ผู้ใช้:Dramornaj

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
1. เนื้อหา: ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

AJ Group  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จิวเวลรี่ จำกัด  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแคป แอดวานซ์ จำกัด เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย รู้จักกันในนามผู้ก่อตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ AJ ที่ประสบความสำเร็จและรู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และเคยได้รับบทบาทหน้าที่สำคัญทางการเมืองมากมาย เช่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายสมัย รวมถึงที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา  สภานิติบัญญัติ และสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคณะ ทั้งยังได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ (บ.ม.) จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบแห่งปี จากงานเหมราชครั้งที่ 2 ปี 2560 เป็น Thailand Headlines Person Of The Year Award 2016-2017 เป็นบุคคลแห่งปี 2008 จากสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็น BOSS OF THE YEAR ปี 2007 ฯลฯ

2. ประวัติ: ดร.อมร มีมะโน เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2515 สัญชาติไทย เกิดที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จิวเวลรี่ จำกัด จนประสบความสำเร็จ และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือ AJ Group ขึ้นจนมั่นคงและเป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ AJ สมรสกับ นางณษิกา มีมะโนนันท์ มีบุตร 2 คน คือ บุตรชาย 1 คน และ บุตรหญิง 1 คน
3. การศึกษา: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารและจัดการ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. การทำธุรกิจ: ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จิวเวลรี่ จำกัด จนประสบความสำเร็จ และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือ AJ Group ในปี พ.ศ.2544 จนมั่นคงและเป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ AJ
5. การดำรง

ตำแหน่งทาง

การเมือง:

·       อดีตคณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

·       อดีตคณะทำงานประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์)

·       อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พินิจ จารุสมบัติ)

·       อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

·       อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านประชาสัมพันธ์ (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีด้านประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

·       อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานรัฐสภา (ฯพณฯ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย)

·       อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ)

·       อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฯพณฯ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)

·       อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงต่างประเทศ (ฯพณฯ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)

·       อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ฯพณฯ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)

·       อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

·       อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

·       อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติ

·       อดีตคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจการด้านวัฒนธรรม (ฯพณฯ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)

·       อดีตที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ประจำผู้แทนการค้าไทย (ฯพณฯ นายพิเชษฐ สถิรชวาล)

·       อดีตที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ประจำผู้แทนการค้าไทย (ฯพณฯ นางลินดา เชิดชัย)

6. เกียรติยศและรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้รับ พ.ศ. 2560     ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

                    จากงานเหมราชครั้งที่ 2

พ.ศ. 2560     ได้รับคัดเลือกให้เป็น Thailand Headlines Person Of The Year สาขาเศรษฐกิจและสังคม จากงาน

                    มอบรางวัล "Thailand Headlines Person of the Year Awards 2016 - 2017”

พ.ศ. 2559     ได้รับรางวัลนรสิงห์ สาขาผู้บริหารนักพัฒนาบริหารธุรกิจต้นแบบ จากโครงการบุคคลต้นแบบ คนดี 4

                    แผ่นดิน

พ.ศ. 2559     ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลสำคัญแห่งปี 2016 (World Top Award) สาขา นักธุรกิจผู้สร้างแรงบัน

                    ดาลใจ จากสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ

พ.ศ. 2559     ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูของแผ่นดิน สาขานักธุรกิจสร้างชาติ จากสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ

พ.ศ. 2557     ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสยาม” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการเฉลิม

                    พระเกียรติองค์ราชัน

พ.ศ. 2556     ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2556     ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสียสละ อุทิศตน ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จากคณะกรรมาธิการแก้ไข

                    ปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2

พ.ศ. 2556     ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จากงานประกาศ

                    ผลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2555     ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จากงานประกาศ

                    ผลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2555     ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลสู้ชีวิตผู้ประสบความสำเร็จดีเด่นด้านธุรกิจ จากงานชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด

พ.ศ. 2554     ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมสรรพากร จากกรมสรรพากร

พ.ศ. 2553     ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จากงานประกาศ

                    ผลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2553     ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี ในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก

                    มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2552     ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ

                    จาก มูลนิธิแสงประทีปเพื่อผู้สูงวัยในชุมชน

พ.ศ. 2551     ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในสายตาช่างภาพสื่อมวลชน จากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง

                    ประเทศไทย

พ.ศ. 2551     ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปี 2008 จากสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2550     ได้รับคัดเลือกให้เป็น BOSS OF THE YEAR 2007 สาขาธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี จาก นิตยสาร

                    BOSS Request

7. เครื่องราชอิสริ-

ยาภรณ์

พ.ศ. 2555 -    เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ (บ.ม.)