แม่แบบ:IPAc-en

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Note: Per WP:LEAD, do not use this template in the lead section for common English words (e.g., pub, rose, pencil, bus, Monday, Earth, etc.).

This template is used to display English International Phonetic Alphabet (IPA). The pronunciation is broken into individual diaphonemes so that they will have tooltips (mouse-over text) to indicate pronunciation. All diaphonemes from Help:IPA/English are available.

The transcription system of Help:IPA/English, upon which this template relies, is diaphonemic, i.e. meant to cover multiple major varieties of English at once. If you wish to give a narrow transcription of a pronunciation in a certain variety of English, use {{IPA-endia}} or {{IPA-all}} instead.

The initial argument (entry after |) can be used to indicate a pronunciation prescript; link to IPA. The codes are:

Pronunciation & IPA link codes
Code Output
lang English:
local locally
ipa IPA:
also also
uk UK:
us US:
uklang British English:
uslang American English:
ukalso UK also
usalso US also
alsouk also UK:
alsous also US:

The first argument that is not a code above will be treated as a diaphoneme. All diaphonemes listed at Help:IPA/English are available (except the ones that span two syllables such as /aɪ.ər/, /iːər/ and /iə/, which need to be input as aɪ|.|ər, iː|ər and i|ə). Also available are /ɪəˈr/, /ɛəˈr/, /ʊəˈr/, /ɪəˌr/, /ɛəˌr/, and /ʊəˌr/, preserved for when a centering diphthong precedes a stress.

Separator codes
Use an underscore _ to separate words. When multiple pronunciations for the same word(s) are possible, use a comma and an underscore ,_ to separate the variants which will appear as a comma. As necessary, use a hyphen - to indicate omitted syllables. Diaphonemes are underlined, but separators are not, and separators do not have any tooltip text.

See the table below for a full list of diaphoneme codes.

Diaphoneme codes

Note that the aliases include ones that are kept merely for compatibility reasons and therefore not recommended for further use, as they might not accurately represent the sound represented by the output.

โค้ด โค้ดอื่น Display text Tooltip Type
b b 'b' ใน 'buy' diaphoneme
d d 'd' ใน 'dye' diaphoneme
dj dy, dj /dj/: 'd' ใน 'dew' diaphoneme
dZ, ʤ /dʒ/: 'j' ใน 'jam' diaphoneme
ð D ð /ð/: 'th' ใน 'this' diaphoneme
f f 'f' ใน 'find' diaphoneme
ɡ g ɡ /ɡ/: 'g' ใน 'guy' diaphoneme
h h 'h' ใน 'hi' diaphoneme
hw ʍ hw /hw/: 'wh' ใน 'why' diaphoneme
j y j /j/: 'y' ใน 'yes' diaphoneme
k k 'k' ใน 'kind' diaphoneme
l l 'l' ใน 'lie' diaphoneme
lj ly, lj /lj/: 'l' ใน 'lute' diaphoneme
m m 'm' ใน 'my' diaphoneme
n n 'n' ใน 'nigh' diaphoneme
nj ny, nj /nj/: 'n' ใน 'new' diaphoneme
ŋ N, ng ŋ /ŋ/: 'ng' ใน 'sing' diaphoneme
p p 'p' ใน 'pie' diaphoneme
r ɹ, ɻ r 'r' ใน 'rye' diaphoneme
s s 's' ใน 'sigh' diaphoneme
sj sy, sj /sj/: 's' ใน 'consume' diaphoneme
ʃ S, sh ʃ /ʃ/: 'sh' ใน 'shy' diaphoneme
t t 't' ใน 'tie' diaphoneme
tj ty, tj /tj/: 't' ใน 'tune' diaphoneme
tS, ʧ, ch /tʃ/: 'ch' ใน 'China' diaphoneme
θ T θ /θ/: 'th' ใน 'thigh' diaphoneme
θj θy, θʲ θj /θj/: 'th' ใน 'enthuse' diaphoneme
v v 'v' ใน 'vie' diaphoneme
w w 'w' ใน 'wind' diaphoneme
z z 'z' ใน 'zoom' diaphoneme
zj zy, zj /zj/: 'Z' ใน 'Zeus' diaphoneme
ʒ Z, zh ʒ /ʒ/: 's' ใน 'pleasure' diaphoneme
ɑː A:, ɑ:, , a: ɑː /ɑː/: 'a' ใน 'father' diaphoneme
ɑːr ɑɹ, aːr, a:r, ɑ:r, ɑr ɑːr /ɑːr/: 'ar' ใน 'far' diaphoneme
ɒ Q ɒ /ɒ/: 'o' ใน 'body' diaphoneme
ɒr Qr ɒr /ɒr/: 'or' ใน 'moral' diaphoneme
æ ae, { æ /æ/: 'a' ใน 'bad' diaphoneme
ær aer, &r, æɹ ær /ær/: 'arr' ใน 'marry' diaphoneme
ai, aI /aɪ/: 'i' ใน 'tide' diaphoneme
aɪər aɪr, aIr, aɪə aɪər /aɪər/: 'ire' ใน 'fire' diaphoneme
au, aU /aʊ/: 'ou' ใน 'mouth' diaphoneme
aʊər aʊr, aUr, aʊə, aur aʊər /aʊər/: 'our' ใน 'hour' diaphoneme
ɛ E ɛ /ɛ/: 'e' ใน 'dress' diaphoneme
ɛr Er ɛr /ɛr/: 'err' ใน 'merry' diaphoneme
ei, eI, , e: /eɪ/: 'a' ใน 'face' diaphoneme
ɛər eir, eIr, e@r, E@r, ɛɪɹ, eɪr, eːr, e:r, ɛəɹ, ɛə, ɛːr, ɛ:r, ɛː, ɛ:, E:, E:r ɛər /ɛər/: 'are' ใน 'bare' diaphoneme
ɛəˈr ɛə'r, eəˈr, eə'r, e@'r, E@'r, ɛːˈr, E:'r ɛəˈr /ɛəˈr/: 'ere' ใน 'thereof' diaphoneme
ɛəˌr ɛə,r, eəˌr, eə,r, E@,r, E@%r, e@,r, e@%r, ɛːˌr, E:,r, E:%r ɛəˌr /ɛəˌr/: 'ere' ใน 'thereof' diaphoneme
ɪ I, ɪ /ɪ/: 'i' ใน 'kit' diaphoneme
ɪr ɪr /ɪr/: 'irr' ใน 'mirror' diaphoneme
i: /iː/: 'ee' ใน 'fleece' diaphoneme
ɪər i:r, iːr, I@r, i@r, ɪəɹ, iːɹ, ɪə ɪər /ɪər/: 'ear' ใน 'near' diaphoneme
ɪəˈr ɪə'r, I@'r ɪəˈr /ɪəˈr/: 'er' ใน 'spheroidal' diaphoneme
ɪəˌr ɪə,r, I@,r, I@%r ɪəˌr /ɪəˌr/: 'er' ใน 'spheroidal' diaphoneme
o:, , ou, oU, @u, @U, əʊ, əu, oʊ- /oʊ/: 'o' ใน 'code' diaphoneme
ɔː O, O:, ɔ:, ɒː, Q: ɔː /ɔː/: 'au' ใน 'fraud' diaphoneme
ɔːr Or, ɔɹ, ɔ(r), ɔr, ɔər, oUr, ɔəɹ, ɔʊɹ, oʊɹ, oʊr, oːr, o:r, ɔə, ɔə(r) ɔːr /ɔːr/: 'ar' ใน 'war' diaphoneme
ɔɪ oj, ɔj, oi, , ɔi, OI, oy ɔɪ /ɔɪ/: 'oi' ใน 'choice' diaphoneme
ɔɪər ɔɪr, oyr, ɔɪə ɔɪər /ɔɪər/: 'oir' ใน 'loir' diaphoneme
ʊ U, ᵿ ʊ /ʊ/: 'u' ใน 'push' diaphoneme
ʊr Ur ʊr /ʊr/: 'our' ใน 'courier' diaphoneme
u: /uː/: 'oo' ใน 'goose' diaphoneme
ʊər u:r, uːr, u@r, U@r, ʊəɹ, ʊə ʊər /ʊər/: 'our' ใน 'tour' diaphoneme
ʊəˈr ʊə'r, U@'r ʊəˈr /ʊəˈr/: 'ur' ใน 'plurality' diaphoneme
ʊəˌr ʊə,r, U@,r, U@%r ʊəˌr /ʊəˌr/: 'ur' ใน 'plurality' diaphoneme
ʌ V ʌ /ʌ/: 'u' ใน 'cut' diaphoneme
ʌr Vr, ʌɹ ʌr /ʌr/: 'urr' ใน 'hurry' diaphoneme
ɜːr ɝː, ɝ, 3r, 3:r, əːr, @:r, ɜɹ, ɜ(r), ɜr ɜːr /ɜːr/: 'ur' ใน 'fur' diaphoneme
ə @ ə /ə/: 'a' ใน 'about' diaphoneme
ər ɚ, @r, əɹ, ə(r) ər /ər/: 'er' ใน 'letter' diaphoneme
əl @l, ᵊl, əl /əl/: 'le' ใน 'bottle' diaphoneme
ən @n, ᵊn, ən /ən/: 'on' ใน 'button' diaphoneme
əm @m, ᵊm, əm /əm/: 'm' ใน 'rhythm' diaphoneme
i i /i/: 'y' ใน 'happy' diaphoneme
u u /u/: 'u' ใน 'influence' diaphoneme
x kh x /x/: 'ch' ใน 'loch' diaphoneme
ʔ ? ʔ /ʔ/: เสียงสะดุดใน 'uh-oh' diaphoneme
ɒ̃ ɑ̃, ɒ~, ɑ~, Q~ ɒ̃ /ɒ̃/: nasal 'an' ใน 'vin blanc' diaphoneme
æ̃ ae~, {~, ã, a~ æ̃ /æ̃/: nasal 'in' ใน 'vin blanc' diaphoneme
ɜː 3, 3:, ɜ:, ɜ, əː, @: ɜː /ɜː/: 'ur' ที่ไม่ออกเสียง r ใน 'nurse' diaphoneme
ˈ ', " ˈ /ˈ/: มีพยางค์เน้นหนักสุดตามหลัง diaphoneme
ˌ ,, % ˌ /ˌ/: มีพยางค์เน้นรองตามหลัง diaphoneme
. · . /./: ตัวแบ่งพยางค์ diaphoneme
# # /#/: ตัวแบ่งหน่วยคำ diaphoneme
! | /: prosodic break (minor) diaphoneme
!! /‖/: prosodic break (major) diaphoneme
_ separator
nbsp   separator
,_ , separator
- - separator
( ( separator
) ) separator
...  ... separator
juː juː /juː/: 'u' ใน 'cute' diaphoneme
jʊər jʊər /jʊər/: 'ure' ใน 'cure' diaphoneme

The named parameter |audio= may be used to link to an audio file. By default, two links are created: one to the audio file itself and one to the File page. If the audio file is licensed as CC0 or public domain, you can use |attribution=no to make it only link to the audio file.

ตัวอย่าง[แก้]

Examples using SAMPA spelling for individual diaphonemes:

If "[invalid input]" is displayed, it means that an unsupported input was used. Such instances are tallied at Category:Ill-formatted IPAc-en transclusions, where they can be reviewed and fixed.

Notations with audio links will appear under Category:Pages including recorded pronunciations.

TemplateData[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ IPAc-en (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

This template prefers inline formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Audio fileaudio

The audio file without the "File:" prefix

ตัวอย่าง
En-us-Foobar.ogg
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Attribution linkattribution

Set attribution to "no" to only display a speaker icon that links directly to the audio file (with no link to the File page).

ตัวอย่าง
no
ไม่ทราบชนิดเลือกได้

ดูเพิ่ม[แก้]