ผู้ใช้:1tapakorn/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
1tapakorn/กระบะทราย

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างคนให้มีคุณภาพ จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามเวลา ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามสภาวะเศรษฐกิจ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขพร้อมที่จะประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาวิชาชีพ สร้างเครือข่ายในการผลิตกำลังคนที่เข้มแข็ง สร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล ทุกคนจบหลักสูตรตามเวลา

ประวัติ[แก้]

ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารโรงเรียนที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ เปิดสอนให้ได้มากที่สุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาตั้งอยู่ เลขที่ 91/1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2539 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ตามใบอนุญาต เลขที่ 10/2540 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยบริษัทไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จำกัด โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยรับทั้งชายและหญิงเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ[1]

สาขาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)[แก้]

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)[แก้]

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด

เครือ Thai-Tech[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น

โรงเรียนสุขฤทัย

อ้างอิง[แก้]