องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์อุปถัมภ์

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) (อังกฤษ: Future Farmers of Thailand) คือองค์การวิชาชีพเกษตร เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ผู้ซึ่งจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของประเทศไทย องค์การนี้นำรูปแบบมาจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (FFA.) อกท. เป็นองค์การที่ดำเนินภายในและระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงที่จัดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศแทบทุกจังหวัด

ประวัติ[แก้]

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย : อกท. (Future Farmers of Thailand : F.F.T.)

กำเนิด อกท.[แก้]

พ.ศ. 2501 ครูเกษตร 5 คน ได้แก่ อาจารย์วิภาต บุญศรีวังซ้าย อาจารย์สุรพล สงวนศรี อาจารย์ขจร ทองอำไพ อาจารย์ประสงค์ วรยศ และอาจารย์สมร ตรีพงษ์ ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมองค์การเกษตรในอนาคตแห่งสหรัฐอเมริกา (F.F.A.) ระดับชาติ ที่เมืองแคนซัสซิตี้ ประทับใจในกิจกรรม และหารือเพื่อจะจัดตั้งในประเทศไทยให้ได้

พ.ศ. 2503 กรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้งให้มีการอบรมผู้บริหาร เรื่องโครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ โดย ยูซ่อม จัดทุนให้โรงเรียนเกษตรกรรม โรงละ 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้นักเรียนโครงการเกษตร เป็นโอกาสเหมาะสมที่จะจัดตั้ง อกท. โดยอาจารย์สุรพล สงวนศรี และอาจารย์ประสงค์ วรยศ ขณะนั้นที่สอนโรงเรียนเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) ได้ร่วมกันร่างธรรมนูญและแนวทางการจัดตั้งหน่วย อกท. ขึ้น และได้คัดเลือกนักเรียนที่ไม่มีลักษณะการเป็นผู้นำมาฝึกฝนในรูปแบบของ อกท. ซึ่งได้ผลเกินคาด นักเรียนดังกล่าวเป็นผู้นำที่ดีได้ในระยะเวลาอันสั้น

พ.ศ. 2010-2516 อาจารย์เพียร จรรย์สืบศรี ได้รับความช่วยหลือจากโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (ก.พ.อ.) นำอุปกรณ์และภาพยนตร์เกี่ยวกับ F.F.A. มาเผยแพร่ใน โรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศและอบรมครูที่ปรึกษาขณะเดียวกัน อาจารย์บวร เมืองสุวรรณ อาจารย์นพคุณ ศิริวรรณ กับผู้เชี่ยวชาญอเมริกาจัดทำคู่มือกิจกรรม นักศึกษาและ อกท. จึงได้มีการเปลี่ยนหน่วย อกท. ขึ้นในโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมขึ้นหลายแห่ง

พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้สั่งยกเลิกและยุบองค์การต่างๆ ของนักศึกษาทุกรูปแบบ อกท. ต้องยุบไปด้วย

พ.ศ. 2522 นายบุญเทียม เจริญยิ่ง เป็นผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูกิจกรรม อกท. ขึ้นมาอีกครั้ง

พ.ศ. 2523 ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะเกษตรของสมาชิก อกท. ระดับชาติครั้งที่ 1 อกท. ได้เจริญก้าวหน้าและได้แลกเปลี่ยนครู อาจารย์และสมาชิกไปดูงานกับองค์การเกษตรในอนาคตกับต่างประเทศ

ปัจจุบัน[แก้]

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาชิก อกท. อย่างหาที่สุดมิได้ องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน ในงาน อกท. ระดับชาติในทุก ๆ ปี

หลักการของ อกท. คือ เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม
ดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม เพื่อนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรม
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลรับผิดชอบ

ความหมายของสัญลักษณ์องค์การ[แก้]

ตรา อกท.

สัญลักษณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความหมายดังนี้ [1]

เครื่องหมายประจำตำแหน่ง[แก้]

เครื่องหมายประจำตำแหน่งของกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา คือ

 • รูปอาทิตย์รุ่งอรุณ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของนายก อกท.
 • รูปไถ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของรองนายก อกท.
 • รูปรวงข้าว
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเลขานุการ
 • รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเหรัญญิก
 • รูปธงไตรรงค์
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของผู้สื่อข่าว
 • รูปพนมมือไหว้
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของปฏิคม
 • รูปคบเพลิง
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมขององค์การฯ[แก้]

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

การดำเนินกิจกรรมของ อกท. มีดังต่อไปนี้

 1. การจัดตั้งหน่วย อกท.
 2. การดำเนินกิจกรรมหลัก อกท.
 3. การวิเทศสัมพันธ์ของ อกท.
 4. การจัดพิธีการของ อกท.
 5. การเชิดชูเกียรติของ อกท.
 6. การบริหารสำนักงาน อกท.
 7. การบริหารการเงินของ อกท.
 8. การประชุมวิชาการ อกท.
 9. การพิจารณาคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น
 10. การแต่งกายของสมาชิก อกท. ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
 11. การดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน อกท.
 12. ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติของ อกท.
 13. ให้ อกท. แต่ละระดับ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษาและรายงานตามลำดับชั้น

ระดับองค์การฯ[แก้]

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ แบ่งโดยกำหนดกิจกรรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • อกท. ระดับหน่วย
 • อกท. ระดับภาค
 • อกท. ระดับชาติ

อกท. ระดับหน่วย ดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิก เพื่อสมาชิกภายในหน่วย อกท. ของตนเองซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ศึกษาของแต่ละจังหวัด อกท. ระดับภาค ดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิกของหน่วย อกท. ที่ตั้งอยู่ในภาคเดียวกันแบ่งออกเป็น 4 ภาค โดยแต่ละภาคประกอบด้วยจังหวัด ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วย อกท. ในจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในภาคใด ให้ถือว่าเป็นหน่วย อกท. ในภาคนั้น

อกท. ระดับชาติ ดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิกทุกหน่วย ทุกภาค เพื่อสมาชิกทั้งมว

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]