พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชโพธิวรคุณ นามเดิม พายัพ กาวิยศ ฉายา ฐิตปุญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศศ.ด.(กิตติ์) เป็นพระราชาคณะชั้นราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด

ชาติภูมิ[แก้]

ชื่อ พายัพ นามสกุล กาวิยศ เกิดวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2488 ปีระกา เป็นบุตรของนายศรี นางลัย ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 12/1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2509 ปีมะเมีย ณ วัดพระเนตร ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี พระครูอรรถธรรมวิภัช วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (พระเทพนันนาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์บุญเลื่อน ติลโก วัดพระเนตร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (พระครูบุญกิจสุนทร อดีตเจ้าคณะตำบลในเวียง เขต 1 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเนตร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาพรศักดิ์ ธมฺมวาที วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (พระเทพนันทาจารย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน)เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2505 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนชุมชนบ้านพระเนตรสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • พ.ศ. 2515 นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3  จาก โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2518 หลักสูตรมัชฌิมาภิธรรมิกโท จากสำนักวัดเมืองมาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2528 ป.ธ.6 จากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2547 ศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 • พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2551 พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  ตำแหน่ง[แก้]

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2523 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด(วัดราษฎร์)
 • พ.ศ. 2524 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด(วัดราษฎร์)
 • พ.ศ. 2525 เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต 1
 • พ.ศ. 2526 เป็นเจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต 1
 • พ.ศ. 2531  เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2533  เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด 
 • พ.ศ. 2534    เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2555 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2555 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง[1]

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2513    เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม  สำนักศาสนศึกษาวัดพระเกิด ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
 • พ.ศ. 2513    เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ภาค 6 (ตรวจข้อสอบนักธรรม ภาค ๖ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
 • พ.ศ. 2515    เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม 
 • พ.ศ. 2524    เป็น  เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2524    เป็น  กรรมการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
 • พ.ศ. 2525    เป็น  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2525    เป็น  ผู้อำนวยการศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด3
 • พ.ศ. 2527    เป็น  กรรมการตรวจธรรมสนามหลวงภาค 7
 • พ.ศ. 2529    เป็น กรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2530    เป็น พระปริยัตินิเทศ    ประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2531    เป็น กรรมการควบคุมห้องสอบธรรมสนามหลวงอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2531    เป็น กรรมการควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2533    เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาตลอดชีวิตอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2534    เป็น  เจ้าหน้าที่จัดการฝ่ายสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2535    เป็น  กรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กสิรินธร ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • พ.ศ. 2543    เป็น  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
 • พ.ศ. 2543    เป็น  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
 • พ.ศ. 2545    เป็น  ผู้จัดการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2552    เป็น  ผู้อำนวยการ ศูนย์ ICT ชุมชนวัดพระธาตุดอยสะเก็ด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร 

งานเผยแผ่[แก้]

 • พ.ศ. 2527    เป็น  ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเชิงดอย เขต 1
 • พ.ศ. 2530    เป็น  พระธรรมฑูตเฉพาะกิจอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2534    เป็น  ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2535    เป็น  ประธานพระธรรมฑูตปฏิบัติการอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2535    เป็น  ผู้อำนวยการศูนย์เผยแผ่ธรรมอำเภอดอยสะเก็ด

งานสาธารณูปการ[แก้]

 • พ.ศ. 2526   เป็น  ประธานคณะกรรมการสาธาณูปการตำบลเชิงดอย เขต 1
 • พ.ศ. 2534    เป็น  ประธานคณะกรรมการสาธารณูปการอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2542    เป็น  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ฝ่ายบรรพชิต
 • พ.ศ. 2544    เป็น  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ฝ่ายบรรพชิต

งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์-สาธารณสงเคราะห์[แก้]

 • พ.ศ.  2524 เป็น    กรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ การพัฒนาสุสานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย 
 • พ.ศ. 2534    เป็น  ประธานกรรมการสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด  +
 • พ.ศ. 2535    เป็น  ประธานดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิแห่งความเมตตาและเอื้ออารีย์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 • พ.ศ.  2536   เป็น  ประธานกรรมการที่ปรึกษากลุ่มแม่หม้ายเอดส์ดอยสะเก็ด  ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
 • พ.ศ. 2546    เป็น  ประธานผู้ก่อตั้ง โครงการ “ร่มใบบุญ” ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตที่ดินวัด  โดยการตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานศึกษาสงเคราะห์       [แก้]

 • พ.ศ. 2525    เป็น  ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2525    เป็น  ผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2535    เป็น  ผู้อำนวยการค่ายคุณธรรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ผลงานที่ได้รับเชิดชูเกียรติ[แก้]

 • พ.ศ. 2529     ได้รับโล่เจ้าสำนักเรียนดีเด่น
 • พ.ศ. 2530     ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา จากคุรุสภาอำเภอดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2535     รางวัลนอร์มา เรื่องการสนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์   จากยูเนสโก  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จังหวัดเชียงใหม่ 
 • พ.ศ. 2535     ประกาศเกียรติคุณเจ้าคณะอำเภอดีเด่น จากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  
 • พ.ศ. 2536     รางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำสาขาการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์         จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2537  ประกาศเชิดชูเกียรติ เดินตามรอยเยี่ยงครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย    
 • พ.ศ. 2537     รับรางวัล   เจ้าสำนักเรียน ผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมดีเด่น          จากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
 • พ.ศ. 2538     ได้รับโล่-รางวัลคนดีศรีสังคม      
 • พ.ศ. 2543    ได้รับโล่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
 • พ.ศ. 2545     ได้รับโล่วัดส่งเสริมสุขภาพ
 • พ.ศ. 2548     ได้รับรางวัลคนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
 • พ.ศ. 2549     ได้รับโล่ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่น

สมณศักดิ์[แก้]

พระราชโพธิวรคุณ ได้รับโปรดฯ พระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้

 • พ.ศ. 2528 เป็นเปรียญธรรม 6 ประโยค
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529  เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอกที่ พระครูโสภณปริยัติสุธี[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโพธิรังษี[3]
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโพธิวรคุณ วิบูลธรรมกถาสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]

  อ้างอิง [แก้]

 1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ภาค ๕ และภาค ๗[1]
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 103 ตอน 211 ง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2529 หน้า 4[2]
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน 921 รูป) เล่ม 121 ตอน 3 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 หน้า 17[3]
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 133, ตอนที่ 22 ข, 11 สิงหาคม 2559, หน้า 4[4]