ผลกระทบภายนอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผลกระทบภายนอก (อังกฤษ: externality หรือ spillover) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์

ผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์จะเรียกว่า ผลกระทบภายนอกทางบวก (positive externality หรือ external benefit) เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบอัคคีภัยจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกแก่เพื่อนบ้าน

ส่วนผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียจะเรียกว่า ผลกระทบภายนอกทางลบ (negative externality หรือ external cost) เช่น ผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเกิดจากการก่อมลภาวะของโรงงาน

ต้นทุนหรือประโยชน์ต่อสังคมที่เกิดจากผลกระทบภายนอกมักจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณในต้นทุนของสินค้าและบริการ จึงทำให้ราคาของสินค้าและบริการมักจะสูงหรือต่ำจนเกินไป ส่งผลให้กลไกตลาดในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงผลกระทบต่างๆต่อสังคมหรือสภาวะแวดล้อมโดยรวม