รายชื่อสาขาการศึกษาระดับปริญญาเอก (สหรัฐอเมริกา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Gtk-dialog-info.svg สาขาวิชาต่างๆ ในรายชื่อข้างล่างนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก บางวิชายังใหม่ และยังมีอีกหลายวิชามากที่ยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่ได้ที่บัญญัติไว้ในศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทยของราชบัณฑิตยสถาน หรือที่อื่นใด ดังนั้นวงเล็บชื่อวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษท้ายชื่อภาษาไทยจึงจัดให้สามารถโยงไปตรวจสอบข้ามภาษาเพื่อความกระจ่างในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษได้
 • การแปลหรือลำลองใช้ชื่อวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่ยึดศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทยของราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก
 • ชื่อของวิชาหลายวิชาปรากฏในหลายหมวดสาขาได้เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องเชิงสหสาขาวิชาตามแนวโน้มปัจจุบัน
 • โยงข้ามภาษา "สีฟ้าอ่อน" มีไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้รู้สำหรับตรวจสอบกับบทความภาษาอังกฤษ
 • ขอเชิญชวนผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ (peer) ในสาขานั้นๆ ได้เข้ามาร่วมช่วยกันสานต่อและสร้างความสมบูรณ์แม่นยำโดยร่วมกัน:
  • แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยที่อาจไม่ตรงและลำลองใส่ไว้ไปก่อน ให้ตรงกับชื่อถูกต้องที่ใช้ในหมู่ผู้รู้แห่งสาขานั้นๆ
  • เขียนบทความที่ยังเป็น "ตัวแดง" อย่างน้อยในขั้นเริ่มต้น/แนะนำ ในลักษณะ "พรรณาเชิงนิยาม" ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปสำหรับผู้สนใจหรือผู้ที่ยังไม่รู้จักวิชานั้นมาก่อน แล้วจึงเขียนต่อให้สมบูรณ์ในภายหลัง
  • สำหรับผู้ใช้ใหม่ อาจดูตัวอย่างบทความภาษาอังกฤษที่ใส่ "ลิงก์สีฟ้าอ่อน" ไว้ให้ที่ท้ายชื่อภาษาไทยนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางได้ทางหนึ่ง

รายชื่อสาขาการศึกษาระดับปริญญาเอก (List of fields of doctoral studies) นี้จัดทำขึ้นโดย "ศูนย์วิจัยความเห็นแห่งชาติ" (Opinion Research Center หรือ NORC) ที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกาจากการสำรวจปริญญาเอกที่มีผู้จบการศึกษารายปี โดยจัดทำให้กับมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐบาลกลางอีกหลายหน่วยงานในสหรัฐฯ

ทั้งหมดนี้คือสายวิชาการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เน้นการวิจัยที่มุ่งสู่ปริญญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญา (Doctor of Philosophy หรือ Ph.D.) และการศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Ed.D 1หรือ D.Ed) ที่เปิดสอนในสหรัฐฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2547-2548 พบว่าร้อยละ 90.3 ของปริญญาเอกที่เน้นการวิจัยจำนวน 43,354 ปริญญาในสหรัฐฯ ปริญญาเป็น Ph.D. และร้อยละ 7.0 เป็น Ed.D. การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาชีพ (professional doctorates) เช่น แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine - M.D.) และปริญญาเอกด้านกฎหมาย (Juris Doctor - J.D.) ไม่นับรวมในรายชื่อนี้

วิทยาศาสตร์การเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์[แก้]

วิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

วิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ[แก้]

คณิตศาสตร์[แก้]

วิทยาศาสตร์กายภาพ[แก้]

ดาราศาสตร์[แก้]

วิทยาศาสตร์บรรยากาศ & อุตุนิยมวิทยา[แก้]

เคมี[แก้]

ธรณีวิทยา & วิทยาศาสตร์โลก[แก้]

ฟิสิกส์[แก้]

มหาสมุทร/วิทยาศาสตร์ทางทะเล[แก้]

จิตวิทยา[แก้]

สังคมศาสตร์[แก้]

มนุษยศาสตร์[แก้]

ประวัติศาสตร์[แก้]

วรรณกรรมจดหมาย[แก้]

ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ[แก้]

 • 755 Slavic (other than Russian)
 • 769 Other Languages & Literature

มนุษยศาสตร์อื่นๆ[แก้]

การศึกษา[แก้]

การวิจัยและการบริหาร[แก้]

 • 800 Curriculum & Instruction
 • 805 Educational Administration & Supervision
 • 807 Educational Leadership
 • 810 Educational/Instructional Media Design
 • 815 Educational Statistics/Research Methods
 • 820 Educational Assessment/Testing/Measure
 • 822 Educational Psychology (See also 618)
 • 825 School Psychology (See also 636)
 • 830 Social/Philosophical Foundations of Educ.
 • 835 Special Education
 • 840 Counseling Education/Counseling & Guidance
 • 845 Higher Education/Evaluation & Research

ครุศาสตร์[แก้]

 • 850 Pre-elementary/Early Childhood
 • 852 Elementary
 • 856 Secondary
 • 858 Adult & Continuing

สาขาด้านการสอน[แก้]

 • 860 Agricultural Education
 • 861 Art Education
 • 862 Business Education
 • 864 English Education
 • 866 Foreign Languages Education
 • 868 Health Education
 • 870 Family & Consumer Science/Home Economics
 • 874 Mathematics Education
 • 876 Music Education
 • 878 Nursing Education
 • 880 Physical Education & Coaching
 • 882 Reading Education
 • 884 Science Education
 • 885 Social Science Education
 • 887 Trade & Industrial Education
 • 889 Teach Education & Professional Development

การศึกษาอย่างอื่น[แก้]

 • 898 Education, General
 • 899 Education, Other

สายวิชาชีพ[แก้]

การจัดการธุรกิจ/การบริการงานบริหาร[แก้]

 • 905 Banking/Financial Support Services
 • 910 Business Administration & Management
 • 915 Business/Managerial Economics
 • 920 Marketing Management & Research
 • 921 Human Resources Development
 • 938 Business Management/Administration, General
 • 939 Business Management/Administration, Other

การสื่อสาร[แก้]

สายวิชาชีพอื่น[แก้]

 • 974 Parks/Sports/Recreation/Leisure/Fitness

สายวิชาอื่น[แก้]

 • 999 Other Fields


ดูเพิ่ม[แก้]