สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้.jpg
ที่ทำการ
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 21 กันยายน พ.ศ. 2542
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 161,751.0511 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร กฤษฎา อุทยานิน, ผู้อำนวยการ
สุวิชญ โรจนวานิช, รองผู้อำนวยการ
ทวี โอศูรย์พิศาลศิริ, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.pdmo.mof.go.th

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ได้มีการเสนอแนวความคิดต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการกำหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินสด และ การจัดทำระบบฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ โดยให้โอนอัตรากำลังและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายเงินกู้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง และส่วนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง ยกเว้นสายบริหารเงินคงคลัง สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง มาไว้ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 [2]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักจัดการหนี้ 1
 • สำนักจัดการหนี้ 2
 • สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
 • สำนักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ำ
 • สำนักนโยบายและแผน
 • สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
 • สำนักบริหารการชำระหนี้
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มกฎหมาย

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้ว ทั้งสิ้น 3 ท่าน[3] ได้แก่

 • นางพรรณี สถาวโรดม (9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)
 • นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
 • นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
 2. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ท บวง กรม พ.ศ. 2545]
 3. ทำเนียบผู้อำนวยการ