สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
งบประมาณ 193.1892 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร อนุสิษฐ คุณากร, เลขาธิการ
พรชาต บุนนาค, รองเลขาธิการ
พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู, รองเลขาธิการ
ปกรณ์ ศรีจันทร์งาม, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://www.nsc.go.th

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของชาติ เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง รวมทั้งอำนวยการ ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนจัดทำแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคต

รายนามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ[แก้]

อ้างอิง[แก้]