วยทหาร เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ สถานที่และอสังหาริมทรัพย์ของทหารในเขตพื้นที่ รวมทั้งจัดการเฝ้ารักษาสถานที่ตั้งสำคัญอย่างต่อเนื่อง
 3. อำนวยการรักษาความปลอดภัย และสถานที่สำคัญทางทหารในเขตพื้นที่ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การรักษาสถานที่และตำบลสำคัญสถานการณ์ฉุกเฉินทางการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
 5. ดำเนินการระดมสรรพกำลังทางด้านกำลังพล การสัสดี การส่งกำลังบำรุง และการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร
 6. การจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
 7. ดำเนินการกำลังพลในเรื่อง การจัดทำประวัติรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 8. บำรุงขวัญทหารในเขตพื้นที่ด้วยการสวัสดิการ และการบำรุงขวัญอื่น ๆ เช่น การสโมสรทหาร การสงเคราะห์ทางการเงิน การออมทรัพย์ การสงเคราะห์ทางฌาปนกิจ การพิธีทหาร การกีฬา การบันเทิง การอบรมจิตใจ การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นต้น
 9. จัดการสนับสนุนการฝึกให้กับหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 10. การสนับสนุนทางการส่งกำลังให้แก่ตนเองและหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 11. ดำเนินการบริหารเงินราชการ ทำการเบิกจ่าย เก็บรักษา จัดทำบัญชีเงินราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และรวบรวม จัดทำ บริหาร ควบคุมงบประมาณ ตลอดจนรายงานผลการใช้งบประมาณของหน่วยทหารในเขตพื้นที่ ที่ต้องรับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดทหารบก
 12. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางทหาร ตลอดจนติดต่อกับหน่วยพลเรือนในเขตพื้นที่

การจัดหน่วย[แก้]

จัดตามกองทัพภาคฯ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ดังนี้

กองทัพภาคที่ 1[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 11
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (จทบ.ก.ท.) กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 145 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.) จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ค่ายสุรสีห์ เลขที่ 281 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
มณฑลทหารบกที่ 12
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (จทบ.ป.จ.) จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ค่ายจักรพงษ์ เลขที่ 906 หมู่ที่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา (จทบ.ฉ.ช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ายศรีโสธร เลขที่ 1 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.) จังหวัดสระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาท เลขที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
มณฑลทหารบกที่ 13
จังหวัดทหารบกลพบุรี (จทบ.ล.บ.) จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เลขที่ 400 หมู่ที่ 5 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.) จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ายอดิศร เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
มณฑลทหารบกที่ 14
จังหวัดทหารบกชลบุรี (จทบ.ช.บ.) จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ค่ายนวมินทราชินี เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
มณฑลทหารบกที่ 15
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี (จทบ.พ.บ.) จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายรามราชนิเวศน์ เลขที่ 121 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
จังหวัดทหารบกราชบุรี (จทบ.ร.บ.) จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ค่ายภาณุรังษี เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

กองทัพภาคที่ 2[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 21
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา (จทบ.น.ม.) จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (จทบ.บ.ร.) จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ (จทบ.ส.ร.) จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน หมู่ที่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
มณฑลทหารบกที่ 22
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี (จทบ.อ.บ.) จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (จทบ.ร.อ.) จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ค่ายประเสริฐสงคราม เลขที่ 185 หมู่ที่ 11 ถนนกองพล 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
มณฑลทหารบกที่ 23
จังหวัดทหารบกขอนแก่น (จทบ.ข.ก.) จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ค่ายศรีพัชรินทร ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
จังหวัดทหารบกเลย (จทบ.ล.ย.) จังหวัดเลย ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
มณฑลทหารบกที่ 24
จังหวัดทหารบกอุดรธานี (จทบ.อ.ด.) จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
จังหวัดทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.) จังหวัดนครพนม ค่ายพระยอดเมืองขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
จังหวัดทหารบกสกลนคร (จทบ.ส.น.) จังหวัดสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

กองทัพภาคที่ 3[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 31
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ (จทบ.น.ว.) จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ค่ายจิรประวัติ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
จังหวัดทหารบกตาก (จทบ.ต.ก.) จังหวัดตาก ค่ายวชิรปราการ เลขที่ 337 หมู่ที่ 10 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (จทบ.พ.ล.) จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.) จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนคชเสนี ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
มณฑลทหารบกที่ 32
จังหวัดทหารบกลำปาง (จทบ.ล.ป.) จังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
จังหวัดทหารบกน่าน (จทบ.น.น.) จังหวัดน่าน ค่ายสุริยพงษ์ เลขที่ 176 ถนนเทศบาลดำริห์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
จังหวัดทหารบกพะเยา (จทบ.พ.ย.) จังหวัดพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (จทบ.อ.ต.) จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ค่ายพิชัยดาบหัก เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ถนนสำราญรื่นใน ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
มณฑลทหารบกที่ 33
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (จทบ.ช.ม.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน ค่ายกาวิละ เลขที่ 285 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จังหวัดทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.) จังหวัดเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
มณฑลทหารบกที่ 38

กองทัพภาคที่ 4[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 41
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (จทบ.น.ร.) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ยกเว้นอำเภอทุ่งสง) จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ค่ายวชิราวุธ เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ถนนหลวงเสนาณรงค์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
จังหวัดทหารบกชุมพร (จทบ.ช.พ.) จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
จังหวัดทหารบกทุ่งสง (จทบ.ท.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช (เฉพาะอำเภอทุ่งสง) และจังหวัดตรัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (จทบ.ส.ฎ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ายวิภาวดีรังสิต เลขที่ 233 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
มณฑลทหารบกที่ 42
จังหวัดทหารบกสงขลา (จทบ.ส.ข.) จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ค่ายเสนาณรงค์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
จังหวัดทหารบกปัตตานี (จทบ.ป.น.) จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

อ้างอิง[แก้]