ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังฆราช"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประเทศไทย ==
{{Main|สมเด็จพระสังฆราชไทย}}
พระสังฆราชของ[[ประเทศไทย]]เรียกว่า '''สมเด็จพระสังฆราช''' และมีตำแหน่งเป็นสกลมหาสังฆปริณายก เพราะทรงเป็นประมุขปกครองบัญชาการคณะสงฆ์ทุกนิกายในประเทศไทย และมีพระอิสริยยศเสมอด้วยพระองค์เจ้าต่างกรม [[พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560]] ฉบับปัจจุบันให้[[พระมหากษัตริย์ไทย]]เป็นผู้สถาปนา[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช<ref>พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560</ref>
 
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ล่าสุดคือ [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ [[21 เมษายน|12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2532|พ.ศ. 2560]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/005/1.PDF ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช], ตอนที่ 5ข, เล่ม 134, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, หน้า 1-3</ref>
 
== ประเทศกัมพูชา ==
{{Main|สมเด็จพระมหาสังฆราชาธิบดีสังฆราชกัมพูชา}}
ช่วง พ.ศ. 2398-2524 ประเทศกัมพูชามีสมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค์ คือฝ่าย[[มหานิกาย]]และฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]] ในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการรวมคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายเป็นคณะสงฆ์หนึ่งเดียว โดยมี'''[[สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงษ์วงศ์)|สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงษ์วงศ์)]]''' เป็นประมุข<ref>{{Harv|Harris|2001|p=75}}</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]] ทรงสถาปนาสมเด็จ[[สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี)|บัวร์ กรี]] เป็น'''สมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี''' ประมุขฝ่ายธรรมยุติกายสมเด็จพระมหาสังฆราชในคณะธรรมยุติกนิกาย ทำให้คณะสงฆ์กัมพูชาแบ่งการปกครองเป็นสองนิกายอีกครั้ง<ref name="Harris2001">{{Harv|Harris|2001|p=77}}</ref> โดยสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงษ์วงศ์) เป็นประมุขเฉพาะฝ่ายมหานิกาย และในปี พ.ศ. 2549 สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงษ์วงศ์) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น'''สมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดีอัครมหาสังฆราชาธิบดี''' และสมเด็จ[[นนท์ แงด]] ได้รับสถาปนาเป็น'''สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี ประมุขสมเด็จพระสังฆนายกฝ่ายมหานิกาย'''สืบแทนมาจนปัจจุบัน ในปัจจุบันประเทศกัมพูชาจึงมีสมเด็จพระมหาสังฆราช 2 พระองค์
 
== อ้างอิง ==

รายการนำทางไซต์