โรงเรียนบางอ้อศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


โรงเรียนบางอ้อศึกษา เป็นโรงเรียนใน แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ประวัติของโรงเรียนบางอ้อศึกษา[แก้]

โรงเรียนบางอ้อศึกษาจะก่อกำเนิดขึ้นมามิได้เลย หากปราศจากมูลนิธิบางอ้ออิสลาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของพี่น้องมุสลิมชาวบางอ้อ โดยมี เจตนารมณ์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนทั้งทางโลกและทางธรรมมูลนิธิบางอ้ออิสลาม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตเลขที่ ต.97/2500 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2500 โดยนายวินิจ มีมิตรกิจ เป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้ง และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2501

หลังจากที่มีการจัดตั้งมูลนิธิบางอ้ออิสลามขึ้น คณะกรรมการมูลนิธิ ก็ได้ดำเนินการในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนบนที่ดินของมูลนิธิดำรงผล ซึ่งอนุญาตให้มูลนิธิบางอ้ออิสลามเช่า บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ก่อสร้างอาคารตึกหนึ่งหลัง 8 ห้องเรียน โรงอาหารและบ้านพักภารโรง รั้วลวดหนามและสังกะสี มีสนามหน้าอาคารเพียงเล็กน้อย ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2502 โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ต่วน สุวรรณศาสตร์ จุฬาราชมนตรี โรงเรียนบางอ้อศึกษาได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ 25/2502 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502 ให้เปิดสอนเป็นปกติในปีการศึกษา 2502 เป็นต้นมา

โดยรับนักเรียนชายชั้นมัธยม และนักเรียนหญิงชั้นประถม ในปีแรกมีนักเรียน 198 คน มีครู 8 คน อบรมศิลธรรมอิสลามในเวลาเรียน การจัดการดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งจำนวน 6 คน นายมณี โยธาสมุทร เป็นผู้จัดการตามกฎหมายโรงเรียนราษฎร์ นายอุรัจฉท์ ศุขถุงทอง เป็นครูใหญ่ นายสุธรรม ผลทวี เป็นผู้อบรมศีลธรรมอิสลาม เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วขยายจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรับนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมด้วย ส่วนค่าเล่าเรียนคงเก็บค่าเล่าเรียนตามอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตลอดมา พร้อมกับได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายหัวนักเรียนต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเงินเดือนครู การก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนเป็นภาระของมูลนิธิตลอดมา

เริ่มแรกในการก่อสร้างและดำเนินการนี้ นายประชา มุขตารี อดีตประธานกรรมการเป็นผู้จัดการทุนให้พอกับการก่อสร้างตามแบบแผนที่วางไว้และพอแก่การดำเนินการจนโรงเรียนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากจะหาเงินมาอุปการะโรงเรียนให้ดำรงอยู่ได้แล้วยังได้บริจาคเงินปรับปรุงสถานที่และอาคารขึ้นอีกสองครั้ง จนมีลักษณะดังที่เป็นอยู่ ณ บัดนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัทมิตร มุขตารี จ.ก.ทุกคน ด้วยเจตนาอันดีและด้วยเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้ โรงเรียนจึงเป็นหนี้บุญคุณท่านผู้นี้อยู่มาก สมควรจะยกย่องท่านไว้ในฐานะผู้ประสาทการโรงเรียนบางอ้อศึกษาสืบไป

การบริหารงานของมูลนิธิได้ดำเนินการด้านการศึกษาเป็นสำคัญ และได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก ดังนี้

พ.ศ. 2502 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนบางอ้อศึกษา

พ.ศ. 2524 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพณิชยการบางอ้อ

พ.ศ. 2547 ขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กบางอ้อ


ในปี พ.ศ. 2544 มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิบางอ้ออิสลามใหม่ ดังนี้

1. เพื่อบำรุงและส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบางอ้อศึกษา

2. เพื่ออบรมและเผยแพร่ศีลธรรมจรรยาของอิสลามโดยจัดตั้งสำนักศึกษาธรรมและจัดทำตำหรับตำราในทางศาสนาอิสลาม

3. เพื่อบำรุงและส่งเสริมการกุศลสาธารณะต่าง ๆ

4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


ในปี พ.ศ. 2547 กรรมการมูลนิธิได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของมูลนิอีกครั้งหนึ่งดังรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อบำรุงและส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบางอ้อศึกษา

2. เพื่อบำรุงและส่งเสริมการศึกษาทุกประเภทการศึกษาในทุกระดับ

3. เพื่ออบรมและเผยแพร่ศีลธรรมจรรยาของอิสลามโดยจัดตั้งสำนักศึกษาธรรมและจัดทำตำราในทางศาสนาอิสลาม

4. เพื่อบำรุงและส่งเสริมการกุศลสาธารณะต่าง ๆ

5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


ปัจจุบันมูลนิธิบางอ้ออิสลามบริหารงานโดยมีคณะกรรมการ 13 คน[แก้]

1. นายเรวัฒน์ ดำรงผล ประธาน

2. นายสถาพร เพชรทองคำ รองประธาน

3. นายสิทธิพร ศรีสง่า รองประธาน

4. นายประมาณ มุขตารี รองประธาน

5. นายอดุลย์ โยธาสมุทร กรรมการและเหรัญญิก

6. นายสุขเกษม โยธาสมุทร กรรมการ

7. นายธานี โยธาสมุทร กรรมการ

8. นายสุวัฒน์ เนตรสวัดิ์ กรรมการ

9. นายเรวัตร์ มุขตารี กรรมการ

10. นายคณี โยธาสมุทร กรรมการ

11. นายชาญโยธา โยธาสมุทร กรรมการ

12. นายฮาซัน เพชรทองคำ กรรมการ

13. นายมาโนช ระดิ่งหิน กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหารของโรงเรียนบางอ้อศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้[แก้]

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

1. นายศิริ เนตรสวัสดิ์ วาระการดำรงตำแหน่ง 24 กันยายน 2512 - 10 มีนาคม 2544

2. นายมาโนช ระดิ่งหิน วาระการดำรงตำแหน่ง 10 มีนาคม 2544 - 17 เมษายน 2554

3. นายธานี โยธาสมุทร วาระการดำรงตำแหน่ง 18 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการ

1. นายมณี โยธาสมุทร วาระการดำรงตำแหน่ง 23 มีนาคม 2502 – _ _ 2511

2. นายศิริ เนตรสวัสดิ์ วาระการดำรงตำแหน่ง - _ _ 2511 – 10 มีนาคม 2544

3. นายมาโนช ระดิ่งหิน วาระการดำรงตำแหน่ง 11 มีนาคม 2544 - 17 เมษายน 2554

4. นายเรวัตร์ มุขตารี วาระการดำรงตำแหน่ง 18 เมษายน 2554 - 25 พฤษภาคม 2557

5. นายคณี โยธาสมุทร วาระการดำรงตำแหน่ง 26 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน

ครูใหญ่

1. นายอุรัจฉท์ ศุขถุงทอง วาระการดำรงตำแหน่ง 17 พฤษภาคม 2502 – 30 มีนาคม 2515

2. นางสาววรนุช รมฤทธา วาระการดำรงตำแหน่ง 31 มีนาคม 2515 – 30 เมษายน 2516

3. นายบุญช่วย มิสกิจ วาระการดำรงตำแหน่ง 31 กรกฎาคม 2516 – 30 เมษายน 2519

4. นายสนั่น สายสีนวล วาระการดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2519 – 3 ตุลาคม 2521

5. นายอารีย์ อิสมาแอล วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ตุลาคม 2521 – 11 เมษายน 2525

6. นายเสถียร ทองเกิด วาระการดำรงตำแหน่ง 12 เมษายน 2525 – 15 มีนาคม 2535

7.นายมาโนช ระดิ่งหิน วาระการดำรงตำแหน่ง 16 มีนาคม 2535 – ปัจจุบัน

สภาพปัจจุบันและภาพลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนบางอ้อศึกษาเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล , ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 287 คน ประกอบด้วย

- ระดับอนุบาล จำนวน 76 คน

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 139 คน

- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 72 คน

มีบุคลากรจำนวน 38 คน ประกอบด้วย

- กรรมการบริหาร จำนวน 3 คน

- ครู จำนวน 21 คน

- บุคลากรสนับสนุน จำนวน 14 คน

สัญลักษณ์โรงเรียน และความหมาย[แก้]

- สมอเรือ หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น

- แสงสว่าง หมายถึง มีสติปัญญาที่ส่องนำทาง

- รัศมี หมายถึง มีความรู้กว้างไกล

- ดาวเดือน หมายถึง ความเป็นมุสลิม

- บ.อ.ศ. หมายถึง โรงเรียนบางอ้อศึกษา

สีประจำโรงเรียน สีขาว - สีเขียว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]