ผู้ใช้:Iamyoyoo

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เบญจมาศ พานิชพันธ์
เกิด 4 ตุลาคม 2499

ประวัติผลงาน นางเบญจมาศ พานิชพันธ์[แก้]

ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ[แก้]

ตำแหน่งในอดีต[แก้]


2526-2528 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2528-2548 กรรมการผู้จัดการบริษัทแจมเซสชั่นจำกัด
2534-2549 กรรมการผู้จัดการบริษัทเบญจมาศปิโตรเลียมจำกัด
2533-2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ
2552 อุปนายกสโมสรไลออนส์ลำปางประธานโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2552-2556 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
2552-2556 นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี
2550-2556 ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
2552-2556 นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
2553-2556 ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2554-2556 รองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดลำปาง

ตำแหน่งปัจจุบัน[แก้]


2554 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลลำปาง
2554 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
2555 ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลำปาง
2555 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดลำปาง
2555 นายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง
2556 คณะกรรมการสภาเมืองลำปาง
2556 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 35 เขตลำปางและลำพูน
2551 คอลัมนิสต์ “รู้ไว้ใช่ว่า...”และ “นานาสารัตถะ”

การศึกษา[แก้]


-จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง
-จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
-จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
-จบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-จบการศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Oklahoma State University สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประสบการณ์/ผลงาน[แก้]


1. อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้บรรยายสอนทางไกลแก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และจัดทำตำราวิชารัฐศาสตร์หน่วยสังคมโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2. ผู้จัดตั้ง ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ เป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยแห่งแรกของจังหวัดลำปาง จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัยแห่งแรกในจังหวัดลำปางเมื่อปี 2545

3. ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง และได้ผลักดันให้โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปางร่วมงานมหกรรมการศึกษา แข่งขันวัดความรู้ทางการศึกษาระดับประเทศกับโรงเรียนรัฐบาลเป็นครั้งแรก จนทำให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปางได้เข้าร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบัน

4. ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง โดยได้รวบรวมโรงเรียนในเขตการศึกษาทั้ง 3 เขตให้เป็นเอกภาพ และได้จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จัดแข่งกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เช่น การแสดงวงโยธวาทิตช่วยหาเงินการกุศลสร้างอาคารโรคหัวใจ การปล่อยพันธุ์ปลา เป็นต้น จนในปัจจุบันสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปางได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

5. ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง (ปส.กช) ได้จัดทำโครงการขอเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้บริหารและครู พัฒนานักเรียน โดยในปี 2554 และ 2555 ได้จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,300,000 และ 1,500,000 บาทตามลำดับ และในปี 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 500,000 บาท การดำเนินการในฐานะประธาน ปส.กช เป็นผลให้เกิดการตื่นตัวของโรงเรียนเอกชนในการจัดทำกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปางจนสามารถแข่งขันชนะรายการต่าง ๆ

6. ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 และผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 เป็นผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ โดยได้มีบทบาทเสนอแนะแนวทางและกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อบูรณาการความรู้ทางด้านการจัดการการศึกษาของจังหวัดลำปางให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น

7. ในฐานะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดยเป็นองค์คณะในคดีแพ่ง มีบทบาทดูแลผลประโยชน์ส่วนได้เสียของผู้เยาว์ ส่วนที่เป็นองค์คณะในคดีอาญา มีบทบาทในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

8. ในฐานะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นคนกลางในการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมผ่อนปรนให้แก่กัน จนทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จนไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล อันเป็นการลดภาระการทำงานของศาล

9. ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ได้เป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้แก่สตรีใน 13 อำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ[[โครงการและการประกอบอาชีพ[[ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ และพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการอนุมัติ

10. ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลลำปาง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเสนอนโยบาลและแผนพัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถบริหารจัดการในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ช่วยระดมเงินทุนในการก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

11. ได้รับเลือกจากศิษย์เก่าให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนลำปางกัลยาณีอย่างต่อเนื่อง สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา สร้างห้องเรียน

12. ในฐานะนายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง ได้จัดทำกิจกรรมหมื่นพลังชาวพุทธจุดประทีปสวดมนต์มงคลปีใหม่ จัดทำใบโพธิ์ทองมหากุศล และทอดผ้าป่า เพื่อรวบรวมปัจจัยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น บวชสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการตักบาตรเช้า จัดอบรมมัคนายก ช่วยปัจจัยแก่พระสงฆ์อาพาธ เป็นต้น จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาในการจัดอบรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

13. เขียนบทความเกี่ยวกับสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนได้เข้าใจการดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิต เป็นการทำงานที่เป็นวิทยาทานไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยได้เริ่มเขียนมาตั้งแต่ปี 2551 ให้แก่หนังสือพิมพ์เขลางค์โพสต์ คอลัมน์ “รู้ไว้ใช่ว่า...”และเขียนให้แก่หนังสือพิมพ์แมงมุม คอลัมน์ “นานาสารัตถะ”