วัดขันเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดขันเงิน
วัดขันเงิน อ.หลังสวน.jpg
ชื่อสามัญวัดขันเงิน พระอารามหลวง
ที่ตั้งเลขที่ 3 ซอย 4 ถนนหลังสวน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานพระพุทธชินราชจำลอง
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่ออินทร์
เจ้าอาวาสพระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)
กิจกรรมเทศนาธรรม ทุกวันธัมมัสสวนะ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดขันเงิน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 300 ปี อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 16 ตั้งอยู่กลางชุมชนตลาดหลังสวน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นที่สถิตของเจ้าคณะจังหวัดชุมพรติดต่อกันถึง 3 รูป นับตั้งแต่ พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) และพระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)

ประวัติ[แก้]

วัดขันเงิน เดิมเป็นวัดราษฎร์ ในหนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร” ระบุว่า วัดขันเงินสร้างเมื่อ พ.ศ. 2369 แต่เมื่อสืบค้นจากกรมการศาสนา จึงทราบว่าวัดขันเงินสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2240 ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระมหาบุรุษวิสุทธิเดชอุดม (สมเด็จพระเพทราชา) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2531 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา[2]ครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2499

พระอุโบสถ[แก้]

พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบจตุรมุข สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495

พระประธานพระอุโบสถ จำลองจากพระพุทธชินราช พระเพลา 3 ศอกเศษ เททองหล่อเมื่อ พ.ศ. 2498

จิตรกรรมในพระอุโบสถ เป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบประยุกต์ แนวปริศนาธรรม จากภาพพุทธประวัติหินสลัก นิทานชาดก โคลงโลกนิติ และพุทธภาษิต วาดโดยนายชัยวัฒน์ วรรณานนท์ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2544 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551 ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 ปี

พระวิหารเล็ก[แก้]

พระวิหารหลังเดิม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 ต่อมาชำรุดทรุดโทรม จึงได้รื้อสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. 2558

พระประธานพระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ นามว่า หลวงพ่ออินทร์ เป็นพระพุทธรูปผีมือช่างท้องถิ่น มีอายุมากกว่า 100 ปี ก่ออิฐโบกด้วยปูนขาว (ทำจากเปลือกหอยทะเลเผาไฟตำละเอียด ผสมกับน้ำอ้อยเคี่ยว) แต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ในอุโบสถหลังเก่า เมื่อรื้ออุโบสถหลังเก่าแล้ว จึงย้ายมาประดิษฐานที่พระวิหารเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของพระอุโบสถหลังปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

นับแต่สร้างวัดมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดขันเงินมีเจ้าอาวาสสืบต่อมาหลายรูป แต่ไม่สามารถสืบทราบได้ เท่าที่สืบทราบได้มีลำดับดังนี้

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระอาจารย์อุ ? ?
2 พระอาจารย์อินทร์ ? ?
3 พระอาจารย์ชัย ? ?
4 พระอาจารย์หนู ? 2445
5 พระเทพวงศาจารย์ (จันทร์ โกสโล) 2447 2506
6 พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) 2508 2531
7 พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม) 2532 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , เล่ม 115, ตอนที่ 26 , 16 กุมภาพันธ์ 2531, หน้า 1107
  2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศ พระราชทานวิสุงคามสีมา, เล่ม 73, ตอนที่ 15 , 14 กุมภาพันธ์ 2499, หน้า 93