พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) หรือนามปากกา ปิยโสภณ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) ทั้งยังเป็นพระนักวิชาการ, นักเขียนและนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปวีซีดีและหนังสือออกมาสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน เป็นพระนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีผลงานสำคัญคือการหาทุนปั้นศาสนทายาท โดยโครงการนี้ อยู่ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

ประวัติ[แก้]

นามเดิมคือพระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จาก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระมหาสุวิทย์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเลขานุการ

พระศรีญาณโสภณเป็นศิษย์อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพที่มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน แล้วพยายามนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย โดยท่านพยายามแต่งเป็นหนังสือและผลิตวีซีดีออกเผยแผ่มากที่สุดท่านหนึ่งในหมู่พระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

หลังจากปฏิบัติศาสนกิจในฐานะผู้ช่วยเลขานุการเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชได้ไม่นาน ได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ท่านได้เดินทางไปบรรยายพุทธธรรมตามโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งจนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวพุทธในอังกฤษ จนกระทั่ง องค์กรพุทธในอังกฤษได้ขอร้องให้ท่านช่วยสร้างพระพุทธรูปเพื่อนนำไปประดิษฐ์สถานยังศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งในสหราชอาณาจักร ดังนั้น พระศรีญาณโสภณจึงเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการจัดหล่อพระพุทธรูปบ่อยครั้งมาก

กิตติคุณพิเศษ[แก้]

สิ่งที่พระศรีญาณโสภณได้กระทำและเป็นคุณประโยชน์อย่างวิ่งต่อวงการพุทธศาสน์ศึกษาในโลกก็คือการเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานที่สำคัญที่สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด โดยท่านเป็นผู้ดำเนินการประสานงานจนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระปรมาภิไทยให้ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด นำไปใช้เป็นชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา ขณะนี้ พระศรีญาณโสภณกำลังประสานงานกับรัฐบาลใหม่เพื่อหาทุนสนับสนุนจากรัฐบาลตั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

การศึกษา[แก้]

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
  • กรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
  • กรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์
  • ปัจจุบัน พระศรีญาณโสภณ เป็นพระนักเขียนที่มีผลงานสม่ำเสมอในนามปากกาว่า ปิยโสภณ ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเทไปกับ [[โครงการสร้างศาสนทายาท]]
  • อาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมณศักดิ์[แก้]

พ.ศ. 2535 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระศรีญาณโสภณ"

พ.ศ. 2553 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชญาณกวี" [1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. ประกาศเลื่อนสมณศักดิ์, คำอธิบายเพิ่มเติม.