รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องอิสริยาภรณ์สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย

อิสริยาภรณ์แห่งชาติ[แก้]

รายชื่อ แพรแถบ วัน-เดือน-ปี ที่สถาปนา[1] ลำดับเกียรติ[2] ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์[1]
1. อิสริยาภรณ์ดาราแห่งยูโกสลาฟ
 • มหาดาราแห่งยูโกสลาฟ (ลำดับที่ 1)
Order of the Yugoslavian Great Star Rib.png
1 มีนาคม พ.ศ. 2504
1
127
 • ชั้นประถมาภรณ์ (ลำดับที่ 2)
Orden jugoslovenske zvezde2(traka).png
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
6
159
 • ชั้นทุติยาภรณ์ (ลำดับที่ 3)
14
320
 • ชั้นตริตาภรณ์ (ลำดับที่ 4)
24
322
2. อิสริยาภรณ์แห่งเสรีภาพ Orden slobode.png
12 มิถุนายน พ.ศ. 2488
2
7
3. อิสริยาภรณ์วีรบุรุษแห่งชาติ Order of the National Hero BAR.png
15 สิงหาคม พ.ศ. 2486
3
1,386
4. อิสริยาภรณ์วีรบุรุษแรงงานสังคมนิยม Order of the Hero of socialist labour Rib.png
8 ธันวาคม พ.ศ. 2491
4
114
5. อิสริยาภรณ์วีรบุรุษการปลดปล่อย Order of the National liberation Rib.png
15 สิงหาคม พ.ศ. 2486
5
262
6. อิสริยาภรณ์ธงศึก Order of the Battle flag Rib.png
29 ธันวาคม พ.ศ. 2494
7
205
7. อิสริยาภรณ์ธงชาติยูโกสลาฟ
 • สายสะพายพร้อมดารา (ชั้นประถมาภรณ์)
Orden jugoslovenske zastave1(traka).png
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
8
1,421
 • ดาราอิสริยาภรณ์ประกอบช่อทอง (ชั้นทุติยาภรณ์)
Orden jugoslovenske zastave2(traka).png
14 พฤษจิกายน พ.ศ. 2498
19
1,300
 • (ชั้นตริตาภรณ์)
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
28
1,443
 • ดาราอิสริยาภรณ์ ดาวทอง (ชั้นจตุรถาภรณ์)
32
955
 • ดาราอิสริยาภรณ์ ดาวเงิน (ชั้นเบญจมาภรณ์)
35
769
8. อิสริยาภรณ์ดาราขบวนการพลพรรค
 • อิสริยาภรณ์ดาราขบวนการพลพรรคช่อ (ลำดับที่ 1)
Order of the partisan star with golden wreath Rib.png
15 สิงหาคม พ.ศ. 2486
9
627
 • อิสริยาภรณ์ดาราขบวนการพลพรรคประกอบเงิน (ลำดับที่ 2)
Order of the partisan star with silver wreath RIB.gif
17
1,531
 • อิสริยาภรณ์ดาราขบวนการพลพรรคประกอบปืนกล (ลำดับที่ 3)
Order of partisan star with rifles RIB.gif
29
ca. 29,000[3]
9. อิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐ
 • อิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประกอบช่อทอง (ลำดับที่ 1)
Order Republic Golden wreath RIB.png
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
10
1,150
 • อิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประกอบช่อเงิน (ลำดับที่ 2)
18
6,310
 • อิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประกอบช่อทองแดง (ลำดับที่ 3)
27
11,088
10. อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งสำหรับประชาชน
 • อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งสำหรับประชาชนประกอบดาวทอง (ลำดับที่ 1)
Order of merits for the people with golden star Rib.png
9 มิถุนายน พ.ศ. 2488
11
4,668
 • อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งสำหรับประชาชนประกอบรัศมีเงิน (ลำดับที 2)
Order of merits for the people with silver rays RIB.gif
20
39,534
 • อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งสำหรับประชาชนประกอบดาวเงิน (ลำดับที่ 3)
Order of merits for the people with silver star RIB.gif
30
282,864
11. อิสริยาภรณ์ภราดรภาพ และ เอกภาพ
 • อิสริยาภรณ์ภราดรภาพ และ เอกภาพประกอบช่อทอง (ลำดับที่ 1)
Order of the brotherhood and unity with golden wreath Rib.png
15 สิงหาคม พ.ศ. 2486
12
3,870
 • อิสริยาภรณ์ภราดรภาพ และ เอกภาพประกอบช่อเงิน (ลำดับที่ 2)
Order of the brotherhood and unity with silver wreath RIB.gif
21
55,675
12. อิสริยาภรณ์กองทัพประชาชนยูโกสลาฟ
 • อิสริยาภรณ์ประกอบช่องรอเรล (ลำดับที่ 1)
Order of the National army with laurer wreath Rib.png
29 ธันวาคม พ.ศ. 2494
13
536
 • อิสริยาภรณ์ประกอบดาวทอง (ลำดับที่ 2)
Order of the People's Army with golden star RIB.gif
22
9,137
 • อิสริยาภรณ์ประกอบดาวเงิน (ลำดับที่ 3)
Order of the People's Army with silver star RIB.gif
31
45,384
13. อิสริยาภรณ์แรงงาน
 • อิสริยาภรณ์แรงงานประกอบธงแดง (ลำดับที่ 1)
Order of Labour with the red flag RIB.gif
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
15
7,096
 • อิสริยาภรณ์แรงงานประกอบช่อทอง (ลำดับที่ 2)
Order of Labour with golden wreath RIB.gif
25
36,338
 • อิสริยาภรณ์แรงงานประกอบช่อเงิน (ลำดับที่ 3)
Order of Labour with silver wreath RIB.gif
33
182,910
14. อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งทหาร
 • มหาดาราอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งทหาร (ลำดับที่ 1)
Order of military merits with the great star Rib.png
29 ธันวาคม พ.ศ. 2494
16
2,609
 • อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งทหารประกอบดาบทอง (ลำดับที่ 2)
Order of military merits with golden swords RIB.gif
26
24,141
 • อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณยิ่งทหารประกอบดาบเงิน (ลำดับที่ 3)
Order for military merits with silver swords RIB.gif
34
94,685
15. อิสริยาภรณ์กล้าหาญ Order for courageousness Rib.png
15 สิงหาคม พ.ศ. 2486
23
120,636

เหรียญบำเน็จ[แก้]

ลำดับ ชื่อเหรียญ แพรแถบ วัน-เดือน-ปี ที่สถาปนา[1] ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์[1]
1 เหรียญสำหรับความกล้าหาญ
Medal for Bravery RIB.gif
15 สิงหาคม พ.ศ. 2486
205,590
2 เหรียญอันมีเกียรติคุณยิ่งสำหรับประชาชน
Medal of the Merits for the People RIB.gif
9 มิถุนายน พ.ศ. 2488
430,666
3 เหรียญแรงงาน
Medal of Labour RIB.gif
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
133,233
4 เหรียญอันมีเกียรติคุณยิ่งทหาร
Medal for Military Merits RIB.gif
1 มกราคม พ.ศ. 2495
87,699
5 Medal for Military Virtues
Medal for Military Virtues RIB.gif
29 ธันวาคม พ.ศ. 2494
115,589
6 เหรียญอันมีเกียรติคุณยิ่ง
Medal for Merits RIB.gif
พ.ศ. 2498
845

เหรียญที่ระลึก[แก้]

ลำดับ ชื่อเหรียญ แพรแถบ วัน-เดือน-ปี ที่สถาปนา[1] ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์[1]
1 เหรียญที่ระลึกขบวนการพลพรรค ค.ศ. 1941
Commemorative Medal of the Partisans - 1941 RIB.png
14 กันยายน พ.ศ. 2487
27,629

Instituted on 14 September 1944 for award to those actively involved in partisan or political units between 1941 and the end of WW2. At first, the Commemorative medal of the partisans of 1941 was considered to be the lowest of rank among the orders, but later lost that status to be considered outside of the before mentioned group and listed below medals.

เหรียญในวาระพิเศษ[แก้]

ลำดับ ชื่อเหรียญ แพรแถบ วัน-เดือน-ปี ที่สถาปนา[1] ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์[1]
เหรียญ "Death to fascism, freedom to the people" Commemorative Medal Freedom to People - Death to Fascism RIB.png
พ.ศ. 2508
7,960
เหรียญ "10 ปี กองทัพประชาชนยูโกสลาฟ" 10 Years of the Yugoslav Army Medal RIB.png
พ.ศ. 2494
เหรียญ "20 ปี กองทัพประชาชนยูโกสลาฟ" 20 Years of the Yugoslav Army Medal RIB.png
พ.ศ. 2504
เหรียญ "30 ปี กองทัพประชาชนยูโกสลาฟ" 30 Years of the Yugoslav Army Medal RIB.png
พ.ศ. 2514
เหรียญ "30 ปี ชัยชนะเหนือฟาสต์ซิสต์" 30 Years of the Victory over Fascism Medal RIB.png
พ.ศ. 2518
เหรียญ "40 ปี กองทัพประชาชนยูโกสลาฟ" 40 Years of Yugoslav People's Army Medal RIB.png
พ.ศ. 2524
เหรียญ "50 ปี กองทัพประชาชนยูโกสลาฟ" 50 Years of Yugoslav People's Army Medal RIB.png
พ.ศ. 2534
Distinguished Marksman Medal Distinguished Marksman Medal RIB.png
พ.ศ. 2496
Medal for the participants of President Tito's Visit to India and Burma of 1954-1955 President Tito's Visit to India and Burma Medal RIB.gif
พ.ศ. 2498
1,200
เหรียญสมาคมนักรบยูโกสลาฟแห่งกองพลนานาชาติ ระหว่างสงครามกลางเมืองสเปน (ผู้ที่ได้เหรียญ 2 ครั้งติดต่อกัน) Medal of the Association of Yugoslav Fighters in the International Brigades in Spain RIB.gif
พ.ศ. 2499
250 each
เหรียญยูนิเซฟ UN Medal UNEF ribbon bar.svg
พ.ศ. 2501

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Sammler.ru แม่แบบ:Nonspecific
 2. Sammler.ru: Орденские планки
 3. Skupina avtorjev, Herojem revolucije v vojni in miru, Tokovi revolucije, NIRO Zadrugar, Sarajevo, 1981, p 63, COBISS 34783233

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:เครื่องอิสริยาภรณ์เซอร์เบีย แม่แบบ:เครื่องอิสริยาภรณ์ยูโกสลาเวีย