ระยะคิวที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก QT interval)
ภาพแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ (จังหวะเต้นไซนัส) แสดงคลื่น ช่วง และระยะต่างๆ

ระยะ QT คือความยาวระหว่างจุดเริ่มต้นของคลื่น Q ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของคลื่น T ในช่วงจังหวะไฟฟ้าของหัวใจซึ่งเห็นได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยทั่วไปแล้วระยะ QT แสดงถึงช่วงการคลายความเป็นขั้ว (depolarization) และการคืนความเป็นขั้ว (repolarization) ของหัวใจห้องล่างทั้งสองห้อง การมีระยะ QT ที่ยาวกว่าปกติเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพว่าอาจจะเกิดมีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติเช่น torsades de pointes และเป็นป้จจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันได้