ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้ายทะเบียนรถ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
เดือนสิงหาคม 2557 ได้เริ่มมีการประมูลป้ายรถตู้ พื้นขาว อักษรฟ้า หมวด ฮล เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนั้นได้เงินไปจำนวน 25,273,969.- บาท http://www.tabienrod.com/?cat=8
 
ป้ายทะเบียนรถเกิดข้ึนพร้อมกับกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติรถยน์โกสินทร์ ศก. 128 (พ.ศ. 2452) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี เจตนารมณ์เพื่อต้องการควบคุมรถและทราบว่าใครเป็น เจ้าของรถ และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
 
ถึงแม้ว่าจะมีป้ายทะเบียนรถเกิดข้ึนตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 แต่ตาม หลักฐานได้มีการออกกฎหมายของกระทรวงคร้ังแรกเริ่ม มีป้ายทะเบียนรถตั้งแต่ปี พ.ศ.2510โดยรูปแบบเป็นแบบ กท.เรียงดิ่งมีหมวดตัวอักษรและตัวเลขอยู่ในแผ่นป้าย ขนาดมาตรฐานกว้าง 11 ซม. ยาว 39 ซม. พื้นหลังเป็นสีดำ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 มีการเปลี่ยนจากรูปแบบ กท. เรียง ดิ่งเป็นแบบเรียงตามแนวนอน มีการเปลี่ยนขนาดแผ่นป้าย เป็นกว้าง 15 ซม. ยาว 30 ซ ม . และพื้นหลังเป็นสีขาว
ในปี พ.ศ. 2526 กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเปลี่ยนจาก ตราโล่ เป็นตัวย่อ ขส อย่างงที่เราเห็นกันในปัจจุบัน และไดมีการเปลี่ยนงานรับผิดชอบดูแลป้ายทะเบียนรถจาก กระทรวงมหาดไทยมาเป็นของกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2531
ซึ่งรูปแบบทะเบียนรถยังคงเหมือนเดิมทุกประการ
การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ เร่ิมข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีการเพิ่มตัวอักษรเป็น 2 ตัว เช่น กก - 9999 รวมทั้งเปลี่ยนขนาดแผ่นป้ายให้ยาวข้ึน จากขนาด ยาว 30 ซม. เป็นยาว 34 ซม. เนื่องจากมีการเพิ่มตัวอักษร ข้ึนมาอีก 1 ตัว
ต่อมามีการแก้ไขชื่อจังหวัด จากช่ือเต็ม เช่น กรุงเทพมหานคร เป็น กทม / จังหวัดเชียงใหม่ เป็น ชม ในปี พ.ศ. 2540
แต่ใช้ได้พียง 1 ปี ก็ต้องกลับมาใช้ชื่ออจังหวัดแบบเดิม เนื่องจากมีปัญหาในด้านการมองเห็น เช่น ตัวอักษรตัวเล็กไปบ้าง มองเห็นไม่ชัดบ้าง และบางทีไม่ ทราบว่า ตัวอักษรย่อนั้น เป็นตัวย่อ ของจังหวัดใด
 
=== ประเทศลาว ===
5

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์