กรมมหาดเล็ก 904

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมมหาดเล็ก 904
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง6 กรกฎาคม พ.ศ. 2436
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมมหาดเล็กหลวง (2436-2478)
 • กองมหาดเล็ก (2478-2560)
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย, อธิบดี
 • มนัส เสือเปลี่ยว, รองอธิบดี
 • พลโท กฤษดา สาริกา, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมมหาดเล็ก 904 หรือชื่อเดิม กรมมหาดเล็ก หน่วยงานราชการในพระองค์ระดับกรม สังกัด สำนักพระราชวัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับใช้ในกิจการส่วนพระองค์ต่าง ๆ ทุกประเภททั้งในพระราชฐานที่ประทับ และทุกที่ที่เสด็จไป ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ร.ศ. 112 ตรงกับ พ.ศ. 2436 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตาม พระราชบัญญัติกรมมหาดเล็ก โดยหมวด 1 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แบ่งมหาดเล็กออกเป็น 4 ประเภทคือ

 • มหาดเล็กบรรดาศักดิ์
 • มหาดเล็กวิเศษ
 • มหาดเล็กคงกรม
 • มหาดเล็กยาม[1]

ต่อมาในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศ จัดการปกครองกรมมหาดเล็กหลวงเสียใหม่[2] โดยให้มีจางวางผู้บัญชาการ 1 นายพร้อมกับให้มีจางวางผู้ควบคุมบังคับบัญชาการงานในกรมอีก 3 นายคือ

 • จางวางผู้บังคับการ เวรศักดิ์ เป็น จางวางกรมมหาดเล็กรับใช้
 • จางวางผู้บังคับการ เวรสิทธิ์ เป็นจางวางกรมชาวที่
 • จางวางผู้บังคับการ เวรฤทธิ์ เป็นจางวางกรมพระราชพาหนะ

ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมมหาดเล็กหลวงเข้ากับกระทรวงวังเพื่อความสะดวกทางราชการและประหยัดพระราชทรัพย์[3]จากนั้นในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2476 จึงได้มีการจัดวางโครงสร้างกรมมหาดเล็กหลวงเสียใหม่ โดยมีส่วนราชการคือ[4]

 • สำนักงานเลขานุการ แบ่งเป็น 4 แผนกคือ
  • แผนกสารบรรณ
  • แผนกคลัง
  • แผนกเบ็ดเตล็ด
  • แผนกของพระราชทานและเงินท้ายที่นั่ง
 • กองมหาดเล็กรับใช้ แบ่งเป็น 5 แผนกคือ
  • แผนกกลาง
  • แผนกห้องพระบรรทม
  • แผนกรับใช้
  • แผนกคลังวรภาชน์
  • แผนกพระเครื่องต้น

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๘ ได้มีการลดฐานะกระทรวงวังลงเป็น สำนักพระราชวัง[5]พร้อมกับการลดฐานะกรมมหาดเล็กหลวงลงเป็นกองมหาดเล็กตาม พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสำนักพระราชวังและสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พุทธศักราช ๒๔๗๘[6]โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนกคือ

 • แผนกกลาง
 • แผนกรับใช้
 • แผนกชาวที่

จากนั้นจึงได้มีการฟื้นฟูและยกฐานะกองมหาดเล็กขึ้นเป็นกรมมหาดเล็กอีกครั้งหนึ่งตามมาตรา 7 (4) แห่ง พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยยังคงเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักพระราชวังตามเดิมและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมมหาดเล็ก 904[7] ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร เป็นอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 คนแรกตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561[8]

และในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904[9]สืบต่อจากนาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ

อธิบดี[แก้]

รายชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติกรมมหาดเล็ก ร.ศ. 112
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ จัดการปกครองกรมมหาดเล็ก
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงวังและรวมกรมมหาดเล็กเข้าในกระทรวงวัง
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงวัง พุทธศักราช ๒๔๗๖
 5. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘
 6. พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสำนักพระราชวังและสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พุทธศักราช ๒๔๗๘
 7. พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
 8. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ