ข้ามไปเนื้อหา

พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระปริยัติพัชราภรณ์

(สุพจน์ ปญฺญาธโร)
ส่วนบุคคล
เกิด15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 (83 ปี)
ตำบลกระจาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก
ป.ธ.6
พธ.ด.
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
อุปสมบท29 เมษายน พ.ศ. 2505 (62 ปี)
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญฺญาธโร) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญสังกัดมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

พระปริยัติพัชราภรณ์ มีนามเดิมว่า สุพจน์ บุญทศ เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 9 ตำบลกระจาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็น อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร)

บรรพชา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2497 ณ วัดบ้านหนองบาก ตำบลกระจาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอธิการเต็ม ปริปุณฺโณ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2505 ณ วัดบ้านหนองบาก ตำบลกระจาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็น อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร) โดยมี พระครูสุทธิรัตนโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์หา ปภากโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูโสภณรัตนธรรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2505 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2512 สอบได้ เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยไมซอร์ ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. 2523 สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2520 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (วัดราษฎร์)
 • พ.ศ. 2522 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2522 เป็น เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
 • พ.ศ. 2525 เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
 • พ.ศ. 2541 เป็น เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2542 เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2564 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์[1]

ตำแหน่งฝ่ายการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2523 เป็น ผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกบาลีในวัดสระเกศ
 • พ.ศ. 2523 เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศ
 • พ.ศ. 2523 เป็น กรรมการ อำนวยการสอบบาลีสนามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. 2525 เป็น ผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในวัดสระเกศ
 • พ.ศ. 2525 เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาวัดสระเกศ
 • พ.ศ. 2542 เป็น ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 • พ.ศ. 2544 เป็น ประธานกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูบุรเขตพิทักษ์
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติพัชราภรณ์[2]

อ้างอิง[แก้]