โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เลขที่ 112 หมู่7 ตำบลกุดเลาะ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120

ข้อมูล
อักษรย่อ ก.ส.
ประเภท มัธยมศึกษา
คติพจน์ วินัย วิชา สามัคคี
สถาปนา พ.ศ. 2516
จำนวนนักเรียน 1,900 - 2,500 คน
เพลง มาร์ชเกษตรสมบูรณ์
สังกัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ ประเภทสหวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิขนาดเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา วิสัยทัศน์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม มุ่งเน้นวิชาการ ประสานสามัคคี มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาไทย ร่วมใจพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และนิยมความเป็นไทย 3.พัฒนาและจัดให้มีสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.พัฒนาครูให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 5.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา 6.ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ 1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 2.โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.ครูทุกคมมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากชุมชน 4.ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 5.โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 6.ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมค่านิยมและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย

ประวัติ[แก้]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ผลงานด้านวิชาการ[แก้]

ผลงานด้านกีฬา[แก้]

อาคารเรียน 1,2,3,4

กีฬาภายใน[แก้]

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]