กรมบัญชีกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราราชการ

กรมบัญชีกลาง (อังกฤษ: Comptroller General's Department; ย่อ: CGD) เป็นกรมในกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำหนดระบบบัญชีของรัฐบาลไทย ระบบบัญชีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ กำหนดหลักเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งระเบียบการเงินการคลัง บริหารเงินคงคลังของประเทศให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐบาล ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ กำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ตลอดจนบำเหน็จบำนาญและเงินตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักราชการตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมบัญชีกลาง ได้รับงบประมาณ 1,473.8075 ล้านบาท (พ.ศ. 2557)[1]

รายนามอธิบดีกรมบัญชีกลาง[แก้]

 • 2536–2539 ปรีดี บุญยัง
 • 2539–2541 นิพัทธ พุกกะณะสุต
 • 2541–2541 กมล จันทิมา
 • 2541–2542 วุฒิชัย พงษ์ประสิทธิ์
 • 2542–2545 วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
 • 2545–2546 วิสุทธิ์ มนตริวัต
 • 2546–2547 ศานิต ร่างน้อย
 • 2549–2552 ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 • 2552–2553 พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
 • 25553–2555 รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
 • 2555–ปัจจุบัน มนัส แจ่มเวหา

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่ม 130 ตอนที่ 93ก วันที่ 11 ตุลาคม 2556