เศรษฐศาสตร์จุลภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลเพิ่มเติม: ประวัติของเศรษฐศาสตร์จุลภาค


โมเดลอุปสงค์และอุปทานอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งเป็นผลจากสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าซึ่งถูกเสนอขายที่ราคาแต่ละราคา (อุปสงค์) และความต้องการซื้อที่ราคาแต่ละราคา (อุปทาน)

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (จาก จุล- แปลว่า "เล็ก" + เศรษฐศาสตร์) เป็นเศรษฐศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและบริษัท ในด้านการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและบริษัท[1]

จุดประสงค์หนึ่งของเศรษฐศาสตร์จุลภาคคือการวิเคราะห์กลไกตลาดซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาเปรียบเทียบระหว่างสินค้าและบริการ และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อใช้ในทางเลือกต่าง ๆ เศรษฐศาสตร์จุลภาคแสดงเงื่อนไขที่ว่าตลาดเสรีจะนำไปสู่การจัดสรรที่เหมาะสม และยังศึกษาเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตลาดไม่สามารถทำให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพได้

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นขั้วตรงข้ามของเศรษฐศาสตร์มหภาค ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต เงินเฟ้อ และการว่างงาน และนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้ เศรษฐศาสตร์จุลภาคก็รับมือกับผลของนโยบายบางอย่างเช่นกัน (อาทิการเปลี่ยนแปลงในระดับภาษี) ในสภาพและมุมมองๆ ต่างของเศรษฐกิจ ในช่วงที่ข้อวิพากษ์ของลูคัสเป็นที่ยอมรับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคสมัยใหม่ อาศัยรากฐานจุลภาค หรือคือการอ้างอิงจากข้อสมมติฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมระดับจุลภาค

สมมติฐานและนิยาม[แก้]

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคมักจะเริ่มจากการศึกษาปัจเจกที่มีเหตุผลและเพิ่มอรรถประโยชน์ของตนให้มีค่าสุงสุด

สมมติฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์

ในทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานมักตั้งสมมติฐานไว้ว่าตลาดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการที่มีผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดมากมาย และไม่มีใครสามารถส่งผลให้ราคาของสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงได้ (แต่ในโลกความเป็นจริง สมมติฐานนี้มักไม่เป็นจริงเพราะผู้ซื้อหรือผู้ขายบางคนหรือบางกลุ่มมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงราคาได้) ในการวิเคราห์ที่ซับซ้อนบางครั้งต้องกำหนดสมการอุปสงค์-อุปทานของสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ใช้อธิบายได้ดีในสถานการณ์ที่ไม่ยุ่งยาก

นิยามและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์

(Alfred Marshall)นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษามนุษย์ชาติในการดำรงชีวิตตามปกติวิสัย

(Lipsey and others)ตามคำนิยามนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของมนุษย์

(Paul A. Samuelson)นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชาวสหรัฐอเมริกา ได้ให้นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์ คือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเลือกของคนและสังคม ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ และจำแนกแจกจ่ายผลผลิตเพื่อการบริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งของตนเองและของสังคม

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น[แก้]

การศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเกี่ยวข้องกับหลายๆ เครื่องมือ

อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ[แก้]

อุปทานและอุปสงค์ คือแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดราคาในภาวะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ โดยสรุปพบว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์โดยที่ปราศจากผลกระทบภายนอก ภาษีต่อหน่วย หรือการควบคุมราคา ราคาต่อหน่วยของสินค้าคือราคา ณ จุดที่ปริมาณความต้องการสินค้าของผู้บริโภคเท่ากับปริมาณที่ต้องการขายของผู้ผลิต ราคานี้ส่งผลให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ

การวัดค่าความยืดหยุ่น[แก้]

ความยืดหยุ่น คือการวัดผลที่ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์หนึ่งจะส่งผลต่ออีกตัวหนึ่งขนาดไหน

ทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภค[แก้]

ทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภคสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคสินค้าและบริการกับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค

ทฤษฎีการผลิต[แก้]

ทฤษฎีการผลิตว่าด้วยการผลิต หรือกระบวนการทางเศรษฐกิจในการแปรจากปัจจัยนำเข้าเป็นผลผลิต

ต้นทุนการผลิต[แก้]

ทฤษฎีมูลค่าว่าด้วยต้นทุนการผลิตชี้ว่าราคาของสิ่งของหรือเงื่อนไขบางอย่างมาจากต้นทุนรวมของทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต

ต้นทุนค่าเสียโอกาส[แก้]

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาสคล้ายกับแนวคิดเรื่องเวลามีอยู่อย่างจำกัด

โครงสร้างตลาด[แก้]

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์[แก้]

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์[แก้]

ในทางเศรษฐศาสตร์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์คือประเภทหนึ่งของโครงสร้างตลาดที่แสดงผลบางอย่างแต่ไม่ทั้งหมดของตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด[แก้]

ตลาดผู้ขายรายเดียว[แก้]

ตลาดผู้ขายน้อยราย[แก้]

ตลาดผู้ซื้อรายเดียว[แก้]

ตลาดผู้ซื้อรายเดียวคือตลาดที่มีผู้ซื้อรายเดียวแต่มีผู้ขายหลายคน

ตลาดผู้ซื้อน้อยราย[แก้]

ตลาดผู้ซื้อน้อยรายคือตลาดที่มีผู้ซื้อน้อยรายแต่มีผู้ขายหลายคน

ทฤษฎีเกม[แก้]

เศรษฐศาสตร์แรงงาน[แก้]

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ[แก้]

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสารสนเทศ[แก้]

ประยุกต์[แก้]

เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ (อังกฤษ: Applied Microeconomics) เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตซึ่งรวมไปถึงการศึกษาที่เจาะจงเฉพาะด้านด้วย สาขาที่เกี่ยวกับทางด้านประยุกต์ส่วนมากมักจะใช้เรื่องเกี่ยวกับ ทฤษฎีราคา (Price Theory), อุปสงค์ และ อุปทาน (Demand & Supply), การจัดการอย่างเป็นระบบในด้านอุตสาหกรรม (Industrial Organization) และ การควบคุม (Regulation) หัวข้อที่จะสนใจศึกษา อย่างเช่น การเข้าและการออกคนงานของบริษัท, นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, บทบาทของเครื่องหมายการค้า, กฎหมาย และ เศรษฐศาสตร์ เพียงเล็กน้อยหรือมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับสาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหลักการเลือกใช้ เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์นั้น จะขึ้นอยู่กับ enforcement of competing, กฎหมาย, ระบบการปกครอง และ their relative efficiencies ยกตัวอย่างเช่น

  • เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics) สนใจศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ ค่าจ้าง, การจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
  • การคลังสาธารณะ (Public Finance) บางครั้งก็จะถูกเรียกว่า เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) สนใจศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ การกำหนดภาษีของภาครัฐบาล, นโยบายของค่าใช้จ่าย และ ผลทางเศรษฐกิจของนโยบายเหล่านั้น (เช่น โปรแกรมด้านประกันทางสังคม)
  • เศรษฐศาสตร์การเมือง (Politicial Economics) สนใจศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันทางการเมืองในการพิจารณาผลของนโยบาย
  • เศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics) สนใจศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ องค์กรของระบบการดูแลสุขภาพ รวมทั้งบทบาทของ พนักงานการดูแลสุขภาพ และ โปรแกรมการประกันสุขภาพ
  • เศรษฐศาสตร์เมือง (Urban Economics) สนใจศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเมือง เช่น การขยายตัวของเมือง, มลพิษทางอากาศและทางน้ำ, ปัญหาการจราจร, ความยากจน และ วางแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์เมืองและสังคมวิทยา
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) สนใจศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างของ พอร์ต การ ลงทุน ที่ ดี ที่สุด ให้ อัตรา ผล ตอบแทน ให้ ทุน การ วิเคราะห์ เศรษฐมิติ ของ ผล การ รักษา ความ ปลอดภัย และ พฤติกรรมทางการเงินของบริษัท
  • ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic History) สนใจศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ เศรษฐกิจ และ สถาบันทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการและเทคนิค มาจากทางด้าน เศรษฐกิจ, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, สังคมวิทยา, จิตวิทยา และ รัฐศาสตร์

ประวัติ[แก้]

บทความหลัก: ประวัติของเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ข้อแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคได้ถูกริเริ่มในปี 1933 โดยเศรษฐกรชาวนอร์เวย์ แรกนาร์ ฟริซช์ (ได้รับรางวัลโนเบลในปี 1969)

ดูเพิ่ม[แก้]

  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์มหภาค

อ้างอิง[แก้]

  1. Marchant, Mary A. "Macroeconomic and International Policy Terms". University of Kentucky. สืบค้นเมื่อ 2007-05-04. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)